@SeAMK

Hyppy maailmalle – ready, steady, go!

11.06.2015

– Kansainväliset verkostot Etelä-Pohjanmaan kasvun tukena

Hyppy maailmalle – Etelä-Pohjanmaan ruokaketjun Euroopan yhteydet  –hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa eteläpohjalaisten yritysten ja korkeakoulutoimijoiden kilpailukykyä ja kasvua, ja näin edistää niiden entistä syvempää kansainvälistymistä. Hankkeen toimenpiteillä on vastattu uuden EU-ohjelmakauden haasteisiin innostamalla toimijoita aktivoitumaan kansainvälisissä hankehauissa. Keskiössä ovat olleet muun muassa eurooppalaisia tutkimus- ja innovaatiohankkeita rahoittava Horisontti 2020, alueiden välistä yhteistyötä tukeva Interreg sekä rajat ylittävää yhteistyötä Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä tukeva Botnia-Atlantica.

Kansainvälisten hankepalveluiden lisäksi tavoitteena on ollut selvittää kansainvälistymiseen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia koulutusviennin näkökulmasta; toisin sanoen löytyykö Etelä-Pohjanmaalta osaamista ja intoa koulutusviennin toteuttamiseen ja voisiko se olla keino koulutusorganisaatioiden kansainvälistymisen syventymiselle.

Verkostoitumalla mukaan kansainvälisiin hankkeisiin

Hankkeessa on järjestetty useita informaatio- ja verkostoitumistilaisuuksia sekä osallistuttu aktiivisesti pk-yritysten ja korkeakouluyksiköiden hankeideointeihin. Kesällä 2014 järjestetty ERIAFF-konferenssi (Sustainable Food Systems – Multi-actor co-operation to foster new competitiveness for Europe) edisti erinomaisesti eteläpohjalaisten toimijoiden kansainvälistä verkostoitumista, koska se tarjosi hedelmällisen alustan tutkijoiden, kehittäjien ja yritysten väliselle yhteistyölle.

Eurooppalaisissa rahoitusohjelmissa painotetaan eri tahojen välistä yhteistyötä. Hankkeissa tulisi olla mukana tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden ohella pk-yrityksiä, jotka tarjoavat ensiarvoisen tärkeää tietoa kentältä. Myös julkisten organisaatioiden mukanaolo on tärkeää. Eteläpohjalaisten toimijoiden monialaisesta verkostoitumisesta on useita olemassa olevia esimerkkejä, mikä on hyvä lähtökohta. Oman tiedon ylläpitäminen ja päivittäminen jatkuvasti muuttuvien rahoitusohjelmien sisältöjen suhteen on oleellista. Yhteyksillä suomalaiseen asiantuntijaverkostoon Brysselissä voidaan myös edesauttaa tuoreimman tiedon välittymistä Etelä-Pohjanmaan lakeuksille.

Kannustamme toimijoita verkostoitumaan ja ideoimaan alueellisesti ja kansainvälisesti – viedään Etelä-Pohjanmaan erikoisosaamista yhdessä maailmankartalle!

Koulutuksen ja osaamisen vientiä Etelä-Pohjanmaalta

Suomi tunnetaan maailmalla koulutuksen osaajana. Tältä pohjalta voidaan päätellä, että kysyntää suomalaiselle koulutusosaamiselle löytyy, mutta miten käynnistämme tarjonnan?

Suunnitelmallinen organisointi ja resursointi ovat avainasemassa koulutusvientitoiminnan käynnistämistä ajatellen. Aihepiiriä selvitettiin keskeisten koulutus- ja kehitysorganisaatioiden johdolta sekä yksittäisiltä asiantuntijoilta kevään 2015 aikana. Tulosten perusteella voidaan todeta, että eteläpohjalaisilla toimijoilla on kiinnostusta koulutusvientiin. Maakunnassa on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää osaamista muun muassa ruokajärjestelmien ja yrittäjyyden aloilla, joilla kannattavaa koulutusvientitoimintaa on mahdollista rakentaa. Toimijoiden pieni koko edellyttää yhteistyötä alueellisesti, kansallisesti tai jopa kansainvälisesti. Alueellista verkostoyhteistyötä pidettiinkin järkevimpänä vaihtoehtona toiminnan organisoimiselle. Kokemukset toteutetuista koulutusvientihankkeista ovat yksittäisiä, mikä kuvastaa sitä että osaaminen koulutusviennissä on varsin ohutta tällä hetkellä. Koulutustarpeet tulisikin huomioida mahdollisissa jatkotoimenpiteissä tarkasti.

Menestyksekäs koulutusvientitoiminta vaatii resursseja, osaamista, organisointia ja aikaa – pikavoittoja ei ole saatavissa. Kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa uudenlaisten ratkaisujen etsiminen Suomen rajojen ulkopuolelta voi kuitenkin osoittautua potentiaaliseksi vaihtoehdoksi. Tulevaisuus näyttää, minkälaisiin koulutusvientitavoitteisiin Etelä-Pohjanmaalla kurotetaan!

Kokemukset koko maakuntaa hyödyttävästä hankkeesta ovat hankkeen päättyessä myönteiset. Kansainvälistymisen syventämiseen on olemassa useita mahdollisuuksia ja osaavilla henkilöillä valjastettuna vain taivas on rajana.

Anna Korsbäck ja Pia Oksman

Anna Korsbäck on toiminut projektipäällikkönä ja Pia Oksman erikoissuunnittelijana Hyppy maailmalle –hankkeessa.

Hyppy maailmalle – Etelä-Pohjanmaan ruokaketjun Euroopan yhteydet -hanketta ovat rahoittaneet Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö ja Seinäjoen kaupunki. Hanke päättyy 30.6.2015.

hyppy-maailmalle.jpg

Design by Oddmob