@SeAMK

SeAMKin TKI-toiminnan vaikuttavuutta omalla alueella

Korkeakouluille on laissa annettu kahden päätehtävänsä eli opetuksen ja TKI-toiminnan lisäksi aluevaikuttavuuden tehtävä. Aluevaikuttavuus toteutuu ennen kaikkea opetuksen ja TKI-toiminnan kautta monin eri tavoin. Opetuksen aluevaikuttavuutta voidaan parhaiten mitata valmistuneiden määrällä ja heidän sijoittumisellaan oman alueen yritysten ja muiden yhteisöjen palvelukseen. Lisäksi opetus vaikuttaa omalla alueellaan opiskelijoiden alueen yrityksille tekemien opinnäytteiden, harjoittelujen sekä opiskelijaprojektien kautta.

Lue lisää

Maailman parasta ruokaa 

Ruoka on aina ajankohtainen puheenaihe, mutta viime aikoina ruuantuotanto on puhuttanut tavallistakin enemmän. Viime keväänä eduskunnalle annetussa ruokapoliittisessa selonteossa visioidaan, että vuonna 2030 Suomessa tuotetaan ei enempää eikä vähempää kuin ”maailman parasta ruokaa”.

Lue lisää

Luonnonmukaista ruokatuotantoa kansainvälisin maustein

Keväällä 2016 SeAMK Ruoka (aiemmin SeAMK Elintarvike ja maatalous) otti suomalaiset ohjakset SME ORGANICS -hankkeessa, jota EU:n Interreg Europe -ohjelma rahoittaa vuosina 2016 - 2020. SME ORGANICS tavoittelee luomusektorin pk-yritysten kilpailukyvyn kehittämistä ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Hankkeessa on mukana alueita ja maakuntia Espanjasta, Italiasta, Ranskasta, Sveitsistä, Romaniasta, Puolasta ja Suomesta. Luomuelintarvikemarkkinat ovat kaikkialla Euroopassa nousussa, mutta edelleen luomusektorin toimivuudessa alkutuotannosta kaupan hyllyille on paljon kehitettävää. Hyviä malleja, toimivia ratkaisuja ja huonojakin esimerkkejä opitaan tuntemaan eri alueilta.

Lue lisää

Luontoreitistöjen suunnittelu ja kehittäminen edellyttää monialaista yhteistyötä

Tammikuussa 2017 käynnistyneessä hankkeessa Outdoors Etelä-Pohjanmaa luontokoh-teet tunnetuksi katsomme luontoreitistöjen kehittämistä matkailulinssien läpi, joten näkö-kulmamme määrittyy pitkälti sen ehdoilla. Olemme huomanneet, että yhteistyö on kuiten-kin asia, joka pysyy yhtenä tärkeimmistä teemoista näkökulmasta riippumatta. Ilman laaja-alaista yhteistyötä emme pääse tavoitteisiimme rakentaa alueen luontoreitistöistä vetovoi-maisia ja toimivia vierailukohteita niin matkailijoille kuin paikallisille asukkaillekin.

Lue lisää

Metataidot digiajan ydinosaamista 

Yleisälykästä tekoälyä ei vielä ole, mutta tietokoneet pystyvät jo nyt kilpailemaan ihmistyön kanssa lähestulkoon kaikissa ennakoitavuuteen perustuvissa työtehtävissä. Muuttuva työelämä vaatii siis uudenlaisia osaajia – mutta minkälaisia? Työn nopea muutos tekee ennakoivasta suunnittelusta vaikeaa. Korkeakoulut joutuvat opetusta suunnitellessaan korostamaan entistä enemmän oppijan kehittymistä opintosisältöjen asemesta.

Lue lisää

GrowUp Students -kilpailu vauhdittaa opiskelijoiden yrityksiä ja yritysideoita

Etelä-Pohjanmaalla useampana vuonna järjestetty menestyksekäs pk-yritysten Grow Up -kasvuyrityskilpailu muotoutuu uudelleen. Tällä kertaa Etelä-Pohjanmaan alueen korkeakouluopiskelijat pääsevät kilpailussa testaamaan yritysideoitaan. GrowUp Students -kilpailu lanseerataan SeAMKissa ensimmäistä kertaa tänä syksynä.

Lue lisää

Syntynyt surffaamaan?

Amerikkalainen tutkija Marc Prensky lanseerasi vuonna 2001 termin diginatiivit. Tällä hän tarkoitti lapsia ja nuoria, jotka olivat kasvaneet tietotekniikan keskellä ja joille netin ja tietokoneen käyttö oli luonnollinen osa arkea. Prenskyn mukaan diginatiivien oppimista tuli tukea nimenomaan digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen – perinteiset oppimismenetelmät eivät riittäneet motivoimaan näitä nuoria.

Lue lisää

Teollisuuden alalla menestykseen prosesseja digitalisoimalla

Toimintojen ja prosessien digitalisointi ovat myös yhteydessä toisiinsa. Toisin sanoen niissä yrityksissä, joissa prosesseja digitalisoidaan, digitalisoidaan myös toimintoja. Vaikutus liiketoiminnalliseen kehittymiseen on tärkeä seikka, koska liiketoiminnallinen kehittyminen vaikuttaa vuorostaan taloudelliseen menestymiseen. Toimintojen ja prosessien digitalisoinnilla oli vaikutusta myös siihen, miten yrityksen kokivat digitalisoinnin hyödyttäneen yrityksen kehittymistä. Mitä enemmän digitalisointia oli tehty, sen enemmän yritykset kokivat saaneensa hyötyä siitä. Tarkempi analyysi myös osoitti, että prosessien digitalisointi on avainasemassa: kehittäminen yrityksissä kannattaa siis aloittaa prosesseista.

Lue lisää

Viides kokoomateos julkistettiin

Seinäjoen ammattikorkeakoulun viides kokoomateos julkistettiin maanantaina 4.9. Kokoomateos on nimeltään Kansainvälinen ja yrittäjähenkinen – paras korkeakoulu opiskelijalle. Teos juhlistaa myös SeAMKin 25-vuotista taivalta avaamalla näyteikkunan SeAMKin toimintaan juhlavuonna 2017.

Lue lisää

Osaamisen tunnistamisen näyttöjen pilotointi SeAMK Liiketoiminnassa ja kulttuurissa

Kotila & Mäki (2015) nostavat esille osaamispääoman merkityksen niin korkeakoulujen kuin työelämän kannalta. Kilpailukykyä rakentavat yritysten lisäksi yksilöt, ja korkeakouluilta tämä vaatii osaamisen ymmärrystä työelämätarpeiden näkökulmasta ja sen tunnustamista. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä opinnollistaminen ovat hyviä esimerkkejä toimivasta työelämän ja opiskelun ammatillisen osaamisen yhdistämisestä ja hyödyntämisestä.

Lue lisää

Naisopiskelijoita on mahdollista tukea yrittäjyyteen opintojen aikana 

Naisten yrittäjyyttä pystytään tukemaan opintojen avulla miesten yrittäjyyttä paremmin. Tämä käy ilmi SeAMKin pitkäaikaisesta yrittäjyyden eteen tehdystä työstä. Yrittäjyys nousee yhä keskeisemmäksi näkökulmaksi, kun tarkastellaan oppimisympäristöjä.

Lue lisää

Turvetuotannosta poistuvat alueet tarjoavat mahdollisuuksia biotaloudelle

Etelä-Pohjanmaa on Suomen intensiivisintä turvetuotantoaluetta. Turve on tärkeä kotimainen polttoaine, mutta toisaalta sillä on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Turpeenosto on herättänyt viime aikoina monenlaisia tunteita puolesta ja vastaan. Turvetuotantoalueiden elämä ei kuitenkaan pääty turvevarojen ehtymiseen. Keskusteluissa unohtuu usein se, että turpeennosto ei ole pysyvää ja tuotannon jälkeen alue voidaan ottaa mitä moninaisimpiin käyttötarkoituksiin. Alueella alkaa turpeennoston jälkeen uusi aika, joka voi parhaimmillaan tarjota taloudellisesti kannattavan jälkikäyttömuodon. Jälkikäyttömuotoja voivat olla mm. metsä- tai maatalous, kosteikko, uudelleensoistaminen tai vaikkapa luontomatkailu. Hyvällä maankäytön suunnittelulla voidaan päästä myös kestäviin jälkikäyttöratkaisuihin.

Lue lisää

Suomen vihreä kulta oli muuttua hiilenmustaksi

Kylmän Suomi 100 -kesän kuumin sana oli hiilinielu, kun EU otti esille metsien hiilensidonnan ja hakkuut osana globaalin ilmastonmuutoksen hillintää. Kiintokuutiometri havupuuta painaa runsaat 800 kg, josta noin puolet on vettä. Edelleen puun kuivamassasta (400 kg) puolet on hiiltä. Kasvava ja elinvoimainen metsä sitoo hiiltä.

Suomen metsät kasvavat vuotuisia hakkuumääriä ja luonnonpoistumaa enemmän. EU:n ympäristövaliokunnan hiilitarkastelussa Suomen metsistä yritettiin kuitenkin tehdä hiilen päästölähdettä. Jos metsistämme olisi tullut hiilipäästöjen lähde, niin valtio ja veronmaksajat olisivat joutuneet maksamaan EU:lle metsien laskennallisista hiilipäästöistä.

Lue lisää

Ensimmäinen sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus käynnistyi   

Tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon (soteuudistuksen tavoitteena on integroida perusterveyden, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon järjestäminen, palvelujen rahoitus, palveluketjut ja -tuotanto 18 maakunnallisen toimijan vastuulle 1.1.2020 alkaen. Sote-uudistuksen keskeisenä tavoitteena on myös vahvistaa asiakaslähtöisyyttä, joka tarkoittaa sujuvia, nopeita ja yhä enemmän digitalisoituja palveluja. Asiakkuusajattelun muutos ja markkinaehtoistuminen haastavat sosiaalija terveydenhuollon ammattilaiset kiinnittämään aikaisempaa suurempaa huomiota palveluiden laatuun, koska henkilöstön kyky palvella asiakkaitaan on entistä kallisarvoisempaa pääomaa tulevaisuudessa myös sote palveluissa.

Lue lisää

Yrittäjä! Innostaako, kiinnostaako vaiko harmittaako digiasiat? Pienyrittäjän Digitutor voi auttaa!

Pienyrityksen toiminnassa pienikin digiloikka voi saada suuria tuloksia aikaan. Tämä ajatus punaisena lankana lähti PK-Digi-hankkeen tiimi keväällä-16 kehittämään Pienyrittäjän DigiTutoria – erityisesti pienyrittäjille suunnattua itseoppimisalustaa yritystoiminnan keskeisille digiasioille.

Lue lisää

Digivaattori tuo lisää osaamista valmistavan teollisuuden pk-yrityksiin

Keskeisinä keinoina tuottavuuden lisäämisessä on kasvattaa henkilöstön ymmärrystä digitalisaation ja teollisen internetin mahdollisuuksista tuotannon ja liiketoiminnan kehittämisessä. Hankkeen puitteissa paitsi järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja koulutetaan henkilöstöä, myös tehdään yrityksille käytännönläheisiä pilotteja mm. robotisaatioon, järjestelmäkehitykseen ja markkinointiin liittyen.

 Lue lisää

Parempaa aineistonhallintaa opinnäytetöihin

Aineistonhallinta on tutkimusprosessin tärkeä osa-alue. Sen avulla voidaan varmistaa tutkimusaineistojen säilyvyys, löytyvyys, saavutettavuus, ymmärrettävyys ja myös uudelleenkäytettävyys. Tästä on hyötyä niin opiskelijoille, tutkijoille ja organisaatioille, mutta myös tieteelle ja koko yhteiskunnalle. Järjestelmällinen aineistonhallinnan soveltaminen opinnäytetyöprosesseihin auttaa opiskelijaa hahmottamaan opinnäytetyöprosessin kulkua. Etukäteissuunnittelun avulla opiskelija kykenee paremmin jäsentämään, miten aineisto kerätään, miten se säilytetään järjestelmällisesti ja turvallisesti, miten tutkimusetiikasta huolehditaan ja mitä aineistolle tapahtuu opinnäytetyöprosessin jälkeen.

Lue lisää

Ruokaelämysosaaminen osana koulutusta ja vahvistamassa ravintoloiden kilpailukykyä

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa elämysperusteisten ruokapalvelujen opetusta lähdettiin systemaattisemmin kehittämään 1990–luvun lopulla vastaamaan paremmin ruokapalvelualalla tapahtuvaa yleistä kehitystä. Nykyään elämyspalvelujen johtamisen ja tuottamisen taidot nähdään tärkeäksi osaksi restonomien osaamista ja mahdollistavan myös alan yritysten kehittymisen.

 Lue lisää

Tiiviimpään innovaatioyhteistyöhön

Yritykset tekevät korkeakoulujen kanssa yhteistyötä monin eri tavoin. Yleisimpiä yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi opinnäytetyöt, harjoittelut sekä tutkimus- ja kehittämishankkeet. Toistaiseksi innovaatiotoimintaan ja ideoiden kehittämiseen liittyvä yritysten ja korkeakoulujen välinen yhteistyö on kuitenkin vielä melko vähäistä. Silta kaupallistamiseen -hanke selvitti alustavasti keväällä 2017 yritysten kiinnostusta osallistua korkeakoulujen innovaatiotyöhön haastattelemalla kolmea menestyvän etelä-pohjalaisen yrityksen johtajaa.

Lue lisää

Fantastique - elokuvafestivaalilla Ranskassa

Ranskassa jota monesti moititaan elokuvan synnyinmaaksi, on vuosittain ainakin n. 100 erilaista elokuvafestivaalia. Eräs näistä, eli One Country One film -festivaali, järjestettiin tänä vuonna kahdeksatta kertaa Apchatin ja Issoiren alueella Keski-Ranskassa n. 30 km päässä Clermont-Ferrandista kaupungista. Festivaalin tarkoituksena on edistää eri kulttuurien kohtaamista ja tuoda esille elokuvaa eri puolilta maailmaa. Tänä vuonna paikalla oli myös edustus SeAMKista, kun Hukkakaurat-elokuvan tuottajana toiminut Maija-Liisa Laitila, joka on neljännen vuoden mediatuotannon opiskelija SeAMKin kulttuurituotannon tutkinto-ohjelmassa, osallistui festivaalille elokuvan työryhmän kanssa.

Lue lisää

SeAMKin koulutusvienti avautui Kiinaan yhteistyökorkeakoulun kautta

Kiinalaisen Shenzhen Polytechnicin (SZPT) tekniikan alan henkilöstö hakee osaamista Seinäjoen ammattikorkeakoulusta (SeAMK), erityisesti sen tekniikan yksiköstä runsaan viikon mittaisella Training for trainers -koulutusjaksolla. Ohjelmassa keskitytään tekniikan alan koulutukseen ja siinä käytössä oleviin opetus- ja oppimismenetelmiin, mutta osallistujia kiinnostaa myös yleisesti suomalaisen korkeakoulutuksen laatu ja sen kehittäminen. Koulutusvientiyhteistyön jatkosta on keskusteltu laajemminkin opettajaryhmän kanssa SeAMKissa vierailevan SZPT:n vararehtorin kanssa.

Lue lisää

Alueellista yhteistyötä kansainvälisyyden edistämiseksi ja hyödyntämiseksi

Etelä-Pohjanmaan alueellinen kansainvälisyys –työryhmä perustettiin 20 vuotta sitten, vuonna 1997. Työryhmää ei asetettu virallisesti, vaan yhteistyö perustui yhteiselle halulle ja motivaatiolle edistää alueemme kansainvälistymistä. Työryhmään kuuluneet huomasivat myös, että vaihtamalla tietoa ja kokemuksia sekä yhdessä tekemällä päästään parempiin tavoitteisiin ja saadaan moninkertainen hyöty. Vertaistukea ryhmä myös tarjosi jäsenilleen. Työtehtäviä jaettiin ja mm. puheenjohtajuutta ja sihteeriyttä kierrätettiin. Alueelliseen kansainvälisyystyöryhmään, jonka toiminta herätti kateuttakin muualla päin Suomea, on kuulunut alusta saakka alueen koulutus- ja kehittäjäorganisaatioita kuten Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, Ely-keskus, silloinen Seinäjoen seudun elinkeinokeskus, Etelä-Pohjanmaan liitto ja SeAMK. Myöhemmin kehittäjäorganisaatioiden joukko on kasvanut.

Lue lisää

ERIAFF-verkoston kuulumisia

Etelä-Pohjanmaan maakunta on osallistunut vuodesta 2012 alkaen ERIAFF-verkoston kehittämiseen ja kokoontumisiin. Vapaaehtoisessa verkostossa on mukana noin 30 maakuntaa ympäri Eurooppaa ja Italian Toscanan maakunta vastaa verkoston koordinoinnista. Seinäjoella ERIAFF-konferenssi on järjestetty viimeksi vuonna 2014, ja seuraava konferenssi tullaan jälleen järjestämään Seinäjoella kesäkuussa 2018.

 Lue lisää

Opettajuus uuden edessä 

Ammattikorkeakouluopettajien odotetaan voivan omaksua sekä perinteisen asiantuntijuuteen perustuvan opettajaidentiteetin että ammattikorkeakoululle tunnusomaisen työelämän tutkijan ja kehittäjän identiteetin. Digitalisaatio on nostanut rinnalle myös vaatimukset uusien pedagogisten välineiden ja uuden pedagogisen ajattelutavan hankkimisesta. Opettajan työn kaikki osatekijät ovat voimakkaan muutoksen kohteena.

Lue lisää

Syntynyt surffaamaan?

Amerikkalainen tutkija Marc Prensky lanseerasi vuonna 2001 termin diginatiivit. Tällä hän tarkoitti lapsia ja nuoria, jotka olivat kasvaneet tietotekniikan keskellä ja joille netin ja tietokoneen käyttö oli luonnollinen osa arkea. Prenskyn mukaan diginatiivien oppimista tuli tukea nimenomaan digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen – perinteiset oppimismenetelmät eivät riittäneet motivoimaan näitä nuoria.

Lue lisää

Insinööriopiskelijat hakivat uutta tietoa elintarviketeollisuusmessuilta

Bio- ja elintarviketekniikan kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijat osallistuivat syyskuulla Tampereella järjestetyille Elintarviketeollisuus-messuille. Messuilla kuultiin mielenkiintoisia esityksiä ajankohtaisista teemoista. Opettajat olivat etukäteen miettineet, mitkä esitykset tukevat meneillään olevien opintojaksojen teemoja. Näitä esityksiä suositeltiin opiskelijoille ja he saivat näihin liittyviä tehtäviä pohdittavakseen.

Lue lisää

Kansainvälistä bioenergiayhteistyötä

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi EU lisää bioenergian tuotantoa ja käyttöä. Samalla EU vähentää riippuvuutta maailman kriiseistä fossiilisten öljyvarojen ehtyessä. Kivihiilestäkin tullaan vähin äänin luopumaan Juha Sipilän (kesk.) hallituksen linjausten mukaisesti.

Lue lisää

Ruokaketjun kehittäminen (YAMK) –koulutus starttasi toista kierrosta

Ohjelma starttasi nyt toisen kerran insinööri- ja restonomitaustaisten opiskelijoiden voimin 8.9.2017. Kaikkiaan aloitti noin 20 opiskelijaa, joista runsas puolet on amk-tutkinnoltaan restonomeja ja loput bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä. Ensi syksynä aloittaa agrologitaustainen ryhmä, joista tänä syksynä aloittanut ryhmä saa opiskelukavereita osalle opintojaksoista.

Lue lisää

Kestävää ja osallistavaa kaupunkiympäristön kehittämistä japanilaisten kanssa

Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) yhteistyökumppani Chiban yliopisto lähetti syyskuussa Seinäjoelle 15 opiskelijaa ja kaksi professoria yhdessä toteutettua Global Study Program -opintojaksoa varten. Kaksi viikkoa kestäneen intensiivikurssin aikana japanilaiset suunnittelivat innovatiivisia ideoita Seinäjoen kaupunkikuvan kehittämiseksi yhdessä 13 SeAMKin opiskelijan ja kahden opettajan kanssa. 

Lue lisää

Design by Oddmob