@SeAMK

Markkinointiosaaminen avain puutuotealan yritysten kansainvälistymisessä

22.06.2016

Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Suomen Metsäkeskus toteuttavat yhdessä puutuotealan kasvuhanketta, jonka yhteydessä selvitettiin etelä- ja keskipohjalaisten puutuotealan yritysten kansainvälistymisen nykytilaa ja tavoitteita. Kyselyyn vastasi yhteensä 101 yritystä, joista 80 % sijaitsi Etelä-Pohjanmaalla ja 20 % Keski-Pohjanmaalla. Yrityksistä ulkomaankauppaa harjoitti 31 %. Tyypillisin ulkomaankaupan muoto oli suora vienti ulkomaiselle asiakkaalle.

Yhteistyöllä alkuun


Yrityksistä suurin osa oli aloittanut kansanvälisen toiminnan yhteistyössä muiden yritysten kanssa (32 %). Toiseksi yleisin tapa aloittaa kansainvälinen toiminta oli yhteydenotto ulkomaiselta asiakkaalta tai jälleenmyyjältä. Hyvin harvalla kansainvälisyys on ollut mukana yrityksen perustamisesta lähtien. Ulkomaankauppa on kuitenkin vielä vähäistä puutuotealalla. Sen osuus kokonaisliikevaihdosta puolella vastaajista oli alle 10 %. Vain 23 %:lla ulkomaankaupan osuus oli yli 50 % liikevaihdosta. Eniten ulkomaankauppaa harjoitettiin Ruotsissa ja Saksassa.

Markkinointi menestyksen ytimessä kansainvälisillä yrityksillä


Yritysten menestymistä selvitettiin tarkemmin niiden yritysten kohdalla, joilla oli kansainvälistä toimintaa. Heillä yksi merkittävimmistä menestymiseen vaikuttavista tekijöistä oli yrityksen markkinointikyvykkyys eli se, kuinka hyvin yritys kykenee hoitamaan asiakassuhteita, kehittämään brändiä sekä suunnittelemaan ja johtamaan markkinointia. Toisaalta markkinointikyvykkyyteen ja sitä kautta menestymiseen vaikutti myös markkinaorientaatio. Markkinaorientaatiolla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin yritys hankkii asiakas- ja kilpailijatietoa sekä levittää tätä tietoa yrityksen sisällä kaikille työntekijäryhmille. Kansainvälisillä yrityksillä markkinaorientaation ja markkinointikyvykkyyden merkitys oli vielä tärkeämpi tekijä menestymisessä kuin pelkästään kotimaan kauppaa harjoittavilla yrityksillä.

Hankkeen avulla kansainvälistymisen alkuun

Puutuotealan kasvuhankkeen tavoitteena on tukea ja aktivoida Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla toimivien puutuotealan mikro- ja pienten yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä. Hankkeessa järjestetään tilaisuuksia yrityksille, joissa kansainvälistymistä tuetaan. SeAMK myös haastattelee kansainvälistymisessä onnistuneita yrityksiä tarkemmin. Näistä hyvistä tarinoista ja muusta kansainvälistymiseen liittyvästä tiedosta kirjoitetaan opas yritysten käyttöön.

 

Sanna Joensuu-Salo, yliopettaja, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Design by Oddmob