@SeAMK

Miksi tutkimusaineistoja tulee hallinnoida?

08.03.2016

Aineistonhallinnalla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa syntyneet tulosaineistot on tallennettu ja järjestetty niin, että aineisto säilyy tutkimuksen päätyttyäkin käyttökuntoisena ja luotettavana. Lisäksi tulosaineistoon liitetään niihin liittyvät metatiedot. Metatiedot ovat dataa kuvailevaa ja määrittävää tietoa. Myös tietosuoja ja tietoturva varmistetaan aineiston koko elinkaaren ajaksi.

Tutkimusaineistojen hallinnointi takaa sen, että ammattikorkeakouluissa tehtävä tutkimus on mahdollisimman korkeatasoista, vaikuttavaa, läpinäkyvää sekä toistettavissa olevaa. Tutkimusaineistojen hallinnointi on välttämätöntä kaikilla tutkimusprosessin tasoilla ja se tulee varmistaa prosessin alusta lähtien.


Aineistonhallinnan suunnittelu

Tutkimusaineistojen hallinta, säilytys ja uudelleenkäyttö ovat tutkimusinfrastruktuurin keskeisiä osia. Etukäteen tehtävä aineistonhallinnan suunnittelu auttaa jäsentämään datan keräystä, organisointia, käyttöä ja avaamista. Aineistonhallintasuunnitelmaa on myös mahdollista päivittää tutkimuksen edetessä. Myös useat rahoittajat edellyttävät jo hakemusvaiheessa suunnitelmaa aineistonhallintaa helpottamaan.
Aineistonhallintasuunnitelmaa kannattaa lähteä pohtimaan seuraavien kysymysten avulla: Millaista dataa on tarkoitus tuottaa, Miten data dokumentoidaan ja kuvaillaan, Miten etiikkaan ja tekijänoikeuksiin liittyvät asiat hallitaan, Mitkä ovat suunnitelmat datan avoimuudesta ja jakamisesta, Miten varmistetaan datan pitkäaikaissäilöminen ja -käyttö?


Tutkimusaineiston organisointi ja säilytys


Tyypillisesti tutkimukset tuottavat erilaista tutkimusdataa ja -aineistoja suuria määriä. Ilman huolellista organisointia järjestyksen ylläpito voi olla haastavaa. Yksiselitteiset datan organisointi- ja nimeämiskäytännöt kannattaa suunnitella tarkasti heti projektin ja datan keräämisen alussa.
Datan nimeämiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Eri aineistot kannattaa tallentaa omaan hakemistoon, johon tallennetaan aineistotiedostot, kuvailutiedot ja aineistoon liittyvät muut tiedot. Nimeäminen kannattaa tehdä yksiselitteisesti ja loogisesti. On hyvä suosia lyhyitä nimiä.
Tietokoneohjelmistot uusiutuvat koko ajan ja myös tiedostoformaatit eli tiedostomuodot vaihtuvat. Siksi mitään yhtä pätevää tiedostoformaattia tai ohjelmaa datan tallennukseen ei ole. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto antaa ohjeeksi tallentaa yhden tiedostokopion sellaisessa muodossa, joka on yleisesti käytössä ja jota useat eri ohjelmistot tukevat tai joka on kokonaan riippumaton ohjelmistoista. Tämä helpottaa sitä, että tiedosto pystytään lukemaan myös tulevaisuudessakin. Myös datan varmuuskopioinnista kannattaa huolehtia.

Seliina Päällysaho, tutkimuspäällikkö, SeAMK

Design by Oddmob