@SeAMK

Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu vahvistamassa alueiden kehittymistä jo 10 vuotta

Sandvik-lehden-kanteen.jpg

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 10 vuotta, kun ensimmäinen maakuntakorkeakoulukampus perustettiin Järviseudulle, Alajärvelle. SeAMKin maakunnallista toimintaa koordinoiva maakuntakorkeakoulu on laajennut vuosien saatossa lähes koko Etelä-Pohjanmaan alueelle. Toimintaa rahoittaa SeAMKin lisäksi Etelä-Pohjanmaan liitto EAKR-rahoituksella sekä alueen kunnat. Järviseutu toimii jo SeAMKin vakiintuneena toimintana.

Lue lisää...

SeAMKin TKI-toiminnan näkymiä vuodelle 2016

Vuosi 2015 lähenee loppuaan, ja katseet kääntyvät seuraavaan vuoteen. Kuluvan vuoden keskeisinä tekemisinä SeAMKIn TKI-toiminnassa ovat painottuneet uusien rahoituslähteiden hakeminen niin kotimaisista kuin kansainvälisistä kanavista, aktiivisempi ote alueen yritysten lähestymiseen ja yhteistyön tiivistämiseen sekä TKI-toiminnan laadun kehittäminen mm. sisäisiä prosesseja ja toimintaohjeita parantamalla.

Lue lisää...

Matkailuyhteistyötä yli rajojen

Matkailurintamalla puhaltavat uudet tuulet. Erilliset matkailuopinnot starttasivat SeAMKissa syyskuussa ja herättivät suuresti mielenkiintoa maakunnassa. SeAMK tarjoaa matkailuopintoja avoimen ammattikorkeakoulun kautta alan toimijoille, eri alojen opiskelijoille ja aiheesta kiinnostuneille. Monialaisen matkailun merkitys on tunnistettu vahvana tulevaisuuden alana sekä Etelä-Pohjanmaalla että SeAMKissa.

Lue lisää...

Etäyhteydet tuovat koulutukset lähelle

Sosiaali- ja terveysalan tieto uudistuu samoin kuin työmenetelmät. Täydennyskoulutus auttaa vastaamaan organisaatioille kohdistettuihin tehokkuuden ja vaikuttavuutta vaatimuksiin. Laki myös velvoittaa em. aloilla toimivia jatkuvasti päivittämään osaamistaan.

Lue lisää...

SeAMK mukana kehittämässä opettajan yrittäjyysmittaristoa

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 6.10.2015 selvityksen korkeakoulujen yrittäjyyden edistämisestä. Seinäjoen ammattikorkeakoulu sijoittui erinomaisesti selvityksessä: SeAMK arvioitiin yrittäjämäiseksi ammattikorkeakouluksi, jossa yrittäjyys on osa ammattikorkeakoulun toimintatapaa ja keskeinen osa strategiaa.

Opettajan yrittäjyysmittaristo haastaa opettajan arvioimaan omaa opetustaan yrittäjyyden edistämisen näkökulmasta. Samalla mittaristoon vastaamalla saa ideoita oman työnsä kehittämiseksi. Opettajan yrittäjyysmittariston idea on samalla edistää yrittäjyyttä, eikä pelkästään mitata sitä. Mielestäni mittaristossa on arvokasta näkökulmaa pitkäjänteisestä kehittämisestä. Kun vuosittain saa palautetta omasta opetuksestaan, kannustaa se yhä uudelleen miettimään yrittäjyyden edistämistä omassa työssään, Joensuu-Salo toteaa.

Lue lisää...

Master of Wood Energy - eWOOD -hanke päätökseen ja jatkotoimiin

Tasanen_Hungarian students testing a harvester.jpg

Kolmivuotinen EU-rahoitteinen kansainvälisen maisteriohjelman suunnitteluhanke päättyi syyskuun lopussa ja loppuraportti lähetettiin Brysseliin 30.11. SeAMK toimi hankkeen koordinaattorina ja konsortiossa oli mukana viisi muuta partneria neljästä EU-maasta. Hankkeen tuloksena meillä on nyt nuotit 1½ tai kaksi vuotta kestävän, AMK-tutkintoon tai BSc-tason yliopistotutkintoon perustuvan maisteriohjelman toteuttamiseen.

Lue lisää...

SeAMK selvitti eteläpohjalaisten yritysten hallitustyöskentelyä

Seinäjoen ammattikorkeakoulu selvitti äskettäin eteläpohjalaisten yritysten hallitustyöskentelyä. Vastauksia tuli yhteensä 225 eteläpohjalaiselta yrittäjältä. Noin 40 prosentilla vastanneista oli toimiva hallitus ja 30 prosentilla se toimi vain paperilla. Lopuilla vastanneista ei ollut hallitusta. Monilla yrityksillä on siis vielä kehitettävää omassa hallitustyöskentelyssään.

Lue lisää...

Etelä-Pohjanmaan kasvuyritysten aktivointia tutkimuksen keinoin

Etelä-Pohjanmaalla on toteutettu useita toimenpiteitä kasvuyrittäjyyden aktivoimiseksi jo vuosia. Nyt meneillään olevassa yhteishankkeessa tiivistetään keskeisten toimijoiden yhteistyötä. Hankkeen päätoteuttajana toimii Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät. SeAMK tuo hankkeelle merkittävää lisäarvoa tutkimuksellisen osuuden toteuttajana hyödyntämällä SeAMKin tutkijoiden pitkää kokemusta kasvuyrittäjyystutkimuksesta.

Lue lisää...

Pk-Inno vie AMK-henkilöstön yritysten iholle

Työelämän muuttuessa kiihtyvällä tahdilla mm. digitalisaation sekä taloudellisten ja rakenteellisten muutosten myötä, on ammattikorkeakouluille yhä tärkeämpää olla mukana muutoksessa yhdessä yritysten kanssa. Pk-Inno-hanke on mahdollistanut uusien yrityskontaktien ja -verkostojen synnyn ja laajentumisen koko ammattikorkeakoulun tasolla. Hankkeessa tapahtuneen yhteistyön avulla on kehitetty henkilöstön yritysosaamista mutta myös työelämälähtöistä osaamista on voitu tuoda mukaan opetukseen. Hanke onkin antanut loistavan mahdollisuuden ammattikorkeakoulujen henkilöstölle toimia monipuolisesti yritysten kanssa.

Lue lisää...

Yrityksen alku- ja kasvuvaiheen ekosysteemit

Yritykset käyttäytyvät luonnon ekosysteemin tavoin – yrityksen toimintaympäristön kuvaaminen ekosysteemeinä auttaa ymmärtämään kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan sekä yrittäjän verkostoja ja niiden monimutkaisia suhteita. Sekä alkuvaiheen että kasvuvaiheen yritykset tarvitsevat ympärilleen monimuotoisen ekosysteemin, jonka avulla ne voivat kehittyä ja kasvaa.

Lue lisää...

Välineet edellä digitalisaatioon?

Koulutuksessa päivän sana on digitaalisuus. Opettajien tulee tarttua digitaaliseen karttakeppiin, piirtää mietekarttoja älytaululle ja rakentaa pelillisiä opetustilanteita verkossa. Opiskelijat käyttävät jo sujuvasti erilaisia digitaalisia työkaluja ja sosiaalista mediaa oppimisen tukena.

Lue lisää...

Monipuolisesti verkossa

Etelä-Pohjanmaalla on luotu hyvä perusta digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseksi oppimisessa. Tämä käy selville Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa joulun alla ilmestyvästä Internet, verkkopalvelut ja tietotekniset ratkaisut opetuksessa ja tutkimuksessa -teoksesta. Ari Haasion, Minna Zechnerin ja Seliina Päällysahon toimittamaan kirjaan on koottu kaikkiaan 18 aiheeseen liittyvää artikkelia SeAMKin asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden kirjoittamana.

Lue lisää...

Kansainvälisen TKI-toiminnan edistäminen edellyttää
 sillanrakentamisosaamista

Kansainvälistyminen luo uusia haasteita ammattikorkeakouluille. Kansainvälisen tutkimus- ja kehittämishanketoiminnan myötä voidaan edistää elinkeinoelämän monipuolistumista, kansainvälistä verkostoitumista ja kilpailukykyä sekä kansalaisten hyvinvointia. Kansainvälistyminen tarjoaa mahdollisuuksia tarkastella yhteisiä haasteita ja ongelmia erilaisesta näkökulmasta ja löytää uusia ratkaisuja niihin. Tämä käy selville SeAMKin julkaisusarjassa syksyllä ilmestyneestä selvityksestä.

Tutkimustiedon tuottaminen kansainvälisenä yhteistyönä on hyödyllistä sekä yksilöille että yhteisöille, sillä se mahdollistaa tutkimustulosten ja kehittämistyön tuotosten markkinoinnin laajemmalla tasolla. Se on keino pysyä ajan tasalla kehityksessä.

Lue lisää...

SeAMK ja työnantajat kohtaavat Yrityspäivänä

jopo.jpg

SeAMKin Yrityspäivä kokoaa yhteen alueen yrityksiä ja alastaan kiinnostuneita opiskelijoita. Tapahtuma järjestetään 10.2.2016 ensimmäistä kertaa ja tavoitteena on paitsi täyttää Frami F:n aulatilat, niin myös saada päivästä pysyvä foorumi SeAMKin ja työnantajien kohtaamiseen.

Yritysten ja tulevaisuuden tekijöiden kohtauspaikka

Yrityspäivä järjestetään SeAMKin ja JoPo - Jopparilta Polkimille Urasuunnittelussa -hankkeen yhteistyönä. Päivä tarjoaa työnantajille mahdollisuuden tutustua motivoituneisiin, tuleviin ammattilaisiin. Painotus tapahtumassa on yhteistyössä ja verkostoitumisessa. Työnantajat saavat tapahtuman kautta näkyvyyttä ja tilaisuuden tehdä toimintaansa tunnetuksi opiskelijoiden keskuudessa. Päivän aikana verkostoituminen SeAMKilaisten kanssa on mutkatonta ja mahdollistahan on, että uusi yhteistyökumppanikin löytyy naapuriständiltä. Rekrytointimielellä liikkuvien on mahdollista tavoittaa oikea henkilö esim. harjoitteluun, opinnäytetöihin tai vaikka vakituiseen työsuhteeseen.

Lue lisää...

Koulutusviennin kehittäminen yksi SeAMKin painopistealueista

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) haluaa olla kärkijoukoissa kehittämässä koulutusvientiä. SeAMKin hallitus asettikin koulutusviennin sisäisen kehittämishankkeen, joka alkoi syyskuun alussa 2015. Aikaisemmin on jo selvitetty koulutusviennin organisoitumisen malleja Etelä-Pohjanmaan alueella ja tuolloin päädyttiin verkostomaiseen toimintatapaan.

Ensimmäinen selvitysraportti koulutusviennistä laadittiin Suomessa vuonna 2008. Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiassa koulutusvienti on ollut yksi viidestä painopistealueesta (OKM 2009), myös SeAMKin kansainvälistymisstrategiassa koulutusviennille asetettiin tavoitteet vuoteen 2015. Valtioneuvoston päätös koulutusviennistä tehtiin vuonna 2010 ja koulutusviennin kehittämistä on jatkettu Lipposen työryhmän vuonna 2013 ilmestyneen raportin pohjalta. Suomen hallitusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu korkeakoulujen suurempi vaikuttavuus koulutuksen ja tutkimustulosten hyödynnettävyyden, kaupallistamisen ja osaamisen viennin kautta.

Lue lisää...

Ammattikorkeakouluissa tuotettu tieto kaikkien saataville

Julkaisutoiminta on ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskeinen osa-alue. Se koostuu mm. tutkimus- ja ammattijulkaisuista sekä ja ns. suurelle yleisölle suunnatuista kirjoituksista. Vuonna 2014 ammattikorkeakouluissa tuotettiin n. 5 500 julkaisua.

Julkaisutoiminnan avoimuudella tarkoitetaan sitä, että julkaisu on vapaasti Internetin kautta saatavissa.

Lue lisää...

Tutkimustulosten kaupallistamista pohdittiin putkassa ja vankilassa

OKM:n rahoittamassa valtakunnallisen TKI-osaajavalmennuksen yhtenä tavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakoulujen roolia kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan toteuttajina. Yhtenä suurena alan haasteena on TKI-toiminnan tulosten kaupallistaminen.

Valmennusohjelma pyrkii vahvistamaan amk-henkilökunnan TKI-osaamista ja asiantuntemusta eri osa-alueiden kautta. 

Lue lisää...

Tuotteistetut ylemmät AMK-opinnot työelämän kehittämisen välineenä

Valtakunnallisessa YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi –projektissa SeAMKin tavoitteena on ollut monialaisten TKI-mallien ja opinnäytetyöprosessin kehittäminen.

Kehitetyt toimenpiteet tuottavat työelämälle monialaista kehittämisosaamista vastaten tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin. Hankkeessa on kehitetty uusia koulutuksen monialaisia toimintamalleja ja opintokokonaisuuksia, joista osa on jo vakiintunut normaaliksi toiminnaksi nostaen YAMK-koulutuksen profiilia.

Lue lisää...

Tiedon avoimuudella uusia mahdollisuuksia

Tiedon avoimuudella ja nopealla hyödynnettävyydellä voidaan merkittävästi kohentaa Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän kilpailukykyä ja laatua. Siksi kansalliseksi tavoitteeksi on asetettu, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee johtavien maiden joukkoon tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa. Avoimet toimintatavat parantavat tuottavuuden ohella tieteen ja tutkimuksen luotettavuutta, läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Lue lisää...

SeAMK toteutti toisen valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin

Tuore omistajanvaihdosbarometri vahvistaa, että yrittäjien ikääntymisestä johtuvia yritysten omistajanvaihdoksia on edelleen lähivuosina tulossa paljon ja että pienten yritysten omistajanvaihdokset ovat valtakunnallisesti merkittävä ilmiö. Suomessa on 55–74 -vuotiaita yrittäjiä 78 000. Kansantalouden ja työpaikkojen kannalta ei ole yhdentekevää, mitä eläkeikää lähestyvät yrittäjien yrityksille tapahtuu. Aikaisemmat tutkimukset ovat myös osoittaneet, että omistajanvaihdokset tekevät pääsääntöisesti hyvää yrityksille; ne tarjoavat monelle yritykselle kehityshyppäyksen uuden omistajan alaisuudessa.

Etelä-Pohjanmaalla paremmat sukupolvenvaihdosnäkymät kuin Suomessa keskimäärin

Barometri paljastaa, että 55-vuotiaista tai sitä vanhemmista yrittäjistä 39 prosenttia arvioi myyvänsä yrityksensä ulkopuoliselle siinä vaiheessa, kun hän itse luopuu päävastuusta. 27 prosenttia arvioi yrityksen toiminnan loppuvan kokonaan. 23 % uskoo löytävänsä jatkajan perheen sisältä eli yritystoiminta siirtyisi näin sukupolvenvaihdoksen kautta eteenpäin. 7 % ilmoitti, että samassa yrityksessä on muita omistajia, jotka jatkavat toimintaa siinä vaiheessa, kun hän itse jää sivuun. Etelä-Pohjanmaalla tilanne on hieman parempi odotettavissa olevien sukupolvenvaihdosten suhteen, sillä siellä 27 % uskoo jatkajan löytyvän perheen sisältä. Myyntiaikomuksia perheen ulkopuoliselle on 35 %:lla ja yritystoiminnan aikoo lopettaa 28 %. Luvuiksi muutettuna tämä tarkoittaa, että seuraavan kymmenen vuoden aikana Etelä-Pohjanmaalla yli 1 000 yritystä tulee myyntiin ja yli 800 yrityksessä on odotettavissa sukupolvenvaihdos.

Lue lisää...

Mukaan Ruokaverstaaseen?

Keväällä 2016 pyörähtävät käyntiin Ruokaverstas-tapaamiset, joiden tavoitteena on osallistaa myös kuluttajat uudenlaisten ruokainnovaatioiden kehittelyyn. Lisäksi verstaat antavat niihin osallistuville yrityksille uudenlaisia vinkkejä, mikä tarjoaa kilpailuetua muihin yrityksiin nähden. Tapaamisissa hyödynnetään Ruokaverstas-konseptia, jonka avulla voidaan synnyttää yhteistyössä uutta osaamista.

Ruokaverstaassa kuluttajat ja käyttäjät osallistetaan kehitysprosessiin jo prosessin alkuvaiheessa. Tällöin yritykset kykenevät suuntaamaan toimintaansa käyttäjätiedon mukaisesti.

Lue lisää...

Poimintoja syksyn 2015 uutisista

Poimintoja SeAMKin monipuolisesta toiminnasta syksyn 2015 aikana. Linkkien takaa pääset perehtymään syvällisemmin asioihin.

Lue lisää...

poimintoja SeAMKin monipuolisesta toiminnasta syksyn 2015 aikana. Linkkien takaa pääset perehtymään syvällisemmin asioihin - See more at: /index.php/arkisto/joulukuu-2015/poimintoja-syksyn-2015-uutisista/#sthash.SiJjbRBh.dpuf

SeAMK mukana monessa alkuvuonna

Katso mitä kaikkea on luvassa ensi vuodelle.

Lue lisää...

Design by Oddmob