@SeAMK

Vertaistietoa ja vertaistukea verkosta

05.06.2015

Internet toimii yhä useammin vertaistiedon ja vertaistuen lähteenä. Sosiaalisen median käytön yleistyttyä tietoa hankintaan yhä useammin keskusteluryhmistä, blogeista, Wikipediasta ja muista vertaistietoa tarjoavista lähteistä. Auktoriteettien tuottama tieto ei enää ole niin keskeisessä roolissa kuin aiemmin. Vastaavasti verkko tarjoaa entistä matalamman kynnyksen etsiä ja saada vertaistukea.

Vertaistieto mahdollistaa nopean ja asiantuntevan vastauksen saamisen esimerkiksi toiselta alan harrastajalta. Tutkimusten mukaan ihmiset luottavat myös herkemmin vertaisryhmältään saatavaan informaatioon. Ihmisillä on myös matalampi kynnys hankkia vertaistukea verkosta kuin perinteisiä väyliä. Internetin mahdollistama anonymiteetti helpottaa vertaistuen hankkimista – nimettömänä ja kasvottomana asioita on helpompi jakaa ja pyytää apua.

Vertaistiedon ja vertaistuen hankkimiseen liittyy myös ongelmia. Vaikka ryhmän antama vertaistuki verkossa esimerkiksi pitkäaikaissairaalle voi tuoda lohtua tai helpottaa terveiden elämäntapojen omaksumista, voi ryhmän antama vertaistuki ruokkia myös kielteisiä käyttäytymismalleja. Esimerkkeinä tästä ovat verkon erilaiset anoreksiaa ihailevat sivustot ja ryhmät, itsemurhaa tukevat palvelut ja huumemyönteiset foorumit. Vertaistuki saattaa siis kohdistua yksilön ja yhteiskunnan kannalta kielteisten ja jopa hengenvaarallisten asioiden tukemiseen.

Vertaistiedon ongelmat liittyvät sen luotettavuuteen. Vaikka vertaistietoon luotetaan lähteen tuttuuden vuoksi, vaarana on, että esimerkiksi keskusteluryhmissä tai blogeissa tarjottu informaatio on puutteellista tai jopa virheellistä. Keskusteluryhmissä tai muissa sosiaalisen median palveluissa annetut vinkit saattavat pahimmassa tapauksessa neuvoa tekemään vääriä ratkaisuja. Vinkit auton korjaamiseen, korjausrakentamiseen tai oman terveyden ylläpitämiseen ovat esimerkkejä tästä. Kysyjä saattaa esimerkiksi kuunnella lääkärin sijaan keskusteluryhmästä saatuja vihjeitä lääkkeiden käytön lopettamiseksi tai annostelun muuttamiseksi.

Vertaistieto mahdollistaa myös sen tyyppisen informaation hankkimisen, jota ei ole saatavilla virallisia kanavia ja lähteitä pitkin. Sosiaaliviranomaiset antavat tarkat ohjeet siitä millä ehdoilla mitäkin tukia on mahdollista saada. Eräillä keskustelupalstoilla annetaan kuitenkin vinkkejä porsaanrei’istä ja kikoista, joilla on mahdollista edistää vaikka vuokra-asunnon saantia ja sosiaalietuuksien saamista. Epävirallisen, hiljaiseksi tiedoksi luettavan informaation hankkiminen niin hyvässä kuin pahassa onkin yksi keskeisimmistä verkosta saatavan vertaistiedon ominaisuuksista.

Ari Haasio

YTL Ari Haasio toimii yliopettajana SeAMK Liiketoiminta ja kulttuurissa. Hän valmistelee parhaillaan väitöskirjaa.

Ari Haasio

Asiasanat

Design by Oddmob