@SeAMK

Kansainvälisen TKI-toiminnan edistäminen edellyttää 
sillanrakentamisosaamista

18.12.2015

Kansainvälistyminen luo uusia haasteita ammattikorkeakouluille. Kansainvälisen tutkimus- ja kehittämishanketoiminnan myötä voidaan edistää elinkeinoelämän monipuolistumista, kansainvälistä verkostoitumista ja kilpailukykyä sekä kansalaisten hyvinvointia. Kansainvälistyminen tarjoaa mahdollisuuksia tarkastella yhteisiä haasteita ja ongelmia erilaisesta näkökulmasta ja löytää uusia ratkaisuja niihin. Tämä käy selville SeAMKin julkaisusarjassa syksyllä ilmestyneestä selvityksestä.

Tutkimustiedon tuottaminen kansainvälisenä yhteistyönä on hyödyllistä sekä yksilöille että yhteisöille, sillä se mahdollistaa tutkimustulosten ja kehittämistyön tuotosten markkinoinnin laajemmalla tasolla. Se on keino pysyä ajan tasalla kehityksessä.

Avainosaajat mukaan

Kansainvälisten kumppaneiden hankkiminen vaatii syvällistä sitoutumista. Tarvitaan proaktiivisia TKI-osaajia, joilla on visio muutoksesta. Kansainvälisten yhteistyösuhteiden luominen perustuu kollegiaalisuuteen ja inhimillisen, sosiaalisen ja rakenteellisen pääoman arvostamiseen. On keskeistä pohtia, miten hankkeeseen saadaan mukaan avainosaajat ja miten heidän osaamistaan voidaan kehittää edelleen.

Sosiaalinen pääoma muodostuu suhteista tärkeisiin ryhmiin sekä partnereiden yhteistyötavoitteista ja keskinäisestä luottamuksesta. Hanketyössä korostuvat neuvottelu ja yhteisten toimintamallien luominen. Digitalisaatio helpottaa kansainvälistä tutkimus- ja kehittämishanketoimintaa, sillä kumppaneiden kanssa voidaan järjestää ajasta ja paikasta riippumattomia online-palavereita.

Kaksisuuntaista dialogia tarvitaan

Ammattikorkeakouluilla on merkittävä tehtävä tutkimus- ja innovaatioympäristöjen luojina. Innovaatiot syntyvät usein erilaisilla rajapinnoilla ja vaativat monialaista osaamista. Korkeakoulujen ja yritysten tulisi luoda toimivia käytäntöjä yhteistyönsä monipuolistamiseksi.

Kaksisuuntaisen dialogin kehittäminen on tärkeää. Tarvitaan brokerointiosaamista sekä paikallisella, kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Brokerointiosaaja voi rakentaa erilaisia yhteistyömuotoja ja verkostoja sekä lisätä osapuolten tietoisuutta toistensa intresseistä. Hän voi edistää hyvien käytäntöjen siirrettävyyttä osapuolelta toiselle. Asiakkaiden kontaktointi on parhaimmillaan sillan rakentamista ja uusien yhteistyökuvioiden luomista sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Mari Salminen-Tuomaala, lehtori, SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Mari Salminen-Tuomaala: Kansainvälisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen ammattikorkeakoulussa: sillanrakentamista ja brokerointiosaamista. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. raportteja ja selvityksiä 115.

Design by Oddmob