@SeAMK

Tuotteistetut ylemmät AMK-opinnot työelämän kehittämisen välineenä

11.12.2015

Valtakunnallisessa YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi –projektissa SeAMKin tavoitteena on ollut monialaisten TKI-mallien ja opinnäytetyöprosessin kehittäminen.

Kehitetyt toimenpiteet tuottavat työelämälle monialaista kehittämisosaamista vastaten tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin. Hankkeessa on kehitetty uusia koulutuksen monialaisia toimintamalleja ja opintokokonaisuuksia, joista osa on jo vakiintunut normaaliksi toiminnaksi nostaen YAMK-koulutuksen profiilia.

Yhtenä tavoitteena oli kehittää tuotteistettu opintojaksomalli, jolla voidaan tuottaa työelämän ongelmiin ratkaisuja ja tarjota opiskelijoille aito työelämälähtöinen oppimisympäristö.

Kansainvälisiä palveluinnovaatioita

Pilottina suunniteltiin ja toteutettiin Seinäjoella kansainvälinen YAMK- intensiivijakso: Global Innovation Strategy (5 op). Toimeksiantajana oli Kuortaneen urheiluopisto. Opiskelijaryhmä koostui suomalaisista, saksalaisista ja yhdysvaltalaisista opiskelijoista, jotka tekivät ennakkotehtävänä omissa maissaan toimialaa koskevan benchmarking-tutkimuksen. Opintojakson aikana he kehittävät Kuortaneen urheiluopistolle uusia kansainvälisiä palveluinnovaatioita ja laativat kansainvälistymissuunnitelman.

Tuotteistetun opintojakson kehittäminen sisälsi seuraavat toimenpiteet: yritysten kv-osaamistarpeen kartoittamisen, pilottiopintojakson suunnittelun ja toteutuksen, opiskelija- ja yrityspalautteen keräämisen ja analysoinnin sekä tuotteistetun opintojaksomallin kehittämisen. Tuotteistetun opintojakson malli on esitetty seuraavassa kuviossa.

aho_tuotteistaminen.jpg

Kuva: Tuotteistetun opintojakson malli

Palaute opintojaksosta oli myönteinen. Opiskelijat pitivät aitoa työelämäyhteyttä merkittävänä motivaation ja oppimisen kannalta.  Työelämän näkökulmasta koettiin tärkeäksi saada ulkopuolisia uusia ajatuksia innovaatioiden kehittämiseksi.

Yhteistyö sekä kansainvälisten että yrityselämän toimijoiden kanssa sujui hyvin. Kokemus osoitti että ylemmän tutkinnon opiskelijat ovat ammattilaisia, joilla on tuoretta työelämäosaamista ja kykyä katsoa asioita uudella tavalla. Pilottiopintojakson kautta onnistuttiin luomaan pysyvä toimintamalli, jota voidaan käyttää sekä kansainvälisten opintojaksojen että SeAMKin sisäisten monialaisten opintojaksojen toteuttamisessa. Seuraava toteutus on keväällä 2016.

Tuotteistettu opintojakso on työkalu työelämän uudistamiseen ja uudenlaisten asenteiden tuomiseen koulutukseen.
Valtakunnallinen AMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi –projekti on ollut käynnissä 1.1.2014 - 31.12.2015.

Anne-Maria Aho, koulutuspäällikkö, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Design by Oddmob