@SeAMK

Tehokasta tiedonsiirtoa yrityksiin

22.06.2016

Avoin innovaatiotoiminta ja tarvelähtöinen tutkimus vaativat tuoreita näkökulmia ja rajat ylittäviä verkostoja. Ammattikorkeakoulujen toteuttama käyttäjälähtöinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) onkin tärkeässä roolissa innovaatioekosysteemien kehittymisessä. Tutkimuksissa syntyneen tiedon hyödyntämisessä on kuitenkin yhä selviä puutteita, eikä osaaminen aina realisoidu innovaatioiksi. Siksi on tarpeen kehittää uusia toimintamalleja, joiden avulla ammattikorkeakoulujen tuottama tieto ja osaaminen saadaan avoimesti saataville ja etenkin pk-yritysten hyödynnettäväksi.

Uusia väyliä kehitetään hankkeen avulla

SeAMKissa on käynnistynyt hanke nimeltä Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä (ATT). Hankkeen tavoitteena on mm. selvittää, millaista tietoa yritykset ammattikorkeakouluilta tarvitsevat ja missä muodossa yritykset pystyvät tutkimustietoa parhaiten hyödyntämään.

Hankkeessa yritysten toiveita on selvitetty puhelinkyselyn avulla, johon osallistui yhteensä 73 eri kokoista yritystä ympäri Suomea. Tulosten perusteella voidaan todeta, että yritykset arvostavat ja pitävät tärkeänä korkeakoulujen tekemää TKI-toimintaa. Lähes kaikki kyselyyn osallistuneet yritykset kokivat tarvitsevansa tutkimustietoa toiminnassaan mm. liiketoimintansa ja omien tuotteiden tai palvelujensa kehittämisessä sekä asiakkuuksien hallinnassa.

Kyselyn perusteella myös selvisi, että tärkeimmät tavat yrityksille vastaanottaa uutta tietoa olivat yleistajuiset artikkelit sekä henkilökohtaiset kontaktit. Yritykset pitivät lisäksi nettisivuja tärkeinä tiedonvälityskanavina. Tutkimustuloksia toivottiin tiiviinä paketteina, etenkin lyhyiden ja yleistajuisten katsausten muodossa. Yritykset kokivat suurimpina haasteinaan ajanpuutteen tiedonhankintaan liittyen.

Yhteistyötä tulee tehostaa

Kyselyn tulokset vahvistavat sen, että korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua tulee edelleen tehostaa. On lisäksi tärkeää, että korkeakoulut tarjoavat tutkimustuloksensa yritykselle parhaiten soveltuvassa muodossa. Ammattikorkeakoulut ovat toimintakulttuurinsa puolesta avainasemassa pk-yritysten kasvun vauhdittamisessa ja siksi systemaattisesti tapahtuva osaamisen siirto auttaisi yrityksiä kehittämään nykyistä toimintaansa, mutta myös luomaan kokonaan uusia ja innovatiivisia ratkaisuja. Tätä varten tarvitaan yhteisiä ponnisteluja.

Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä (ATT) -hanke on saanut rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön -rahoitushausta. Hankkeeseen ovat sitoutuneet kaikki ammattikorkeakoulut. Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2015–31.12.2016.


Seliina Päällysaho, tutkimuspäällikkö, ATT-hankkeen projektipäällikkö, SeAMK.Design by Oddmob