@SeAMK

Haku SeAMKin koulutuksiin alkaa 15.3.

Korkeakoulujen kevään yhteishaun toinen hakuaika on käynnissä 15.3.–5.4.2017. SeAMKissa on haettavana 850 opiskelupaikkaa.

SeAMK tarjoaa koulutusta kuudella alalla: kulttuuriala, liiketalouden ala, luonnonvara-ala, ravitsemisala, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikan ala. Nyt haettavana olevien koulutusten opinnot alkavat syksyllä 2017. Koulutukset järjestetään Seinäjoella, lukuun ottamatta agrologikoulutusta, joka toteutetaan Ilmajoella.

Lue lisää

Meneekö meillä hyvin?

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat viime vuonna solmineet opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa nelivuotiset sopimukset tulevasta toiminnastaan. Tiedämme nyt, millaisia tavoitteita korkeakouluilla on opetuksessaan ja tutkimustoiminnassaan. Tulokset ovat Etelä-Pohjanmaan kannalta sekä hyviä että huonoja.

Lue lisää

Yrittäjyydessä loikkia eteenpäin

Yrittäjähenkisyys on osa SeAMKin visiota. Tavoitteemme on, että SeAMKista valmistunut opiskelija on yrittäjähenkinen ja kykenee myös luomaan ja kehittämään uutta kannattavaa ja menestyvää liiketoimintaa. Opinnoissa yrittäjyyden teema näkyy sisältöinä ja oppimismenetelminä, joilla edistetään opiskelijan tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksia yrittäjähenkisyyteen ja yrittäjyyteen. Valtakunnallisesti SeAMK on kärjessä kahdessa yrittäjyyteen liittyvässä asiassa: (1) Seinäjoen ammattikorkeakoulu on kolmen parhaan ammattikorkeakoulun joukossa mitä tulee opiskelijoiden yrittäjäksi ryhtymiseen valmistumisen jälkeen ja (2) SeAMKin yrittäjyystutkimus on valtakunnallisesti tunnustettua. Eteenpäin on kuitenkin mentävä ja toimintaa kehitettävä yrittäjyyden saralla edelleen. Parhaillaan SeAMK on ottamassa kaksi tärkeää askelta.

Lue lisää

Digipedagogiikkaa ja käytännön harjoittelua hoitotyön koulutusohjelmassa

SeAMKin sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden ensimmäisen lukuvuoden opintoihin sisältyy käy-tännönläheinen Hoitotyön perustaidot -opintojakso. Tällä kertaa opintojakson toteutuksessa haluttiin kokeilla lähestymistapaa, jossa pyrittiin yhdistämään digipedagogiikka sekä opiskelijoiden osallistaminen oppimiseensa. Tavoitteena oli opiskelijoiden vuorovaikutustaitojen sekä opetus- ja ohjausosaamisen kehittymi-nen, joita tarvitaan sairaanhoitajan ammatissa. Pedagoginen lähestymistapa mukaili Problem Based Learning -ajattelua, jossa opiskelijalla on aktiivinen rooli oppimisessaan (MacVane Phipps ym. 2015). Kurssille osallistui 24 ensimmäisen lukuvuoden hoitotyön opiskelijaa.

Lue lisää

Uusia yhteyksiä Baltiaan

SeAMK Elintarvike ja maatalous luo aktiivisesti uusia suhteita Baltian maihin. 12. tammikuuta tavattiin vanhoja tuttuja ja uusia kontakteja Latvian maatalousyliopistolla, joka sijaitsee Jelgavan kunnassa noin 45 km päässä Riikasta.

Lue lisää

SeAMKin kansainvälinen viikko 2017

SeAMKissa järjestettiin kansainvälinen viikko 13.–17.2.2017. Kv-viikolle osallistui 84 SeAMKin yhteistyökorkeakoulun edustajaa 20 maasta. Kv-viikkoa juhlittiin teemoilla Suomi 100 vuotta, Erasmus -ohjelma 30 vuotta ja SeAMK 25 vuotta.

Lue lisää

DIDIVE – Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tueksi

SeAMKin sosiaali-ja terveysalalla on käynnistymässä DIDIVE-projekti eli ”Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tukemiseksi”. Projektin tarkoituksena on kehittää maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja tuottavuutta. Hankkeen tavoitteet tiivistyvät kolmen teeman ympärille: dialogisen ja yhteistoiminnallisen kehittämisen, digitalisaation hyödyntämisen sekä vertais-ja oppimisverkoston rakentamisen. Kaikissa teemoissa terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen kulkee mukana läpileikkaavana teemana. Hankkeen kehittämistyö toteutetaan yrityskohtaisina kehittämistapaamisina sekä alueellisten ja valtakunnallisten työpajojen kautta.

Lue lisää

Oppaita puutuotealan yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen

SeAMK ja Suomen metsäkeskus ovat tuottaneet kaksi opasta puutuotealan pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen. Toinen, paperimuotoinen opas keskittyy markkinointiin ja toinen, videoksi tehty opas, yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Markkinointiin keskittyvä opas voi toimia muistilistana tai sen avulla voi kohta kohdalta ryhtyä pohtimaan oman yrityksen markkinointia. Kolme yrittäjää ja asiantuntijat kertovat videomuotoisessa oppaassa näkökulmia kansainvälistymisestä.

Lue lisää

Gouda-juuston valmistuksen salat tutuksi

Elintarviketekniikan insinööriopiskelijat ja opettajat tekivät kansainvälistä yhteistyötä käytännössä, kun he aloittivat Gouda-juuston valmistuksen belgialaisen Kristof Dewaelen ohjauksessa. Hän opettaa meijeriteknologiaa ja psykologiaa VIVES University Collegessa Belgiassa. Dewaele osallistui SeAMKin kansainväliselle viikolle helmikuussa.

Lue lisää

Kuvaa ei löytynyt.

ePortfolio urasuunnittelun tukena

SeAMKin digitaalinen kampus sai uuden työkalun ePortfolion muodossa. Pilvipalvelu kehitettiin JoPo – Jopparilta Polkimille Urasuunnittelussa -hankkeessa opiskelijoiden urasuunnittelun tueksi. Digitaaliseen portfolioon on mahdollista täydentää osaamistaan koko opintojen ajan. On haastavaa muistaa mitä opintojen alkupuolella tapahtui, millaisissa projekteissa on ollut mukana ja millaisia työelämäkontakteja on luonut. ePortfolioon koottuna asiat pysyvät muistissa ja niitä voi hyödyntää myöhemmin esim. työnhaussa. Työkalu on kaikkien opiskelijoiden ja myös SeAMKin henkilökunnan käytössä.

Lue lisää

Laaja PRO SOS-hanke pyrkii kehittämään sosiaalityötä

SeAMK Sosiaali- ja terveysala sekä Pohjanmaan maakuntien osaamiskeskus SONet BOTNIA on saanut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen laajaan sosiaalityön kehittämisen hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on, vuosien 2017 ja 2018 aikana, vahvistaa sosiaalityön asiakaslähtöisyyttä ja kehittää uudenlaisia sosiaalityön muotoja ja toimintatapoja. Kullakin alueella on omat osahankkeensa, joissa on hieman erilaiset –alueiden luonteesta juontuvat tavoitteet.

Lue lisää

Avoimen TKI-toiminnan prosessimalli

Tulevaisuuden tavoitteita viitoittava Avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) tiekartta korostaa tiedon avoimuutta ja sen sujuvaa liikkumista yhteiskunnassa. Siksi myös ammattikorkeakoulujen toteuttamaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä (TKI) on alettu tarkastella aiempaa systemaattisemmin myös avoimuuden näkökulmasta. Avoimella TKI-toiminnalla tarkoitetaan avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa. Tavoitteena on mm. lisätä TKI-toiminnan laatua, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä edistää avointa innovaatiotoimintaa. Ideaalitapauksessa kaikki TKI-työssä käytetyt menetelmät, aineistot ja tulokset voivat olla tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa myös muiden käyttäjien saatavilla.

Lue lisää

Kaupallistaminen lähtee kulttuurinluonnista

Korkeakouluissa tehtävän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) seurauksena syntyy erilaisissa hankkeissa paljon uusia tuloksia sekä ideoita. Vaikka monilla ideoilla olisi myös kaupallista potentiaalia, jää suurin osa niistä hyödyntämättä, sillä useinkaan tutkijoilla ei ole kiinnostusta tai tarpeeksi tietoa kaupallistamismahdollisuuksista. Usein myös tutkimustuloksia on hankala viedä käytäntöön hankkeen päättymisen jälkeen, sillä kiinnostuneita vetureita ei löydy. Silta kaupallistamiseen -hankkeen yhtenä tavoitteena onkin kehittää myönteistä kaupallistamisen kulttuuria sekä auttaa projektipäälliköitä ja tutkijoita konkreettisesti viemään hankkeissa kehitettyjä tuloksia eteenpäin. Siksi hankkeella on tärkeä merkitys myös yhteiskunnallisessa mielessä.

Lue lisää

Ensimmäinen SeAMK Speksi nähdään huhtikuussa

Monet huomasivat marras-joulukuussa hakukuulutuksen SeAMK Speksiin. Useimmilta ilmoitus meni ohi ja monet eivät selvittäneet, mikä on speksi tai olisiko itsellä mahdollisuuksia lähteä mukaan. Tästä huolimatta SeAMKin ensimmäisen Speksiin valikoitui lähes 30-henkinen työryhmä, jossa on eri yksiköiden opiskelijoita ja henkilökuntaa.

 Lue lisää

SeAMKin insinööriopiskelijoille tarjolla DI-koulutuksen matematiikkaa

SeAMK järjestää ensi syksystä alkaen Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) matematiikan kursseja 15 opintopisteen verran. Kurssit ovat TTY:n diplomi-insinöörikoulutuksen matematiikan perusopinnot eli se oppimäärä, mikä matematiikkaa opiskellaan kandidaattitutkintoon. Kurssit tarjotaan SeAMKin insinööriopiskelijoille vapaasti valittavina opintoina.

Lue lisää

SeAMK Tekniikka lisää kaksoistutkintojen tarjontaa

SeAMK Tekniikan kansainvälistä toimintaa kehitetään saksalaisen korkeakoulun Würzburg-Schweinfurtin kanssa. Suunnitteilla on englanninkielinen kaksoistutkinto konetekniikan koulutukselle. SeAMKilla on jo tarjota tarkoitukseen sopiva konetekniikan englanninkielinen opintokokonaisuus. Würzburg-Schweinfurtissa kehitetään kaiken kaikkiaan englanninkielistä koulutusta, ja heillä on halu lisätä sen yhteydessä yhteistyötä SeAMKin kanssa. Liiketalouden koulutuksessa kaksoistutkintosopimus on jo olemassa.

Lue lisää

Design by Oddmob