@SeAMK

Suomalaiset korkeakoulut kiertotalouden edelläkävijöitä

05.11.2018


“Finnish higher education institutes are forerunners in circular economy”. (English abstract - please see below)

Huoli maapallon tilasta on lähes kaikkien huulilla. Yhteiskuntamme on havahtunut ympäristökriisiin ja kestäviä ratkaisuja haetaan useasta suunnasta. Kiertotalous on noussut viime vuosina lupaavaksi vaihtoehdoksi. Kiertotalouteen siirtyminen tarkoittaa systeemin muutosta perinteisestä fossiilitaloudesta kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa. Kiertotaloudella pyritään kestävään resurssien käyttöön, mikä tarkoittaa esimerkiksi raaka-aineiden pitkäkestoista taloudellista hyötykäyttöä ja yhteiskunnan sopeutumista rajallisiin luonnonvaroihin. Kiertotaloudella tarkoitetaan kuitenkin paljon enemmän kuin pelkkää kierrätystä, sillä kiertotalous lähtee voimakkaasti digitalisaation ja uusien tehokkaampien toimintamallien hyödyntämisestä. Yhteistyö, alustat ja palvelut ovat keskiössä, kun haetaan ratkaisua ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen riittävyyteen. Kiertotaloudessa voidaan käyttää uusiutumattomia luonnonvaroja, mutta niiden päätymistä hyötykäytön ulkopuolelle tulee kaikin puolin välttää. Esimerkiksi tuotteiden kiertoa voidaan hidastaa ja korjattavuutta parantaa. Kiertotalouden sisällä on niin sanottu biotalous eli biomassapohjainen talous, joka koskee uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä, kun taas uusiutumattomien resurssien käytön yhteydessä puhutaan teknisten materiaalien kierrosta. Kestävä resurssien käyttö pohjautuukin kiertotaloudessa resurssiviisauteen sen sijaan, että vaadittaisiin uusiutumattomien luonnonvarojen täyskieltoa (Sitra 2018). Kiertotalouteen on herätty niin Suomessa kuin Euroopan unionissakin (EU). Ihmisten aiheuttama ympäristökriisiin on herätty poliittisesti, mutta miten saamme kiertotalouden integroitua nopeasti osaksi arkipäiväämme?

Kiertotalous osaksi opetusta

Kiertotalous on noussut nopeasti myös opetusalan asiantuntijoiden huulille ja sen huomioiminen koulutuksessa on tullut ajankohtaiseksi. Tästä syystä kiertotalouden tuntemukseen on kiinnitettävä kasvavaa huomiota. Kiertotalous on tarkoitus integroida osaksi opetusta sen jokaisella koulutusasteella seuraavia menetelmiä hyödyntäen (Sitran kiertotalouden tiekartta 2016):

1. Uudet toimintatavat ja koulutusmallit: yhteistyö
2. Yhteiset oppimisympäristöt
3. Kiertotalouden koulutusmenetelmien kehittäminen
4. Kiertotalous oppimisen tavoitteena ja sisältönä.


Lähtökohdaksi on otettukin se, että perinteinen opintojaksomuotoinen opiskelu ei ole sopiva menetelmä kiertotalouden opettamiseen. Kiertotalouden monialaisuuden tulee näkyä myös opetustavoissa. Tällaisen yhteiskuntaa läpileikkaavaan systeemiajattelun opettaminen ei ole helppoa ilman toimialojen vahvaa yhteistyötä ja tiedon jakamista. Kyse on lähes kokonaan uudesta ajattelutavasta, jonka jalkauttaminen ympäristön kestävyyden vaatimassa tahdissa on hyvin haastavaa. Emme esimerkiksi voi siirtyä tavallisen auton omistamisesta kohti autonomisen yhteisauton käyttöä ilman insinöörien, koodareiden, psykologien tai yhteiskuntatieteilijöiden yhteistyötä. Puhumattakaan siitä, että taustalla pitäisi olla yhteiskunnan lakien ja normien hyväksyntä. Monia asioita on tehtävä onnistuneesti samaan aikaan ja toimet vaativat nopeaa reagoimista. Yksi asiaa helpottava tekijä on se, että digitalisaatio helpottaa tiedon jakamista, integroitavuutta ja rajapintoja sekä hallittavuutta ja automatisointia. Tällä on tärkeä vaikutus koko systeemin etenemiseen. Etenemisen kannalta onkin oleellista, että tiedon pitää olla muutakin kuin ylhäältä alaspäin annettua. Tiedon ja käytänteiden pitää siirtyä toimijakentässä alhaalta ylös, sivuille ja vieläpä ”väli-ilmasuuntiin”. Pelkällä substanssiosaamisella ei enää pärjää, vaan tarvitaan laajaa kokonaiskuvan hallintaa.


Kiertotalous korkeakouluissa

Ellen McArthur säätiön äskettäin tekemän selvityksen mukaan Suomessa on asukaslukuun nähden suhteutettuna kattavin kiertotalouden korkeakoulutasoinen opintotarjonta (Tim Forslund, Ellen McArthur Foundation, 15.8.2018). Kiertotalous on tullut yhä näkyvämmäksi osaksi opintoja niin yliopistoissa kuin ammattikorkeakouluissakin. Luonnonvara-alan ammattikorkeakouluissa kiertotalouden opetusta on lähdetty kehittämään Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin –hankkeen kautta. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittamaa hanketta koordinoi Lapin amk. Hankkeessa on mukana yhteensä 19 ammattikorkeakoulua ympäri Suomea. Hankkeen yhtenä työpakettina on kiertotalouden opetuksen menetelmällinen kehittäminen. Tarkoituksena on kerätä tietoa kiertotalouden hyvistä opetuskäytänteistä ja tallentaa kerättyä aineistoa tietopankkiin. Työpakettia koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluissa on huomattu, että nykyiset kiertotalouteen liittyvät opinnot ovat liittyneet lähinnä teknisten ratkaisuiden opettamiseen.

Kiertotalouden opetukseen liittyvä tutkimus on toistaiseksi ollut melko vähäistä (esim. Andrews 2015, Whalen ym. 2018). Suomessa uusia toimialoja ylittäviä amk-opintoja on kehitetty, mutta tähän asti ne ovat olleet kokeiluasteella tai vasta alkamassa. Kunnollisia kokemuksia opinnoista ei vielä ole. Osittain Sitran kokoaman selvityksen perusteella (taulukko 1, Sitra 2018b) kiertotalousopintoja tarjoavia ammattikorkeakouluja on tällä hetkellä 14 kpl. Määrä on kuitenkin kasvava. Esimerkiksi TAMK, HAMK ja Metropolia ovat kunnostautuneet olemalla mukana useammassakin koulutusyhteistyöhankkeessa. Kiertotalousopintoja on tehty osittain yhteistyössä myös yliopistojen kanssa. Vertailun vuoksi esimerkiksi Helsingin yliopiston ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat kehittäneet Kestävyysmuutoksen johtajat –kiertotalouskurssin, jonka toivotaan kouluttavan muutosjohtajia kiertotalouden edistäjiksi. Koulutus on suunniteltu tehtäväksi MOOC –toteutuksena eli kaikille avoimena verkkokurssina (Massive Open Online Course). Jo vuonna 2016 Aalto yliopistossa järjestettiin kiertotalouteen liittyviä kursseja (Aalto 2016).


Taulukko 1. Korkeakoulutasoiset kiertotalousopinnot Suomessa v. 2018 (Sitra 2018b, LUT 2018)
laasasenaho_taulukko.jpgEurooppalaiset korkeakoulut edelläkävijöinä

Kansainvälisessä vertailussa kiertotalouden korkeakouluopetuksen edelläkävijöitä ovat Suomen lisäksi varsinkin Iso-Britannia, Alankomaat ja Italia. Ensimmäisten opetuskokeilujen jälkeen tarjonta on kasvanut nopeasti (v. 2014 jälkeen). Onkin hyvä huomioida, että kansainvälisesti kiertotalouden opinnot on sisällytetty usein insinööritieteiden, kauppatieteiden tai muodin jo olemassa olevien tutkintojen sisälle. On varsin yleistä, että kiertotalouden opintoja tarjotaan syventävinä opintoina maisterintutkinnossa ja monia tohtoriohjelmia on lanseerattu kiertotalouteen liittyviksi varsinkin Iso-Britanniassa (Circular Economy Club 2018). Ulkomaisten opintojen määrä lienee todellisuudessa suurempi, sillä teimme selvitystä Internetin kautta englanninkielellä. Tämän lisäksi monet yliopistojen tutkimuslaitokset tekevät omissa tutkimusryhmissään työtä kiertotalouden hyväksi, vaikka varsinaista koulutusta ei olisikaan tarjolla (esim. Circular Economy Center, University of Cambridge 2018).


Kiertotalouteen liittyviä ulkomaisia maisteritason korkeakouluopintoja on listattu alla (Ellen MacArthur Foundation 2016, Biocirce 2018, Wageningen University 2018, Columbia University 2018, Circle Economy 2018, Institute for Applied Material Flow Management 2018, Utrecht University 2018, Leiden University 2018, University of Torino 2018, Venice International University 2018, Politecnico di Milano Graduate School of Business 2015):

• The world’s first Master’s degree in circular fashion entrepreneurship (Amsterdam University of Applied Sciences; Netherland)
• Circular economy integrated into MIP MBA program (Politecnico di Milano Graduate School of Business)
• MSc course, Technology, Innovation and Management for a Circular Economy (Cranfield university, UK)
• Circular economy MOOC (TU Delft, Netherland)
• MBA in Innovation, Enterprise and Circular Economy (University of Bradford, UK)
• MSc specialisation: Biobased and Circular Economy (Wageningen University, Netherland)
• Master in Bioeconomy in the Circular economy (Biocirce, University of Turin, University of Milan Bicocca, University of Bologna and University of Naples Federico, Italy)
• Circular Economy for Sustainability Professionals, -course 3 credits (Columbia University, USA)
• Circular economy inside of IMAT - Master in International Material Flow Management (Institute for Applied Material Flow Management, Germany)
• Circular economy inside of the Master’s programme Bio Inspired Innovation (Utrecht University, Netherland)
• A Circular Economy of Metals: Towards a Sustainable Societal Metabolism (Leiden University, Netherland)
• Summer Training Course on Circular Economy, (Venice International University, Italy)
• E-waste Academy - Scientists Edition (United Nations University), Germany)


Kiertotalouteen liittyvä opetuskentän tila on kansainvälisesti verrattuna hyvällä tasolla Suomessa, mutta yhteistyötä tarvitaan sekä yrityksissä että korkeakouluissa. Esimerkiksi Ruotsissa on kokeiltu onnistuneesti ”In the Loop (suom. Kierrossa)”-nimistä lautapeliä, jossa pelaajien tulee tehdä resurssiviisaita päätöksiä kuviteltujen tuotantolaitosten toimitusjohtajina. Maisterivaiheen opiskelijoilla testattu peli koettiin helpottavan mm. systeemiajattelua (Whalen ym. 2018) ja vastaavia kokeiluja olisi mielenkiintoista toteuttaa Suomessakin.

Erilaisista hyvistä kokeiluista on mahdollista vinkata tämän artikkelin kirjoittajalle sähköpostiosoitteeseen kari.laasasenaho@seamk.fi. Kokeilut tai käytetyt opetus- ja ohjausmenetelmät voivat liittyä toteutettuihin pedagogisiin projekteihin, kokeiluihin tai tilaisuuksiin, jotka käsitelevät mitä tahansa kiertotalouden osa-aluetta. Vaikka kiertotalous on pohjimmiltaan monialainen asia, täytyy muistaa, että sillä on yksinkertainen ja selkeä päämäärä: kestävä yhteiskunta. Asia ylittää ilmoituskynnyksen, kun tämä kriteeri täyttyy. Laitetaan siis sananmukaisesti hyvät ajatukset kiertoon!

 

English abstract

Circular economy is an alternative for fossil resource based economy. Circular economy is based on wise use of resources and it has potential to reduce negative environmental impacts and to mitigate climate change. The shift from traditional unsustainable economic system towards circular economy is interdisciplinary process. Consequently, also educational system has to change at the same time.
In this article, the current higher educational level of circular economy was studied in worldwide. It was found that Finland is one of the leading country in circular economy education together with UK, Italy, and Netherlands. Many of the master level courses and degrees at universities and university of applied sciences are handling circular economy, but still more interdisciplinary view is needed. As a conclusion, circular economy is a multidisciplinary issue, which needs cooperation between different institutes. The change in education has to happen quickly, so that experts and stakeholders get relevant information to change the current state of economy.

Lähteet:
Helsingin Sanomat 23.1.2018. Saatavilla: https://www.hs.fi/talous/art-2000005534862.html
Sitra 2018a. Kiertotalous. Saatavilla: https://www.sitra.fi/aiheet/kiertotalous/
Sitra 2018b. Kiertotalousopetusta kaikille koulutusasteille. Saatavilla: https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalousopetusta-kaikille-koulutusasteille/
Circular Economy Package 2018. Saatavilla: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
LUT (Lappeenranta university of technology) 2018. Master's Programme in Circular Economy (Lahti campus). Saatavilla: https://www.lut.fi/web/en/admissions/masters-studies/msc-in-technology/environmental-technology/circular-economy
Elllen MacArthur Foundation 2016. Circular economy expands in higher education with new MSc at Cranfield University. Saatavilla: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/new-msc-at-cranfield-university
Wageningen University 2018. Specialisation: Biobased and Circular Economy. Saatavilla: https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/master/MSc-programmes/MSc-Biobased-Sciences/Biobased-and-Circular-Economy.htm
Biocirce 2018. Master Biocirce. Saatavilla: http://masterbiocirce.com/
Columbia University 2018. Circular Economy for Sustainability Professionals. Saatavilla: http://sustainability.ei.columbia.edu/files/2017/11/SUMA-PS5470-Circular-Economy-for-Sustainability-Professionals-Syllabus-November-17.pdf
Circle Economy 2018. The world’s first Master’s degree in circular fashion entrepreneurship (Amsterdam University of Applied Sciences). Saatavilla: https://www.circle-economy.com/the-worlds-first-masters-degree-in-circular-fashion-entrepreneurship/#.W1hLH0xuLIU
Institute for Applied Material Flow Management 2018. IMAT - Master in International Material Flow Management. Saatavilla: http://www.stoffstrom.org/en/studies-further-education/master-program/
University of Cambridge 2018. Circular economy Center. Saatavilla: https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/circular-economy/
Utrecht University 2018. The Master’s programme Bio Inspired Innovation. Saatavilla: https://www.uu.nl/masters/en/bio-inspired-innovation
Leiden University 2018. A Circular Economy of Metals: Towards a Sustainable Societal Metabolism. Saatavilla: https://www.coursera.org/learn/circular-economy-metals
University of Torino 2018. PhD Programme in Innovation for the Circular Economy. Saatavilla: https://inno-ce.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Courses.html
Venice International University 2018. Summer Training Course on Circular Economy. Saatavilla: https://www.univiu.org/viu-life/news-archive/1511-summer-training-course-on-circular-economy-policies-and-practices-1
Circular Economy Club 2018. PhD Programs on Circular Economy. Saatavilla: https://old.circulareconomyclub.com/phd-programs-circular-economy/
Aalto 2016. Circular Economy Entrepreneurship in System Integrated Metals Processing (CEE SIMP) (5 ECTS) Spring 2016. Saatavilla: https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=11550
Politecnico di Milano Graduate School of Business 2015. Circular economy integrated into MIP MBA program. Saatavilla: http://www.mip.polimi.it/en/news-events/news/circular-economy-integrated-into-mip-mba/
United Nations University 2016. Saatavilla: http://ewasteacademy.org/ewas/
Andrews, D. (2015). The circular economy, design thinking and education for sustainability. Local Economy, 30(3), 305–315. https://doi.org/10.1177/0269094215578226
Whalen, K. A., Berlin, C., Ekberg, J., Barletta, I., & Hammersberg, P. (2018). ‘All they do is win’: Lessons learned from use of a serious game for Circular Economy education. Resources, Conservation and Recycling, 135(May 2017), 335–345. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.06.021

Kirjoittaja: Kari Laasasenaho (FM, tutkijakoulutettava), asiatuntija, TKI, SeAMK Ruoka

 

Design by Oddmob