@SeAMK

Moniammatillisuutta ja tiiviitä työelämäyhteyksiä

11.06.2015

opinnäytetyö osana sosiaali- ja terveysalan ylempää amk-koulutusta

SeAMKissa toteutetaan sosiaali- ja terveysalalla kahta ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Toiseen niistä voivat hakeutua opiskelemaan sosionomit ja geronomit, ja toiseen kaikki sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkinnon suorittaneet.

Ylemmät ammattikorkeakoulu –koulutukset (ylempi AMK) ovat vakiintuneet osaksi ammattikorkeakoulujen toimintaa. Tutkintoa voi hakea opiskelemaan sen jälkeen, kun oman alan työkokemusta on kertynyt kolmen vuoden ajalta ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Tutkinnon laajuus on alasta riippuen 60–90 opintopistettä.

Sosiaali- ja terveysalan ylemmässä AMK:ssa SeAMKissa on jo kolmannen opiskelijaryhmän kanssa toteutettu toimintatapaa, jossa opinnäytetyöprosessi aloitetaan välittömästi noin kaksivuotisen koulutuksen alussa. Teoriaopinnot kytketään tiiviisti työelämälähtöiseen opinnäytetyöhön, joka on useimmiten omalla työpaikalla toteutettava kehittämishanke. Koulutuksessa hyödynnetään  moniammatillisuutta, koska opiskelijat ovat aiemmalta koulutukseltaan terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, geronomeja, fysioterapeutteja ja sosionomeja.  90 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa on kaksi lähiopetuspäivää kuukaudessa noin kahden lukuvuoden aikana. Koulutuksessa pääpaino on sosiaali- ja terveysalan kehittämisellä ja johtamisella.

Syksyllä 2014 toteutettiin toista lukuvuotta opiskelevalle opiskelijaryhmälle kysely opinnäytetyöprosessista ja sen kehittämisestä. Kysely on osa valtakunnallista Opetus- ja kulttuuriministeriön hanketta YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi. Kyselyyn vastasi 16 opiskelijaa 20 opiskelijan ryhmästä. Opinnäytetyön aihe oli useimmiten löytynyt oman kiinnostuksen tai työpaikan kehittämistarpeista.

Käynnistyi lähinnä omalla ajatustyöllä, omasta työstä. Uusi toimenkuva ollut toiminnassa vuoden, tarve kehittää ja viedä asiaa eteenpäin. (Opiskelija 8)

Aihe löytyi vanhustyön ohjaajan kautta – hän keskusteli vanhustyön johtajan kanssa, aihe tuli häneltä. (Opiskelija 11)

Konkreettista apua ja tukea opinnäyteprosessiinsa kertoi saaneensa esimieheltään noin yksi kolmasosa opiskelijoista. Noin kaksi kolmasosaa opiskelijoista oli saanut tukea lähinnä työtovereilta tai työryhmältä.  Kaikki opiskelijat aikoivat esitellä opinnäytetyön tuloksia joko omalla työpaikallaan tai laajemmin.

Teen ”tuotoksen”, joka tulee käyttöön. (Opiskelija 9)

Lähetän johdolle selvityksen ja esittelen työn todennäköisesti avainhenkilö-päivillä. (Opiskelija 15)

Noin kaksi kolmasosa opiskelijoista oli varmoja siitä, että opinnäytetyön tuloksia tullaan hyödyntämään työyhteisön tai tilaajaorganisaation toimesta jatkossa. Useimmat opiskelijat olivat hyvin tyytyväisiä sekä koulutukseen kokonaisuudessaan että opinnäytetyöprosessiin. Erityisesti ohjaavien opettajien Eija Kyrönlahden ja Sirkka-Liisa Palomäen sekä opiskelijaryhmän tukea kiiteltiin. Hyvänä asiana pidettiin sitä, että opinnäytetyön tekeminen aloitetaan jo opintojen alussa ja se kulkee mukana ja integroituna muihin opintoihin koko prosessin ajan.

Tuntuu järkevältä, kun opinnäytetyöprosessi kulkee koko koulutuksen ajan mukana. (Opiskelija 9)

Työelämälähtöisenä toteutuksena sopii ainakin minulle tällä tyylillä. Opettajien tuki ja vastuunottaminen prosessista tuovat turvallisen olon. (Opiskelija 4)

Työelämälähtöisyyttä pidettiin hyvänä asiana, mutta monet toivoivat että työelämän edustajat osallistuisivat opinnäytetyöprosessiin enemmän.

Edellytetään ja velvoitetaan osallistumaan. (Opiskelija 3)

Mielestäni AMKien ylemmässä tutkinnossa toteutetut  opiskelijoiden kehittämishankkeet ovat merkittäviä ja niiden tuloksia pitäisi entistä laajemmin esitellä ja hyödyntää. Ottamalla työyhteisöt ja organisaatiot jo opinnäytetyöprosessin aikana tiiviimmin yhteistyökumppaneiksi varmistuu se, että kehittämistoiminnan tuloksia oikeasti hyödynnetään työpaikoilla.

Heikentyneessä taloudellisessa tilanteessa kehittämistoiminnan resurssit ovat entisestään pienentyneet. Alueellisella tasolla AMKien kehittämistoiminta nousee yhä tärkeämpään asemaan. Ruohonjuuritasolla tehtävä oman työyhteisön tai muun organisaation toiminnan kehittäminen on edullista ja tarkoituksenmukaista. Ylempää AMK-tutkintoa suorittavat opiskelijat ovat työelämän asiantuntijoita, usein jo vuosia oman alansa työtä tehneitä innovatiivisia ammatti-ihmisiä. He toimivat usein johtotehtävissä ja toteuttavat työssään monenlaista uudistamista ja kehittämistä.

Arja Hemminki
lehtori, YTT
SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Design by Oddmob