@SeAMK

Arenen syyskokous valitsi hallituksen vuodelle 2018

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n syyskokous järjestettiin AMK Johdon seminaarin yhteydessä Helsingissä 22.11.2017. Kokouksessa valittiin Arenen uusi hallitus vuodelle 2018.

Arene ry:n puheenjohtajana jatkaa rehtori Tapio Varmola Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin rehtori Jouko Paaso Oulun ammattikorkeakoulusta, sekä rehtori Heikki Saastamoinen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Lue lisää

MBA-tutkinnon opinnäytetyössä selvitettiin kokemuksia käyttäjälähtöisestä kaupunkisuunnittelusta: esimerkkinä Seinäjoen Keskustori

Kirsi Mattilan opinnäytetyö antaa käytännön vinkkejä käyttäjälähtöisen suunnitteluprojektin ideointi- ja toteutusvaiheisiin. Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka tehokkaita käyttäjälähtöiset suunnittelumetodit ovat suunnittelutyöryhmän mielestä käyttäen tapaustutkimuksena Seinäjoen Keskustorin kehittämistä. Mattilan opinnäytetyö on ansiokas esimerkki siitä, kuinka ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä kehitetään työelämää ja tuotetaan soveltavaa tietoa.

Lue lisää

Restonomiopiskelijat suunnittelivat ravintoloihin uusia annoksia

Restonomiopiskelijat osallistuivat kampanjaan tuotekehitykseen liittyvällä opintojaksolla. Opiskelijat jaettiin ryhmiin ja ryhmät tuotekehittivät uusia annoksia ravintoloille. Ryhmiä mentoroivat Eepeen kummikeittiömestarit Ossi Kallio, Tiina Laurila ja kahvilatuotteen osalta vuoropäällikkö Miia Mäkinen, ja tuotteet kehitettiin ravintola Prika

Lue lisää

Smart ladies in digital world –hanke tukee naisyrittäjien johtajuutta ja digitaalista osaamista

Naisyrittäjille suunnatussa SeAMKin toteuttamassa Smart ladies in digital world -hankkeessa on saatu hyviä kokemuksia yhteistyöstä yrittäjien, ammattikorkeakoulun ja opiskelijoiden kesken.

Lue lisää

Uusien opiskelijoiden kielitaitotarve- ja kansainvälistymismielikuvat

IB:tä lukuun ottamatta kieli-infoon osallistujia pyydettiin vastaamaan kyselyyn, jossa kysyttiin heidän mielikuviaan liittyen tulevien työtehtäviensä kielitaitotarpeista ja kansainvälisyydestä. Opiskelijoilta kysyttiin myös heidän kiinnostuksestansa opiskella muitakin kieliä kuin ruotsia ja englantia. Lisäksi kysyttiin kiinnostuksesta kotikansainvälistymistä ja opiskelijavaihtoa kohtaan.  Vastaajia oli yhteensä 202, joista 65 % naisia ja 35 % miehiä. 

Lue lisää

Kuinka 3D:tä voitaisiin hyödyntää entistä enemmän?

Rakentamisessa ja kaupunkisuunnittelussa yksi kulmakivi on 3D-mittausten hyödyntäminen suunnitteluprosessin seurannassa ja mitatun tiedon yhdistäminen tietomalleihin sekä uudenlaisiin 3D-kaupunkimalleihin. 3D:tä voidaan hyödyntää paljon monipuolisemmin kuin pelkkään suunnitteluun ja rakentamiseen esimerkiksi taiteen ja kulttuurin saralla muun muassa virtuaalisuuden lisäämisessä sekä ihmisten ja eläinten 3D-mallinnuksessa. Paikkatietopohjaisten aineistojen ja paikannuksen avulla voidaan toteuttaa uudenlaisia personoituja  ja joustavia palveluja kuntalaisille.Big data tuottaa jatkuvasti ajantasaista tietoa, jota monitoroimalla erilaiset toimenpiteet voidaan ajoittaa oikein. Kuinka tämä osaaminen saadaan alueen ja rakennus- ja kiinteistöalan hyödyksi? Vielä on ratkaistavana se, miten 3D-mittaustuotokset saadaan automatisoitua valmiiksi 3D-malliksi. 

Lue lisää

Pitäisikö kehittää "tiiviimpiä"vaihtoehtoja projektiyhteistyölle?


Myönnettävä hankerahoitus parhaimmillaan tuottaa näkyviä ja positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Monialainenkaan hankeyhteistyö ei kuitenkaan aina tuota tarpeeksi nopeasti haluttuja tuloksia varsinkaan vaikuttavuudessa mitattuna. Nykyiset tutkimusverkostot kasataan vauhdilla projektin alussa ja puretaan vähintään yhtä nopeasti projektin päättyessä. Projektissa saavutettujen tulosten jatkojalostus jää usein tekemättä ja jatkojalostus jää odottamaan sitä "oikeaa hetkeä". Toisaalta usein myös uudet projektihakemukset valmistellaan liian kiireellä.

Lue lisää

Lentotyö Seinäjoen ammattikorkeakoulussa

Miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva terminologia on vakiintumassa. Miehittämätön ilma-alus tarkoittaa sellaista lentävää laitetta, jonka mukana ei ole lentäjää. Suuren yleisön piirissä monesti puheessa ilmenee englanninkielinen lainasana drone. Monesti tätä termiä ei sen paremmin määritellä, vaan vastuu termin ymmärtämisestä jää kuulijalle. Terminologian suhteen on kuitenkin syytä olla tarkka silloin, kun puhutaan toimintaa koskevasta normistosta.

Lue lisää

HealthyKids of Seinäjoki –mallin tuotteistaminen vientituotteeksi

Seinäjoen malli ”HealthyKids of Seinäjoki” toimii kehitysalustana lasten, nuorten ja heidän perheidensä kokonaisvaltaisessa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Moniammatillinen ja monialainen yhteistyö toimintatapana päättäjien, ammattilaisten, koulutuksen ja tutkimuksen, kolmannen sektorin, yritysten sekä perheiden välillä on kehitysalustan ydin. HealthyKids of Seinäjoki –mallia ja sen osia ollaan myös tuotteistamassa ja kaupallistamassa. Tuotteistusyhteistyötä tehdään mm. SeAMKin ja Seinäjoen kaupungin yhteisessä AIKO-rahoitteisessa hankkeessa. Yritysyhteistyötä tehdään yhdessä INTO Seinäjoen kanssa. SeAMKin Sosiaali- ja terveysalan yksikön ja kaupungin yhteistyönä syntynyttä juurruttamishankkeessa käytettävää viiden opintopisteen täydennyskoulutuskokonaisuutta ollaan tuotteistamassa myös koulutusvientiin. Seinäjoella 12.-15.3.2018 järjestettävä kansainvälinen HealthyKids of Seinäjoki –konferenssi on myös yksi vuosittain toistuvista vientituotteista. HealthyKids of Seinäjoki –mallin toteutus sekä mallin hyödyntäminen osaamisen viennissä ja yritysten vientitoiminnassa onnistuu parhaiten yhteistyön kautta.

Lue lisää

Tiedetuottamisella tieto ja osaaminen korkeakouluissa tuottavammaksi?

Tuotetun tiedon esittäminen visuaalisesti ja myyvästi mielikuvin yhdistettynä ajankohtaisiin ilmiöihin lisää kiinnostusta alaa kohtaan. TKI-toiminnasta tuotettu tieto on välttämätöntä hankerahoituksen jatkuvuuden varmistamisessa. Haasteena on aina kuitenkin tunnistaa mikä on liiketoimintaa ja miten sitä tukevaa tietoa hyödynnetään parhaiten.  

Lue lisää

Hyönteiset tulevat lautasellesi – oletko valmis?

Tulkinnan muutoksen Suomessa on ainakin osittain aiheuttanut vanhan uuselintarvikeasetuksen (EY) N:o 258/97 ensimmäisen artiklan sanamuoto: ”eläimistä peräisin olevat elintarvikkeet”. Edellä mainitut sanat ovat muutamissa jäsenvaltiossa tulkittu siten, että kokonaiset eläimet eivät kuulu vanhan uuselintarvikeasetuksen piiriin. Tämä on mahdollistanut kokonaisten hyönteisten ja niistä valmistettujen tuotteiden myymisen elintarvikkeeksi kyseisissä maissa. Suomen uusi tulkinta mukailee hyönteisten myymisen sallineiden maiden tulkintaa.

Lue lisää

Työelämäjakso ammattikorkeakoulun toimintojen kehittämisen suuntaajana

Työelämäjaksoni oli rakentunut erilaiseksi kuin ehkä yleensä hoitotyön opettajien työelämäjaksot (ei sisältänyt työskentelyä osastolla tai poliklinikalla, koska kliinisten aineiden opetus ei kuulu omaan tehtäväkuvaani).  

Vastaanotto eri toimialoilla molemmissa organisaatioissa oli todella positiivista ja lämminhenkistä. Käydyt keskustelut muun muassa ylihoitajien, osastonhoitajien, kliinisen hoitotyön asiantuntijoiden ja -opettajien ja projektipäälliköiden kanssa sekä osallistumiset erilaisiin kehittämistilaisuuksiin olivat erittäin antoisia. Työelämäjaksoni sisälsikin todella laajasti ja monipuolisesti kahden eri erikoissairaanhoidon organisaation näkökulmasta perehtymistä ja tutustumista eri erikoisalojen toimintoihin tavoitteiden suuntaisesti. Jakson tuloksena pohdittavaa ja työstettävää riittää jatkossa runsaasti. Seuraavassa joitakin nostoja esille tulleista näkökulmista.

Lue lisää 

Innovaatiot ja kaupallistaminen osaksi omaa arkea

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 korostaa, että tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaamisessa tarvitaan lisää osaajia ja korkealaatuista korkeakoulutusta, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa sekä vahvaa kytkeytymistä muualla tuotettuun uuteen tietoon. Tämän tavoitteen saavuttamisen keskeisenä tukipilarina nousee esille muun muassa korkeakoulujen rooli rohkeina uudistajina ja ratkaisujen tuottajina sekä menestyksen ja hyvinvoinnin perustan rakentajia.

Lue lisää

Kiertotalous näkyväksi
bio- ja
elintarviketekniikan
insinööriopetuksessa

SeAMKin Bio- ja elintarviketekniikan koulutus on mukana Sitran rahoittamassa hankkeessa ”Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi”. Tässä hankkeessa on mukana kaikki kahdeksan ammattikorkeakoulua, jotka toteuttavat prosessi- ja materiaalitekniikan koulutusvastuuta Suomessa.

Lue lisää

Korjata vai purkaa? Näkökulmia korjausrakentamiseen

12 laatukriteeriä suunnitteluun

Arkkitehti, tutkija Pekka Saatsi on koonnut 12 laatukriteeriä, joita voidaan käyttää tarkastuslistana suunnitteluvaiheessa. Laatukriteereitä on mm. arkkitehtoninen arvo, toiminnallisuus, energiatehokkuus ja kustannustehokkuus. Kukin kohde vaatii oman arviointinsa ja lopputulokseen on iso merkitys tiedon kululla ja toimijoiden yhteistyöllä hankkeen aikana.

Lue lisää

Hankkeella parannetaan maatilojen kilpailukykyä


Rohkaisua maatilojen teknologisiin investointeihin

SeAMK Ruoka ja koulutuskeskus Sedu käynnistivät toukokuussa 2017 Ilmajoella Agroteknologia tehokäyttöön -hankkeen Manner-Suomen maaseutuohjelman rahoituksella. Koulutushanke toimii Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen sekä vapaaehtoisten maatilojen rahoituksella. Hankkeen yleisenä tavoitteena on tukea ja edistää eteläpohjalaista ruokaprovinssia sekä parantaa kohdealueen maatilojen kilpailukykyä ja ympäristönsuojelua. Hanketason tavoitteena on nostaa Etelä-Pohjanmaan alueella maatalousyrittäjien ja urakoitsijoiden osaamistasoa uuden teknologian käyttäjinä. Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on myös rohkaista maatiloja työtä tehostaviin ja helpottaviin, mutta samalla myös parhaimmillaan tilan taloutta parantaviin teknologisiin investointeihin.

Lue lisää

Mannerheim-menu valmisteilla


Opinnäytetyön aiheeksi

Syyskuussa 2015 Suomen marsalkka Mannerheimin perinneseura vieraili Seinäjoella. Seura laski seppeleen Mannerheimin näköispatsaalle ja ruokaili Almassa. Seinäjoella on myös Alvar Aallon suunnittelema Suojeluskunta- ja Lotta Svärd museo. Kun lisäksi mm. Seinäjoen kaupungin tukema Tammisunnuntain 100-vuotismuistojuhla lähestyy, päätti alan perinneväki ehdottaa Mannerheim-menun laatimista SeAMKille opinnäytetyön aiheeksi.  Onhan marsalkka Mannerheim sitä paitsi yksi tunnetuimmista kulinaristeistamme. Sotahistorian perinnetapahtumat ja kunniakäynnit Mannerheimin näköispatsaalla ovat jatkossakin osa Seinäjoen elämänmenoa.

Lue lisää

Maailman parasta lähiluomua

Lähiluomusta uutta nostetta

Maa-ja metsätalousministerin määritelmä lähiruualle on: Erityisesti paikallisruokaa, joka edistää oman alueen paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria, joka on tuotettu ja jalostettu oman alueen raaka-aineista ja joka markkinoidaan ja kulutetaan omalla alueella. Omalla alueella tarkoitetaan maakuntaa tai sitä vastaavaa tai pienempää aluetta.

Lue lisää

Ruokaketjun kehittämisen tutkinto-ohjelmassa (YAMK) esiteltiin ensimmäinen agrologitaustainen opinnäytetyö

Yamk-opintoihin kuuluu 30 op laajuinen työelämälähtöinen opinnäytetyö. Marraskuussa pidettiin ensimmäinen Ruokaketjun kehittäminen, agrologi (yamk) -opinnäytetyöseminaari. Hanna Helanderin opinnäytetyön "Maatalousyritysten kehittämisen huomiointi kunnissa ja kehitysyhtiöissä: Maaseutuhallinnon, kehitysyhtiöiden ja maatalousyrittäjien näkemyksiä " tilaajana oli Into Seinäjoki Oy.

SeAMKin ja Chiban yliopiston opiskelijat kehittämässä Seinäjoen keskustaa

Syyskuun lopussa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa toteutettiin järjestyksessään seitsemäs Global Study Programme – intensiivikurssi yhteistyössä japanilaisen Chiban yliopiston kanssa. Kyseessä on kahden viikon monialainen opintokokonaisuus, jossa SeAMK:n ja Chiban opiskelijat työskentelevät yhdessä etukäteen valitun teeman parissa. Intensiivikurssi järjestetään vuorovuosina molemmissa maissa, ja siihen osallistuu noin 15 opiskelijaa molemmista korkeakouluista. Vuosi sitten seamkilaiset vierailivat Chibassa jossa intensiivin aikana pureuduttiin Tokiossa 2020 järjestettävien olympialaisten kansainvälisille turisteille suunnatun  viestinnän  haasteisiin.

Lue lisää

SeAMKin hankkeet tutuiksi hankemessuilla

SeAMKissa noin sata hanketta

Vuositasolla SeAMKissa on käynnissä yhteensä noin 80-100 TKI-hanketta, joiden rahoitus tulee suurimmaksi osaksi ulkopuolisista lähteistä. Näiden hankkeiden yhteenlaskettu volyymi on noin 3-4 M euroa. Noin viidesosa kaikista hankkeista saa rahoituksensa kansainvälisistä lähteistä. Suurin osa SeAMKin TKI-toiminnasta on aluetta palvelevaa soveltavaa tutkimus- ja kehittämistyötä, jota tehdään yhdessä yritysten kanssa. Hankkeilla on siis erityisen suuri rooli pk-yritysten kehittämisessä ja kasvun vahvistamisessa. Lisäksi hankeyhteistyötä on muiden korkeakoulujen sekä tutkimuslaitosten kanssa.

Lue lisää

Koulutushankkeella lisää osaamista kurikkalaisille maitotilayrittäjille

Suuret volyymit – suuret vaikutukset

Kurikka on vahvaa maatalousaluetta ja nimenomaan maidontuotannossa Kurikka oli vuonna 2016 Suomen suurin maidontuottajakunta. Maidontarjonnan kasvu maitokiintiöiden poistumisen myötä 2015 on laskenut maidon hintaa.Kilpailu on kiristynyt ja siihen on kyettävä vastaamaan. Entiset toimintatavat ja tuottajaosaaminen eivät enää riitä, vaan täytyy osata johtaa tilaa yrityksenä, etsiä uusia keinoja parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta ja sitä kautta kannattavuutta. Maidon hintaan yksittäinen maitotilayrittäjä ei voi vaikuttaa, ainoastaan siihen, millä yksikkökustannuksilla maitoa tuotetaan. Tästä syystä lähdettiin koulutushankkeen avulla tuomaan uutta osaamista. Tavoitteena on, että hankkeen aikana ja sen jälkeen, maitotilayrittäjät osaavat hyödyntää tehokkaasti alan uusinta tietoa, oppivat viemään sitä kannattavasti käytäntöön, omaksuvat hyviä käytänteitä sekä muodostavat tiiviitä yhteistyöverkostoja

Lue lisää

Design by Oddmob