@SeAMK

Digitaalisella valmistuksella tehoa suunnitteluun

SeAMK oli esillä toukokuussa Siemens Automation Days 2015 -tapahtumassa, jossa Siemensin asiakkaat, yhteistyökumppanit ja henkilökunta pääsivät tutustumaan SeAMK Tekniikan toteuttamaan Siemensin ohjelmistojen ja laitteiden integrointiin ja digitaalisen valmistuksen teknologiaan. SeAMK Digital Factory ja HardSoft -hankkeiden tulokset ovat herättäneet mielenkiintoa erilaisissa valtakunnallisissa tapahtumissa.

Lue lisää...

Senioriystävällisiä lounaspalveluita kehittämässä

Tammikuussa käynnistyneessä Senioriaterioista liiketoimintaa ja elämänlaatua -hankkeessa kehitetään uudenlaisia toimintamalleja ja liiketoimintakonsepteja seniori-ikäisten lounasateriointiin.

Lue lisää...

Senioriaterioista liiketoimintaa ja elämänlaatua

Bio- ja elintarviketekniikkaa kansainvälisesti

Ryhmä SeAMKin bio- ja elintarviketekniikan opettajia ja opiskelijoita on mukana uusia oppimisympäristöjä kehittävässä kansainvälisessä projektissa.

Lue lisää

Markkinaorientaatio ja markkinointikyvykkyys vaikuttavat yrityksen menestymiseen

Etelä-Pohjanmaalla toteutettiin vuonna 2014 kysely- ja haastattelututkimus, jolla selvitettiin pk-yritysten markkinaorientaatiota ja markkinointikyvykkyyttä ja niiden yhteyksiä yritysten kilpailu- ja kasvukykyyn. Kyselytutkimukseen saatiin kaikkiaan 152 vastausta, joista kasvaneita yrityksiä oli 89 ja ei-kasvaneita 63. Yrityksistä löytyi sekä korkean markkinaorientaation että matalan markkinaorientaation yrityksiä.

Eniten kehitettävää yrityksiltä löytyi markkinoinnin johtamiseen ja toteutukseen liittyvissä asioissa. Joukosta löytyy kuitenkin myös yrityksiä, jotka ovat vahvoja kaikilla markkinointikyvykkyyden osa-alueilla.

Markkinointikyvykkyys kokonaisuutena on voimakkaassa yhteydessä paitsi markkinaorientaatioon myös menestymiseen ja erityisesti liiketoiminnalliseen kehittymiseen.

Lue lisää...

Frami Food on kehittänyt uusia oppimisympäristöjä

Uusia tapoja mobiiliin tiedon keräämiseen ja analysointiin, uutta teknologiaa oppimisen tueksi ja entistä tiiviimpää yhteistyötä yritysten kanssa – siinä kesäkuussa päättyvän Frami Food -projektin tärkeimmät saavutukset.

Lue lisää...

frami-food.jpg

Frami Food- visuaalinen ilme
SeAMK graafisen suunnittelun yksikkö/
Maiju Degerman, Julia Hakkola, Sonja Makkonen, Tiina Pudas

Ammattikorkeakoulujen tieto ja osaaminen näkyväksi

Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta vuosille 2014–2017 nostaa esiin julkisin varoin tuotetun tiedon avoimuuden sekä tiedon sujuvan liikkumisen koko yhteiskunnassa. Avoin innovaatiotoiminta ja poikkialainen, tarvelähtöinen tutkimus vaativat uudenlaisia toimintamalleja ja rajat ylittäviä verkostoja.

Lue lisää...

Ohutlevykappaleiden kuvausta 3D-kameralla.

Konenäkö on älykäs anturi

Viime vuosina konenäön hyödyntäminen teollisuuden eri sovelluksissa on yleistynyt vauhdilla. Alati laskevat hinnat, laajeneva laitevalikoima ja kasvava suorituskyky tekevät teknologiasta houkuttelevan ratkaisun moniin teollisuuslähtöisiin sovelluksiin. SeAMK Tekniikassa on rakennettu valmiuksia vastata yritysten kehitystarpeisiin huhtikuussa päättyvän ”Future Machine Vision”-hankkeen panostuksilla.

Lue lisää...

Hyppy maailmalle – ready, steady, go!

– Kansainväliset verkostot Etelä-Pohjanmaan kasvun tukena

Hyppy maailmalle – Etelä-Pohjanmaan ruokaketjun Euroopan yhteydet  –hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa eteläpohjalaisten yritysten ja korkeakoulutoimijoiden kilpailukykyä ja kasvua, ja näin edistää niiden entistä syvempää kansainvälistymistä.

Lue lisää...

Hyppy maailmalle – ready, steady, go!

Moniammatillisuutta ja tiiviitä työelämäyhteyksiä

-opinnäytetyö osana sosiaali- ja terveysalan ylempää amk-koulutusta

SeAMKissa toteutetaan sosiaali- ja terveysalalla kahta ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Toiseen niistä voivat hakeutua opiskelemaan sosionomit ja geronomit, ja toiseen kaikki sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkinnon suorittaneet.

Lue lisää...

Tehokkuutta käytettävyyteen

Jatkuvasti digitalisoituvassa maailmassa arkiset ja perinteiset tuotteet ja laitteet muuttuvat entistä tietoteknisemmiksi. Hyviä esimerkkejä tästä ovat ajoneuvot ja viihde-elektroniikka. Mahdollisimman laajojen asiakastarpeiden palvelemiseksi tuotteisiin voidaan lisätä uusia ominaisuuksia ilman suuria valmistuskustannuksia. Tässä on kuitenkin se vaara, että käyttöliittymästä tulee sekava ja sen käyttäjäystävällisyys heikkenee.

Lue lisää...

Tehokkuutta käytettävyyteen
Kalle Reinikka on vuonna 2009 valmistunut sosionomi Koskenkorvalta.

Avoimin mielin Erasmus-ohjelman yrittäjävaihtoon

Kalle Reinikka on vuonna 2009 valmistunut sosionomi Koskenkorvalta. Kesällä 2014 hän kuuli Erasmus Nuorille Yrittäjille -ohjelman tarjoamasta mahdollisuudesta lähteä yrittäjävaihtoon johonkin Euroopan maahan. Pienen miettimisen jälkeen hän päätti lähteä tutustumaan oman alansa toimintamalleihin Hollantiin.

Lue lisää...

Erasmus-ohjelma – mikä se on?

Euroopan suurin, korkeakoulujen välinen liikkuvuusohjelma Erasmus sai alkunsa Euroopan komission päätöksellä vuonna 1987. Suomalaiset korkeakoulut ovat osallistuneet Erasmus –ohjelmaan vuodesta 1992. Erasmus -ohjelma on antanut opiskelijoille mahdollisuuden opiskella lukukauden tai lukuvuoden ajan toisessa eurooppalaisessa korkeakoulussa tai se on mahdollistanut harjoittelujakson toisessa Euroopan maassa.

Lue lisää

Dialoginen johtaminen ja kehittäminen

– avaimet työmotivaatioon, hyvinvointiin, innovaatioihin ja tuottavuuteen

Tekesin rahoittamassa, valtakunnallisessa Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä  –tutkimushankkeessa (Dinno, 2012 – 14) on tutkittu dialogisen johtamisen ja kehittämisen mahdollisuutta suomalaisen työelämän laadun parantajana sekä innovatiivisuuden, tuottavuuden  ja työntekijöiden hyvinvoinnin  lisääjänä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysala oli mukana hankkeessa. Muut osapuolet olivat Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Työterveyslaitos. (katso myös Syvänen ym. 2012)

Lue lisää

Elintarviketalouden uudet prosessit

– arvopohjaisuuden liittäminen osaksi tuotantotaloudellisesti optimoituja prosesseja ja palveluja

Lue lisää

Ruokaa ja energiaa tarvitaan

Ruoka on Etelä-Pohjanmaan ykkösteema. Eteläpohjalaisen tilan ei kannata kasvattaa pelloilla energiapajua, vaan viljaa, nurmikasveja ja perunaa. Sitä paitsi pajun juuristot rikkovat salaojat. Mutta kestävien ruokaratkaisujen avuksi tarvitaan myös kestäviä energiaratkaisuja.

Lue lisää

Enemmän proteiinia – vähemmän jätettä!

Euroopan Unionin uusissa rahoitusohjelmissa nämä kaksi teemaa ovat keskeisesti esillä. Kuluttamisen yhdeksi trendiksi on noussut proteiini.

Lue lisää

SeAMKin PrimCare IT-hanke palkittiin AMK-päivillä

Ammattikorkeakoulujen parhaat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokäytänteet vuonna 2014 palkittiin toukokuussa. Viidettä kertaa järjestetyn Kärjet-kilpailun tavoitteena on palkita merkittävimmät työelämää hyödyntävät hankkeet.

Lue lisää

Ruokaverstas yhdistää tieteen ja omakohtaisen kokemuksen innovaatiotyökaluksi

Elintarvikekehityksen professori Anu Hopia on vetänyt omaa molekyyligastronomia -klubiaan Helsingissä jo vuosien ajan. Vuoden 2014 syksyllä ideaa sovellettiin Etelä-Pohjanmaalla, ja syntyi Ruokaverstas, jonka teema rakennetaan yritysten toiveiden pohjalta. Nyt ideaa kehitetään eteenpäin yritysten innovaatiotyökaluksi.

Lue lisää

Green Care lisäarvoksi ruokajärjestelmään

Green Care-toiminta eli luontoelementtien käyttö hyvinvoinnin ja kuntoutumisen edistämiseksi on huomattu potentiaaliseksi tulevaisuuden kehittämisalaksi. Green Care -toiminnan mahdollisuudet osana ruokajärjestelmää ovat laajat.

Lue lisää

Ruokaprovinssin tueksi uusia oppimisympäristöjä

SeAMKin bio- ja elintarviketekniikan laboratoriotiloja Itikanmäellä on kehitetty pitkäjänteisesti uudistamalla ja täydentämällä laboratoriolaitekantaa nykyaikaiseksi. Ajantasaistettu oppimisympäristö luo edellytykset osaavan työvoiman kouluttamiseen Etelä-Pohjanmaan ruokamaakunnan tarpeisiin. Samalla se tukee alueen tutkimustoimintaa. Viimeisimmät laitehankinnat on tehty Elintarvikealan oppimisympäristön ajantasaistaminen työelämälähtöisesti –hankkeessa.

Lue lisää

Design by Oddmob