@SeAMK

Yritysyhteistyö – mahdollisuus vai uhka

01.11.2016

Ammattikorkeakoulujen yhtenä perustehtävänä on tehdä ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Tässä suuressa roolissa on yhteistyö paikallisten yritysten kanssa.

SeAMKin yhtenä vahvuutena on olla alueensa ainut AMK toimija, jolla on hyvä imago ja joka on pidetty yhteistyökumppani alueen muiden toimijoiden näkökulmasta. Vielä nykyisessä globaalissa ja digitalisoituvassa maailmassakin paikallisuudella on oma arvonsa. Silti yritykset eivät tunnista riittävästi SeAMKin yritysyhteistyön eri mahdollisuuksia tai tieto eri mahdollisuuksista on puutteellista. Myös opetuksessa tulee huomioida yrityselämän todelliset tarpeet, jolloin opetuksessa on pidettävä jatkuvasti kiinteää yhteys työelämään mahdollisimman monella tasolla. Mutta koska ammattikorkeakoulu ei ole myyntiorganisaatio sanan todellisessa merkityksessä, myös alueen yritysten tulee olla aktiivisia yhteydenotoissaan ammattikorkeakouluun.

SeAMK haluaa kehittyä ja toiminnallaan vastata yritysyhteistyön mahdollisuuksiin. Näistä hyvinä esimerkkeinä ovat ammattikorkeakoulun henkilökunnan jalkautuminen yrityksiin, joiden avulla vietiin viestiä SeAMKin yritysyhteistyön eri mahdollisuuksia mm. palvelutarjottimen muodossa. Parannukset SeAMKin verkkomaailmassa ja sosiaalisen median eri kanavissa mahdollistavat entistä paremman kontaktipinnan saavutettavuudessa ja tavoitettavuudessa. Nämä yksin eivät kuitenkaan poista henkilökohtaisten kontaktien ja verkostoitumisen tärkeyttä yritysyhteistyössä niin henkilökunnan kuin opiskelijoiden välillä.

Vastatakseen yllä mainittuihin haasteisiin, Seinäjoen ammattikorkeakoulu on koordinoinut hanketta nimeltä Pk-yritysyhteistyön kehittäminen henkilövaihdon avulla eli Pk-inno vuodesta 2014 lähtien. Nyt hanke on päättymässä vuoden vaihteeseen. Hankkeen tavoitteena on ollut tehostaa ammattikorkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä erilaisten toimenpiteiden, kuten lyhyiden henkilöstövaihtojen, avulla. Toimintamallin pohjana ovat olleet etenkin lyhyellä ajanjaksolla toteutettavat toimenpiteet, joiden kautta yritykset ovat nopeasti hyötynet tehdystä yhteistyöstä. Hankkeessa on ollut mukana myös neljä muuta ammattikorkeakoulua sekä alueilla toimivat yritykset, elinkeinotoimet ja yrittäjäjärjestöt. Hankkeesta saatujen kokemusten perusteella on havaittu, että yhteistyön merkitys on suuri sekä yrityksille, mutta myös ammattikorkeakoulujen henkilöstölle.

 

Juha-Matti Päivölä, DI, projektipäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Seliina Päällysaho, FT, KTM, tutkimuspäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Design by Oddmob