@SeAMK

SeAMK toteutti toisen valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin

16.12.2015

Tuore omistajanvaihdosbarometri vahvistaa, että yrittäjien ikääntymisestä johtuvia yritysten omistajanvaihdoksia on edelleen lähivuosina tulossa paljon ja että pienten yritysten omistajanvaihdokset ovat valtakunnallisesti merkittävä ilmiö. Suomessa on 55–74 -vuotiaita yrittäjiä 78 000. Kansantalouden ja työpaikkojen kannalta ei ole yhdentekevää, mitä eläkeikää lähestyvät yrittäjien yrityksille tapahtuu. Aikaisemmat tutkimukset ovat myös osoittaneet, että omistajanvaihdokset tekevät pääsääntöisesti hyvää yrityksille; ne tarjoavat monelle yritykselle kehityshyppäyksen uuden omistajan alaisuudessa.

Etelä-Pohjanmaalla paremmat sukupolvenvaihdosnäkymät kuin Suomessa keskimäärin

Barometri paljastaa, että 55-vuotiaista tai sitä vanhemmista yrittäjistä 39 prosenttia arvioi myyvänsä yrityksensä ulkopuoliselle siinä vaiheessa, kun hän itse luopuu päävastuusta. 27 prosenttia arvioi yrityksen toiminnan loppuvan kokonaan. 23 % uskoo löytävänsä jatkajan perheen sisältä eli yritystoiminta siirtyisi näin sukupolvenvaihdoksen kautta eteenpäin. 7 % ilmoitti, että samassa yrityksessä on muita omistajia, jotka jatkavat toimintaa siinä vaiheessa, kun hän itse jää sivuun. Etelä-Pohjanmaalla tilanne on hieman parempi odotettavissa olevien sukupolvenvaihdosten suhteen, sillä siellä 27 % uskoo jatkajan löytyvän perheen sisältä. Myyntiaikomuksia perheen ulkopuoliselle on 35 %:lla ja yritystoiminnan aikoo lopettaa 28 %. Luvuiksi muutettuna tämä tarkoittaa, että seuraavan kymmenen vuoden aikana Etelä-Pohjanmaalla yli 1 000 yritystä tulee myyntiin ja yli 800 yrityksessä on odotettavissa sukupolvenvaihdos.

Tilastointivajeesta johtuen tarkkoja tietoja ei ole mahdollista saada, kuinka monta omistajanvaihdosta Suomessa todellisuudessa vuosittain tapahtuu. Eri tahojen omista tilastoista yhteenvetämällä on arvioitu, että omistajanvaihdoksia olisi viime vuosina toteutunut noin 2 000 tai jonkin verran päälle. Tämä tarkoittaa, että omistajanvaihdoksia olisi toteutunut viime vuosina noin puolet siitä, mitä yrittäjien omat toiveet ovat olleet. Selvää on ollut jo pitkään, että läheskään kaikki yritykset eivät mene kaupaksi monistakin eri syistä johtuen. Ostajien näkökulmasta suurimmat syyt kauppojen keskenjäämiseen ovat myyjien liian korkeat hintapyynnöt ja että kaupan kohteet eivät vastaa odotuksia, toisin sanoen yritykset eivät ole siinä kunnossa, että niitä kannattaisi ostaa ainakaan pyydetyllä hinnalla. Vastaavasti myyjien näkökulmasta tärkeimmät kauppojen toteutumattomuuden syyt ovat, ettei ostajia ylipäänsä ole tai he eivät todellisuudessa ole halukkaita ostamaan ja että ostajat eivät saa rahoitusta yritys- tai liiketoimintakauppaan. Edellä kerrottu tarkoittaa myös sitä, että yrityksiä todellisuudessa lopettaa enemmän kuin mitä yrittäjien omat arviot ovat.

Ostajan löytyminen ja verot suurimpana huolenaiheena

Ikääntyvät yrittäjät pitävät edelleen ostajan löytymistä omistajanvaihdosten merkittävänä ongelmana. Lähes puolet (47 %) heistä kokee asian merkittäväksi tai erittäin merkittäväksi ongelmaksi. Aktiivisuus ostajan etsimiseksi on kuitenkin kolmen vuoden aikana hieman noussut ja lisäksi erilaisia vaihtoehtoja ostajan löytämiseksi hyödynnetään aikaisempaa monipuolisemmin. Yrittäjien eniten käyttämiä vaihtoehtoja ovat tarjoaminen suoraan kilpailijoille tai muille yrittäjille, yritysvälittäjä ja Yrityspörssi. Yrittäjät Etelä-Pohjanmaalla ovat olleet neljänneksi aktiivisimpia ostajan löytämiseksi. 70 % ostajaa jo etsineistä eteläpohjalaisista olivat tarjonneet yritystä suoraan kilpailijalle tai jollekin muulle yrittäjälle. Huolestuttavaa on, että kun tiedetään, että kaikkein pienimmillä yrityksillä on muutoinkin vaikeinta löytää ostajia, niin ne ovat siitä huolimatta muita passiivisemmin etsineet jatkajaa yritykselleen.

Vielä ostajankin löytymistä suurempana haasteena eteläpohjalaiset pitivät verotusta yleensä (lähinnä varainsiirtovero ja myyntivoittoveroa).  Perintö- ja lahjaverotusta ei koettu niin suurena haasteena. Verotus on asia, joka kuitenkin jakaa vastaajia; lähes puolet ei esimerkiksi koe perintö -ja lahjaverotusta ongelmana, mutta toisaalta yli kymmenen työntekijän yrityksistä puolet kokee sen merkittäväksi ongelmaksi. Myös rahoitus koetaan nyt suurempana haasteena kuin kolme vuotta sitten.

Pienten yritysten omistajanvaihdokset onnistuvat

Aiempaa kokemusta yrityksen tai liiketoiminnan ostamisesta oli 27 %:lla vähintään 55-vuotiaista eteläpohjalaisista yrittäjistä ja 35 %:lla alle 55-vuotiaista yrittäjistä. Vastaavasti yrityksen myymisestä oli kokemusta 22 %:lla 55 vuotta täyttäneistä ja 19 %:lla alle 55-vuotiaista. Näitä lukuja voidaan pitää merkittävinä siltä osin, että noin kolmasosalla on kokemusta yrityksen ostamisesta ja viidenneksellä yrityksen myymisestä. Tämäkin aineistoltaan mittava tutkimus vahvistaa jälleen sitä, että pk-yritykset ovat tyytyväisiä toteuttamiinsa omistajanvaihdoksiin. Alle 55-vuotiaista yrittäjistä 71 % ja 55 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista yrittäjistä 76 % piti viimeisintä toteuttamaansa omistajanvaihdosta joko onnistuneena tai erittäin onnistuneena.

Positiiviset muutokset vuoden 2012 barometriin nähden ovat osoitus siitä, että omistajanvaihdoksiin liittyvä herättely- ja edistämistyö kantaa hedelmää. Tulokset näkyvät hitaasti, mutta jo kolmenkin vuoden aikana näkyvät muutokset ovat osoitus siitä, että työtä pitää jatkaa pitkäjänteisesti. Aktiivisuuden kasvu jatkajien etsinnässä, asiantuntijatarpeen kasvanut tunnistaminen, Yrityspörssin parempi tuntemus, kiinnostuksen kasvu eläköitymisen jälkeisiä asiantuntijarooleja kohtaan jne. ovat osoitus siitä, että herättelytyö tuottaa tulosta. Yrittäjät itse suhtautuvat positiivisesti omistajanvaihdoksiin ja pitävät esim. yritys- ja liiketoimintaostoja hyvänä tapana kasvattaa yritystä. Yrittäjät myös itse olivat sitä mieltä, että pienten yritysten omistajanvaihdosten edistäminen on yhteiskunnallisesti tärkeää ja että ikääntyvien yrittäjien omistajanvaihdoksista yhteiskunnan tulee kantaa huolta.

Toista kertaa koko Suomessa toteutetun valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin päätavoitteena oli tuottaa tietoa 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien yrittäjien näkemyksistä yrityksensä jatkuvuudesta lähimmän kymmenen vuoden aikana. Tutkimusaineisto kerättiin Suomen Yrittäjien jäseniltä eri puolilta Suomea. Kaikkiaan vastauksia tuli 3 129, joista 55 vuotta täyttäneiden vastauksia oli 1 786 ja alle 55-vuotiaiden vastauksia 1 333. Etelä-Pohjanmaalta 55 vuotta täyttäneitä vastaajia oli 279 ja alle 55-vuotiaita vastaajia oli 194. Kaikkiaan Etelä-Pohjanmaalta oli toiseksi eniten vastaajia Uudenmaan jälkeen. Seinäjoen ammattikorkeakoulu toteutti barometrin Suomen Yrittäjien Omistajanvaihdoshankkeen rahoittamana ja tilaamana.

Elina Varamäki, tutkimus- ja innovaatiojohtaja, vararehtori
Juha Tall, projektitutkija

Kirjoittajat työskentelevät Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Design by Oddmob