@SeAMK

Ammattikorkeakoulujen tieto ja osaaminen näkyväksi

10.06.2015

Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta vuosille 2014–2017 nostaa esiin julkisin varoin tuotetun tiedon avoimuuden sekä tiedon sujuvan liikkumisen koko yhteiskunnassa. Avoin innovaatiotoiminta ja poikkialainen, tarvelähtöinen tutkimus vaativat uudenlaisia toimintamalleja ja rajat ylittäviä verkostoja. Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hankkeen tavoitteena on vastata näihin haasteisiin lisäämällä tiedon, osaamisen ja tutkimuksen avoimuutta ja yhteistyötä tutkimus- ja korkeakoulusektorin, yritysten, päättäjien, rahoittajien sekä muiden tahojen välillä ja siten edistää avointa innovaatiotoimintaa. Rahoitusta kyseiselle hankkeelle on saatu opetus ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön –rahoitushausta huhtikuussa 2015. Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2015–31.12.2016.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämisen näkökulmasta ammattikorkeakoulujen toteuttamaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) tulee tarkastella aiempaa systemaattisemmin. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on pääosin soveltavaa, lain mukaan työelämää edistävää, alueen elinkeinorakennetta uudistavaa ja tapahtuu yleensä yhteistoiminnassa loppukäyttäjien kanssa. Käytännössä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta muodostaakin laajan verkostomaisen innovaatioekosysteemin, joka pitää sisällään hyvin erilaisia tietoja ja taitoja, ja jonka sisällä myös kumulatiivisen osaamisen kasvu on mahdollista.

Tieto innovaatioiden pohjaksi

Hankkeessa kehitetään ja viedään käytäntöön toimintamalli, jonka avulla AMKien tuottama tieto ja osaaminen saadaan tehtyä näkyväksi ja tuotua konkreettisesti kaikkien halukkaiden (etenkin pk-yritysten) hyödynnettäviksi. Hankkeen tavoitteena on aktivoida eri toimijoita yhdessä ideoimaan tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia ja näin saada AMKeissa tuotettu tieto aidosti innovaatioiden pohjaksi ja kaupallisesti hyödynnettäväksi. Hankkeessa kehitetään myös uusia toimintamalleja, joiden avulla tiedon liikkumista voidaan tehostaa. Lisäksi tietovarantojen tehokkaaseen hyödyntämiseen kehitetään työkaluja.
Hankkeen tuloksena avoimuuden mahdollisuudet saadaan laajasti hyödynnettäväksi korkeakoulujen innovaatioekosysteemissä. Lisäksi saadaan systematisoitua AMKien tuottaman tiedon analysointia ja tunnistetaan, millaista lisäarvoa ammattikorkeakoulujen innovaatiotoiminnasta voidaan yleisemminkin saada irti. Hanke myös vahvistaa korkeakoulujen keskinäistä verkottumista sekä kokeilevaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Edelleen hanke kirkastaa ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan profiilia ja erityisesti avoimen innovaatiotoiminnan mahdollisuuksia.
Tähän mennessä ammattikorkeakoulujen tuottamia tutkimusaineistoja ja niiden avaamisesta mahdollisesti saatavia hyötyjä ei kovin hyvin tunneta. Ammattikorkeakoulujen potentiaali avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämisessä on kuitenkin suuri.
Tutkimusryhmään kuuluvat:

  • Seliina Päällysaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Anne Kärki, Satakunnan ammattikorkeakoulu
  • Eero Pekkarinen, Lapin ammattikorkeakoulu
  • Riitta Rissanen, Arene
  • Lauri Tuomi, Haaga-Helia
  • Tapio Varmola, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Artikkeli on ilmestynyt myös Avoin tiede ja tutkimus –verkkosivuilla.

Seliina Päällysaho

FT Seliina Päällysaho toimii tutkimuspäällikkönä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Design by Oddmob