Teollisuusyritysten yhteistyösuhteet menestymisen avaimena

01.11.2016

Yritysten väliset yhteistyöverkostot ovat tärkeä osa yrityksen strategisia ansaintamalleja. Ne luovat yrityksille kilpailuetua silloin, kun ne toimivat tehokkaasti sekä tuotannollisesti että taloudellisesti. Yhteistyöhön liittyy myös monia sellaisia tekijöitä, jotka auttavat tai estävät yhteistyöverkoston toimintaa niin, että yhteistyö todellisuudessa luo aitoa kilpailukykyä. Parhaimmillaan yhteistyö tuo kaikille osapuolille hyvinvointia sekä yhteistä kehittämistä ja uudistumista. SeAMK:n ja Vaasan yliopiston toteuttamassa Vertti -hankkeessa luodaan työkaluja yritysten yhteistyöverkostojen arviointiin ja kehittämiseen. Hankkeessa toteutettiin myös kysely eteläpohjalaisille teollisuusyrityksille, jossa selvitettiin yritysten ja yhteistyöverkoston menestymistä.

 

Yritysten kasvu monien tekijöiden summa

Yhteistyöllä menestymiseen vaikuttavat monet tekijät. Aiemmissa kasvuyritystutkimuksissa on havaittu, että yrityksen menestymiseen kaikkein eniten vaikuttavat yrityksen markkinaorientaatio ja informaation käyttö ja käytön laajuus. Eteläpohjalaisille yrityksille toteutetussa kyselyssä näitä tutkittiin yhteistyöverkostojen tasolle nostettuna. Näiden taustalla vaikuttaa joukko tekijöitä, joita perinteisesti on nostettu verkostojen suorituskykyyn vaikuttaviksi yhteistyösuhteeseen liittyviksi tekijöiksi kuten luottamus ja avoimuus yhteistyökumppaneiden kesken sekä osapuolien sitoutuneisuus yhteistyöhön.

Selvityksen yksi merkittävä havainto oli, että yritykset eivät kokeneet liiketoimintaympäristöään erityisen kompleksiseksi, eikä niillä ollut yhteistyössä merkittävää sidoksisuutta avainasiakkaisiinsa. Yritykset käyttivät itse suhteellisen hyvin erilaisia taloudellisia mittareita arvioidessaan suorituskykyään, mutta asiakkaalle ei niitä kovin paljoa jaeta, eikä tätä tietoa myöskään asiakkailta saada. Myynnin kasvu on oikeastaan ainoa mittari, jota jaetaan puolin ja toisin edes jossain määrin. Muista mittareista ainoastaan asiakaspyyntöihin vastaamisesta ja toimitusvarmuuteen sekä reklamaatioihin liittyvää tietoa jaetaan puolin ja toisin, vaikka omassa käytössä oli useita mittareita suhteellisen laaja-alaisesti. Kuitenkin asiakkaalle jaettiin tietoa enemmän kuin asiakkaalta saadaan. Merkittävää on myös huomata, että yritykset arvioivat paremmaksi oman menestymisensä suhteessa kilpailijoihin kuin asiakkaansa menestymisen suhteessa omiin kilpailijoihinsa.

Selvitys vahvisti myös aiempia tuloksia yrityksen menestymisestä. Edelleen yrityksen markkinaorientaatio eli se, kuinka systemaattisesti yritys hankkii ja hyödyntää sekä asiakas- että kilpailijatietoa omien tuotteidensa ja palveluidensa kehittämisessä sekä informaation laaja-alainen käyttö oman toiminnan arvioinnissa vaikuttavat suoraan yrityksen menestymiseen. Nämä nousevat merkittäviksi tekijöiksi myös yhteistyöverkoston menestymisessä.

 

Kirjoittajat: Kirsti Sorama, Sanna Joensuu-Salo


Fatal error: Call to a member function getUserUserBio() on null in /var/www/clients/client676/web1310/web/packages/problog/helpers/blogify.php on line 370