@SeAMK

Tehokkuutta käytettävyyteen

11.06.2015

Jatkuvasti digitalisoituvassa maailmassa arkiset ja perinteiset tuotteet ja laitteet muuttuvat entistä tietoteknisemmiksi. Hyviä esimerkkejä tästä ovat ajoneuvot ja viihde-elektroniikka. Mahdollisimman laajojen asiakastarpeiden palvelemiseksi tuotteisiin voidaan lisätä uusia ominaisuuksia ilman suuria valmistuskustannuksia. Tässä on kuitenkin se vaara, että käyttöliittymästä tulee sekava ja sen käyttäjäystävällisyys heikkenee.

Käytämme päivittäin useita erilaisia tuotteita ja käyttöliittymiä. Näitä ovat esimerkiksi puhelimet, tietokoneohjelmistot ja verkkosivustot. Käytettävyyden huomiointi on oleellinen osa tuotteen käyttöliittymään suunnittelua ja tuotekehitysprosessia. SeAMK Tekniikassa on yritysten tuotekehitystoiminnan tueksi otettu käyttöön uusia menetelmiä ja tekniikkaa, jonka avulla pyritään entistä helppokäyttöisempiin tuotteisiin.

Tuotteen käytettävyyteen olisikin syytä kiinnittää huomiota tuotekehitysprosessin alusta lähtien. Mitä aikaisemmassa vaiheessa tuotteen käyttöön liittyvät ongelmatilanteet ja haasteet tunnistetaan, sitä helpompaa ja halvempaa niiden korjaaminen on. Yleisesti käytetty tapa tuotteiden käytettävyyden kehittämiseen on käyttäjätestaus. Käyttäjätesteissä tuotteen todelliset käyttäjät tekevät oikeita käyttötilanteita vastaavia tehtäviä, testauksen tavoitteena löytää kriittisimmät tuotteen käytettävyyteen liittyvät ongelmat. Menetelmää käytettäessä käytettävyyden kehittäminen on myös aidosti käyttäjälähtöistä.

Apua tuotteiden käytettävyyden kehittämiseen

Visuaalinen käytettävyystestaus tuotekehityksen menetelmänä -hankkeessa on kehitetty katseenseurantaan perustuva visuaalisen käytettävyystestauksen menetelmä. Katseenseurantalaitteiston avulla saadaan kerättyä tietoa siitä, mihin käyttöliittymän elementteihin käyttäjän katse todellisuudessa kohdistuu. Tämän tiedon avulla voidaan esimerkiksi selvittää, tuottaako tietyn toiminnon suorittamiseen tarvittavien painikkeiden löytäminen ja tunnistaminen käyttäjälle ongelmia. Kun ongelmatilanteita tunnistetaan, niihin voidaan puuttua.

Hankkeessa kehitettyyn menetelmään kuuluvien katseenseurantalasien soveltuvuus käytettävyystestaukseen on pyritty varmistamaan käyttämällä laitteistoa erilaisten käyttöliittymien testauksessa. Laitteisto soveltuu tietokone- ja kosketusnäyttöpohjaisten käyttöliittymien testaamisen lisäksi fyysisiä painikkeita ja käyttökytkimiä sisältävien teollisuuden laitteiden ja työkoneiden testaukseen. Katseenseurantalasit ovat kevyet ja käyttäjälle melko huomaamattomat, ja niitä voidaankin käyttää erilaissa ympäristöissä, kuten toimistoissa, tehtaissa tai työkoneissa. Näin testauksesta kerätty tieto ja tulokset vastaavat tarkasti laitteen oikeaa käyttötilannetta.

Visuaalisen käytettävyystestauksen menetelmän ja yrityspalvelukonseptin kehittämisen lisäksi hankkeessa on suunniteltu käytettävyyden opintojaksoa SeAMKin opiskelijoille. Opintojaksolla käydään läpi keskeisimmät käytettävyyden suunnittelun periaatteet ja teoria, sekä yleisimmät käytettävyyden suunnittelussa käytettävät menetelmät. Tämän lisäksi opintojaksoon kuuluu useita menetelmien käytännön soveltamiseen liittyviä harjoituksia. Opintojakson avulla pyritään myös lisäämään insinööriopiskelijoiden valmiuksia vastata yritysten tuotekehitystoimintaan liittyviin tarpeisiin. Opintojakso on tarkoitus järjestää ensimmäisen kerran syksyllä 2015 vapaavalintaisina opintoina.
EAKR-hanke Visuaalinen käytettävyystestaus tuotekehityksen menetelmänä päättyy kesäkuussa 2015. Hanke on Etelä-Pohjanmaan liiton rahoittama.

Hannu Hirvelä

DI Hannu Hirvelä toimi projektipäällikkönä Visuaalinen käytettävystestaus tuotekehityksen menetelmänä –hankkeessa.

tehokkuutta-kaytettavyyteen.jpeg

Design by Oddmob