@SeAMK

Ryhmätoimintaa HYVÄLLÄ MEININGILLÄ

21.11.2016


Järjestimme 6.6.–28.7.2016 välisenä aikana positiivisesti suuntautunutta ja itsetuntemusta lisäävää ryhmätoimintaa sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille. Ryhmiä muodostettiin kaksi ja ne kulkivat nimellä HYVÄ MEININKI –ryhmä. Toiminnassa hyödynsimme keskustelua, valokuvausta sekä usei-ta muita menetelmiä, positiivisen näkökulman ja itseen tutustumisen toimiessa kaiken ytimenä. Ryhmiin osallistui yhteensä kuusi henkilöä, sekä naisia että miehiä.

Ryhmätoiminta oli osa opinnäytetyötämme sekä kokonaisuutta, jossa suoritimme Yhteisölliset ja luovat sosiaalityön menetelmät - sekä Valtaistavat sosiaalityön menetelmät -harjoittelujaksot. Ko-konaisuus toteutettiin yhteistyössä ESR-rahoitteisen Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisen ke-hittämishankkeen (SOSKU) Seinäjoen osahankkeen kanssa. Asiakkaat ohjautuivat ryhmään SOSKU-hankkeesta tai heidän yhteistyökumppaneiltaan.


Unelmien tavoitteistamista ja voimauttavia omakuvia


Suunnittelimme jokaiselle ryhmäkerralla oman teeman, jonka ympärille ohjelma rakentui. Näitä teemoja olivat Tutustuminen, Taidot, Voimavarat, Stressi, Itsetunto, Unelmat, Tulevaisuus ja Juh-lat. Jokainen ryhmäkerta piti sisällään keskustelua ja pohdintaa sekä erilaisia harjoituksia kysei-seen teemaan liittyen. Esimerkiksi Unelma-ryhmäkerralla tutustutimme ryhmäläiset ratkaisukes-keiseen Reteaming -menetelmään, jonka avulla omia unelmiaan voi opetella tavoitteistamaan. Lisäksi ryhmäläiset mm. tekivät aarrekartan, valitsivat oman voimabiisin sekä kartoittivat omia voimavarojaan ja hyviä asioita itsessään.

Valokuvaaminen oli osa jokaista ryhmäkertaa, ennalta suunnitellun, ryhmän teemaan liittyvän aiheen mukaisesti. Aiheina toimivat esimerkiksi itselle tärkeä esine, kuvapari stressistä rennoksi sekä voimauttava omakuva. Halusimme käyttää tätä erilaista työvälinettä, vaikka omat valoku-vauskokemuksemme ovat hyvin arkipäiväisiä, emmekä siten ole menetelmän ammattilaisia. Ryh-mäläiset ottivat valokuvia pääasiassa itse, mutta voimauttavissa omakuvissa myös me ohjaajat toimimme kuvaajina.


Valokuvanäyttelyllä ryhmän taidot näkyville


Halusimme luoda osallistujille mahdollisuuden saada ottamiaan sekä heistä otettuja kauniita valo-kuvia näytille. Samalla saimme tuoda ilmi heiltä, sosiaalisen kuntoutuksen asiakkailta, löytyviä taitoja. Emme kuitenkaan halunneet näyttelyn yhteydessä korostaa heidän asiakkuuttaan, joten kaikessa mainonnassa ja tiedottamisessa puhuimme ryhmästä vain sen nimellä. Mainintana tietys-ti oli, että ryhmä on toteutettu sosionomi (AMK) –opiskelijoiden ja SOSKU-hankkeen yhteistyönä.

Ajatuksenamme oli järjestää näyttely hieman totutusta poikkeavassa ympäristössä. Paikaksi vali-koitui Seinäjoen Sosiaalikeskus, mistä meille syntyi ajatus myös siitä, että näyttelyn avulla voisim-me madaltaa kynnystä ihan kenelle tahansa astua sisään Sosiaalikeskuksen ovesta. Teimme Sosi-aalikeskuksen odotustilaan palautelaatikon, johon toivoimme palautetta kuvista ja näyttelypaikas-ta. Ilmoitimme näyttelystä sosiaalisessa mediassa ja paikallislehtien Menot-palstalla, lisäksi näyt-telystämme oli juttu Epari-lehdessä. Valokuvanäyttely oli esillä 25.7.–9.9.2016 välisen ajan ja saimme siitä loistavaa palautetta, niin suullisesti, kuin palautelaatikkoon. Palautteita olivat mm. ”Kauniita kuvia, kuvat tuovat eloa viraston tunnelmaan”, ”Ihan mahtava juttu, kun on tällainen näyttely täälä sosiaalivirastos. ”Tuo väriä seinille”. ”Valokuvat laadukkaita, käytetty mielikuvitus-ta!” ja ”Ihanan voimallisia kuvia. Vahvoja, elämänmakuisia”.


Toiveissa enemmän ryhmätoimintaa


Keräsimme ryhmäläisiltä palautetta ryhmätoiminnasta sekä valokuvanäyttelystä. Jokainen heistä ajatteli toiminnan olevan tärkeää ja toiveena oli, että sen kaltaista, kaikille avointa matalankyn-nyksen ryhmätoimintaa olisi enemmän. Ryhmätoiminta sopisi heidän mukaansa ihan kaikille, mut-ta etenkin yksinäisille ja masennuksesta kärsiville ihmisille. Ryhmän koettiin vaikuttaneen omiin ajattelumalleihin positiivisesti, nostaneen mielialaa, tarjonneen sosiaalisia kontakteja ja paikan, jossa asioista pystyy puhumaan avoimesti ja luottamuksellisesti.

Saamamme palautteen perusteella myös näyttelyllä oli ryhmäläisille suuri merkitys. Kaikkein ku-vaavin palaute sen merkityksestä oli mielestämme ryhmäläisen liikuttuminen samalla, kun hän kertoi tunteneensa ylpeyttä nähdessään ottamiaan kuvia esillä. Toivommekin kovasti, että tällaista toimintaa olisi jatkossa enemmän, esimerkiksi koulustamme valmistuvien sosiaalialan ammatti-laisten toimesta.


Sosionomi (AMK) –opiskelijat Jarita Kangasniemi ja Essi Pukkinen-Hakola
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 

Asiasanat

Design by Oddmob