@SeAMK

SeAMK matkalla kohti osaamisen viennin vireää ekosysteemiä

22.06.2016

Koulutusviennin tiekartta 2016 - 2019 julkistettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta maaliskuussa 2016. Tiekartta antaa suuntaviivat osaamisen viennin kehittämiselle ja ministeri Grahn-Laasosen mukaan Suomen halutaankin näkyvän maailmalla osaamisen keskittymänä ja koulutuksen näyteikkunana. Etelä-Pohjanmaan korkeakoulufoorumissa puhunut elinkeinoministeri Olli Rehn näkee koulutusviennin myös merkittävästi kasvavana vientialana Suomessa. Hallituksen kärkihankkeen tavoitteena onkin kasvattaa koulutusviennin liikevaihtoa kolmanneksella vuoteen 2018 mennessä.

Lukuvuosimaksut käyttöön

Koulutusviennin esteiden poistamisen yksi ensimmäisistä toimenpiteistä on ollut lukuvuosimaksujen käyttöönotto EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Lukuvuosimaksut mahdollistavat myös tutkintoon johtavan koulutuksen myynnin. Lukuvuosimaksujen käyttöönotto edellyttää puolestaan, että tutkinto-ohjelmat sekä korkeakoulujen ja kaupunkien palvelut ovat entistä laadukkaampia. Onnistuminen koulutusvientimarkkinoilla edellyttää myös yritysten, korkeakoulujen ja oppilaitosten henkilöstön oman osaamisen vahvistamista ja hyödyntämistä palvelujen osana. SeAMKissa onkin aloitettu ”Osaamisen viennin osaajat” –koulutus henkilöstölle. Tuotteistus ja palvelumuotoilu on yksi koulutuksen sisällöistä.

Vahvat kumppanuudet edellytyksinä osaamisen viennille

Osaamisen vienniksi voidaan lukea kaikki koulutukseen, koulutusjärjestelmään tai osaamisen siirtoon pohjautuva liiketoiminta, jossa ulkomainen taho maksaa muotoillusta tuotteesta tai palvelusta. Kansainvälisesti koulutusviennin merkittävä volyymi tulee tutkinto-opiskelusta perityistä lukuvuosimaksuista ja mm. konsultointiliiketoiminnasta. SeAMKissa tutkintoon johtavan koulutuksen myynnistä on käyty neuvotteluja mm. tekniikan ja liiketalouden aloilla, konsultointiliiketoiminnan mahdollisuuksia nähdään olevan mm. vanhustyön ja työhyvinvoinnin alueilla. Räätälöityjen lyhytkurssien myynnistä SeAMKissa on saatu kokemusta tämän kevään aikana useampaan otteeseen Kazakstanista tulleiden maisteriopiskelijoiden kautta. Uutena mahdollisuutena Koulutusviennin tiekartassa nähdään mm. perinteisen teollisuusviennin ohella yhä useammin vietävä suomalainen osaaminen. SeAMKissa näitä uusia vientimahdollisuuksia ollaan etsimässä mm. elintarvikealalla.

Vahvat kumppanuudet koulutusorganisaatioiden, yritysten ja hallinnon edustajien kesken sekä kansallinen ja kansainvälinen verkottuminen ovat edellytyksenä onnistuneelle osaamisen viennille. Kuluneen lukuvuoden aikana SeAMK on ollut aktiivisesti yhteistyössä mm. Finpron Education Export Finland (EEF) ja Food from Finland –verkostojen kanssa sekä Team Finland South Ostrobothnia ja General Finland –verkostojen kanssa. SeAMKin koordinoiman elintarvikealan koulutusvientikonsortion yhteistyösopimus on allekirjoitettu ja myös mm. vanhustyön osaamisen vientiverkosto on kehitteillä. Tavoitteena osaamisen viennissä onkin hyödyntää kaikkia SeAMKin alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kumppanuuksia niin, että vientitoimet tukevat mahdollisimman paljon myös alueen elinkeinoelämän kehittämistä.

 

Helli Kitinoja, koulutusvientihankkeen johtaja, SeAMK 

Design by Oddmob