@SeAMK

Vertti – tehoa verkostoista

22.06.2016

Teollisuudessa ulkoistaminen ja alihankinta ovat olleet keinoja tehostaa ja kasvattaa yrityksen liiketoimintaa. Viime vuosina kiinnostus on kääntynyt toimittajaverkostosta asiakassuuntautuneiden verkostojen rakentamiseen ja kehittämiseen - yritykset ovat siirtyneet tuotantolähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen.

Yrityksen suorituskykyyn vaikuttavat yrityksen tietoisuus markkinoista, niin asiakkaista kuin kilpailijoistakin, sekä tämän tiedon systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen yrityksen kehittämisessä. Kun tämä siirretään verkostotasolle, nousee merkittävään osaan eri yhteistyöosapuolten yhteinen ja jaettu tieto markkinoilla tapahtuvista muutoksista.

Myös yleisesti systemaattinen tiedon kerääminen ja sen käyttö johtamisessa vaikuttavat yrityksen suorituskykyyn. Yhteistyösuhteissa erityisesti tiedon hyödyntämiseen vaikuttavat tiedon jakamiseen liittyvät tekijät, kuten järjestelmät ja yhteistyön luonne (luottamus, yhteisyys ja vuorovaikutuksen tavat).

Lisäksi yrityksen proaktiivinen kehittäminen hallittuja riskejä ottaen vaikuttaa menestymiseen. Innovatiivisuutta ja uuden kehittämistä pidetään tärkeänä elementtinä yrityksen uudistamisessa, vaikkakin on tärkeää löytää tasapaino olemassa olevan ja uuden kehittämisen kesken. Verkoston tasolla yhteiseen kehittämiseen puolestaan vaikuttavat eri osapuolten tarve, halu ja kyky yhteiseen kehittämiseen.

Ei ole aivan itsestään selvää, että yhteistä tietoa jaetaan ja hyödynnetään yhteiseen kehittämiseen. Pienellä yrityksellä ei ole neuvotteluvoimaa isoon asiakkaaseen nähden. Vaihtoehdoksi yritykselle jää joko miettiä jakelukanava uusiksi tai keskittyä luomaan asiakkaaseen sellaisia sosiaalisia suhteita, jotka eivät olisi vain yhden henkilön varassa ja siten parantaa yrityksen asemaa asiakkaan verkostossa.

Kirjoitus perustuu Vertti – Toimintamalli tuottavuuden ja yhteistyön kehittämiseksi pk-yritysverkostoissa hankkeen toimintamallin yhden osa-alueen viitekehykseen. Hanke on Vaasan yliopiston ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteinen ja sitä rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus.

 

Kirsti Sorama, yliopettaja, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Sanna Joensuu-Salo, yliopettaja, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Aapo Länsiluoto, yliopettaja, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Design by Oddmob