@SeAMK

Digi-inho vai digi-into


Viime vuosien aikana on ollut vaikea löytää seminaaria, jossa ei millään tavalla puhuttaisi digitalisaatios-ta. Varmimmin hankit itsellesi digi-inhon kulkemalla näissä seminaareissa ryhtymättä käytännön toimiin. Digi-innon voit saavuttaa laittamalla bitit töihin helpottamaan omaa työtäsi. Näin käynnistettiin SeAMK Digital Factory – useita kansallisia palkintoja saanut oppimis- ja osaamiskeskus.

Lue lisää

Kun opetus meni Facebookiin

Sosiaalinen media on nykypäivänä sisältönä osa yritysviestinnän opetusta. Yhtä lailla sosiaalinen media eli some soveltuu hyvin myös vuorovaikutteisen ja dialogisen opetuksen välineeksi ja myös menetelmäksi. Opetus onkin mennyt someen, ja tämän artikkelin esimerkissä erityisesti Facebookiin.

Lue lisää

Monialainen oppimisympäristö tukee oman osaamisen tunnistamista

Joulukuu 2015 – minä vastavalmistuneena tradenomina, vuoden yrittäjyysopiskelijana, lukukauden projektiammattilaisena ja työttömänä. Työttömänä! Eikö minua valmistettukaan työelämään? Kyllä valmistettiin, ainakin osittain sain eväitä tulevaisuuden työelämää varten.

Lue lisää

TKI-hankkeissa syntyy monenlaisia

aineistoja ja tuloksia

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hankkeessa on pyritty selvittämään, millaisia tutkimusaineistoja ja tuloksia ammattikorkeakoulujen TKI-projekteissa syntyy ja miten niitä hallitaan. Tässä yhteydessä on selvitetty myös projektipäälliköiden näkemyksiä aineistojen ja tulosten avaamisesta ja niiden jatkohyödyntämismahdollisuuksista. Projektipäälliköiden näkemyksiä kerättiin haastattelemalla 12 projektipäällikköä, jotka vetivät eri rahoittajien rahoittamia hankkeita.

Lue lisää

Silta kaupallistamiseen -hanke auttaa kaupallistamisprosessissa

Taloudellisen kasvun näkökulmasta on tärkeää kehittää korkeakoulujen, elinkeinoelämän sekä yhteiskunnan yhteistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Yhtenä tunnistettuna haasteena on se, että korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistyön seurauksena syntyy paljon kaupallista potentiaalia omaavia tuloksia, ideoita ja havaintoja, joita ei kuitenkaan saada tehokkaasti vietyä käytäntöön. Silta kaupallistamiseen -hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlaisia toimintatapoja sekä -malleja, joiden avulla tutkimustuloksia ja uusia ideoita saadaan kaupallistettua uudeksi liiketoiminnaksi ja sitä kautta vahvistettua myös eteläpohjalaisten yritysten kilpailukykyä.

Lue lisää

Opinnoilla suuri vaikutus naispuolisten opiskelijoiden yrittäjyysaikomuksiin

Yrittäjyydestä kiinnostuneiden naisopiskelijoiden aikomuksia ryhtyä yrittäjäksi voidaan merkittävästi tukea opintojen avulla. Smart ladies in digital world -hankkeeseen osallistuneet naisopiskelijat saivat kirjoittaa näkemyksiään siitä, mikä on vaikuttanut heidän päätökseensä edetä yrittäjyyshaaveissa eteenpäin. Yksi merkittävimmistä tekijöistä oli se, että opintojen aikana saadut kokemukset asiakkaiden kanssa toimimisesta olivat vahvistaneet näkemystä omasta osaamisesta ja todellisista asiakastarpeista. Yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat kokivat myös hyödyllisenä sellaiset opintojaksot, joilla on mahdollisuus kehittää yrittäjyysvalmiuksiaan ja osaamista yrittäjänä toimimisessa. Myös roolimallit ovat tärkeitä.

Lue lisää

Torakat ja me

Suomessa hyönteishypetys on vielä puhdasta teoriaa, joka kaupallistuu euroja takoviksi tuotteiksi vasta, kun on markkinoille tuotavia sovelluksia. Niitä konseptoitiin kevätlukukaudella 2016 yhdistämällä kaksi kurssia kahdelta eri koulutusalalta: liiketoiminnan opiskelijat tutkivat ja tunnustelivat kuluttajarajapintoja, kulttuurituottajat taas konseptoivat tuotteille olomuotoja ja visualisoivat niiden kaupallista olemusta. Ohjaavina opettajina minä ja yliopettaja Terhi Anttila.

Lue lisää

Eteläpohjalaiset yritykset vasta alkumetreillä liiketoiminnan sähköistämisessä

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Pk-Digi- ja Digivaattori-hankkeet kartoittivat kesän kynnyksellä digitalisaation käyttöönottoa eteläpohjalaisissa yrityksissä. Tutkimukseen vastasi 110 yritystä, joista 41 % toimi teollisuuden alalla, 37 % palvelualalla, 11 % kaupan alalla ja 11 % muulla toimialalla.  Etelä-Pohjanmaan pk-yritykset tuntuvat olevan edelleen jäljessä maan keskiarvoa sähköisen liiketoiminnan ja toiminnan digitalisoinnin suhteen. Tutkimuksesta käy ilmi, että vain 22 prosenttia kaupan ja palvelualan pk-yrityksistä ja vain 14 prosenttia teollisen alan pk-yrityksistä ovat kehittäneet omaa liiketoimintaansa digitaalisuutta hyödyntäen. Kesäkuussa julkaistun kansainvälisen digibarometrin mukaan kuitenkin juuri kyky rakentaa uusista mahdollisuuksista liiketoimintaa nousee keskeiseksi kasvun mahdollistajaksi digitalisaatiossa.

Lue lisää

SeAMK innovaatiosetelikokeilussa palveluntarjoajana


Seinäjoen ammattikorkeakoulu haluaa olla aktiivisesti tarjoamassa palveluitaan alueen pk-yrityksille osana innovaatiosetelikokeilua. SeAMK on tässä vaiheessa ilmoittanut Tekesille olevansa palveluntarjoaja mm. seuraavien palvelujen osalta, jotka aina räätälöidään asiakasyrityksen tarpeiden mukaisesti:


• uusien tuotteiden testaus- ja laboratoriopalvelut
• digitaalinen tehdas –tuotantoprosessin digitalisointi
• älykäs robotiikka – tuotannon robotisointi, robottidemo
• askelmerkit ideasta tuotteeksi – tuotekehitysprosessin kehittäminen
• ideat ja innovaatiot tulevaisuuden markkinoille – markkinaselvitys ja työpaja
• innovaatio- ja innovaatiostrategiatyöpajat
• matkailuyrityksen innovatiiviset palvelupolut ja palvelun muotoilu
• erilaiset selvitykset ja arvioinnit yrityksen täsmätarpeisiin ja näiden tuloksiin pohjautuvat workshopit
• työhyvinvoinnilla innovatiivisuutta ja kilpailukykyä – kartoitus ja kehittäminen
• asiantuntijatiimien kokoaminen yrittäjän ja yrityksen tueksi uuden liiketoiminnan kehittämisessä
• yrityksen tki-hankkeiden kokoonjuoksu


Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Sirkku Uusimäki, 040-8304 253, sirkku.uusimaki@seamk.fi

 

Lue lisää

Teollisuusyritysten yhteistyösuhteet

menestymisen avaimena

Yritysten väliset yhteistyöverkostot ovat tärkeä osa yrityksen strategisia ansaintamalleja. Ne luovat yrityksille kilpailuetua silloin, kun ne toimivat tehokkaasti sekä tuotannollisesti että taloudellisesti. Yhteistyöhön liittyy myös monia sellaisia tekijöitä, jotka auttavat tai estävät yhteistyöverkoston toimintaa niin, että yhteistyö todellisuudessa luo aitoa kilpailukykyä. Parhaimmillaan yhteistyö tuo kaikille osapuolille hyvinvointia sekä yhteistä kehittämistä ja uudistumista. SeAMK:n ja Vaasan yliopiston toteuttamassa Vertti -hankkeessa luodaan työkaluja yritysten yhteistyöverkostojen arviointiin ja kehittämiseen. Hankkeessa toteutettiin myös kysely eteläpohjalaisille teollisuusyrityksille, jossa selvitettiin yritysten ja yhteistyöverkoston menestymistä.

Lue lisää

Yritysyhteistyö – mahdollisuus vai uhka

Ammattikorkeakoulujen yhtenä perustehtävänä on tehdä ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Tässä suuressa roolissa on yhteistyö paikallisten yritysten kanssa.

Lue lisää

Sosiaalialan koulutus Etelä-Pohjanmaalla 30 vuotta

Sosiaalialan koulutus viettää juhlavuottaan Etelä-Pohjanmaalla, sillä elokuussa 2016 tuli kuluneeksi 30 vuotta koulutuksen alkamisesta. Keskiasteen koulunuudistuksen periaatteita noudattaen vuonna 1986 toimintansa aloittanut Seinäjoen sosiaalialan oppilaitos tarjosi kouluttautumismahdollisuuden koulu- ja opistoasteisiin sosiaalialan ammatteihin, esim. sosiaalikasvattajaksi ja kodinhoitajaksi.

Lue lisää

Terveiset TKI-valmennuksesta

Elokuussa käynnistyi kolmas valtakunnallinen TKI-osaajavalmennus. Valmennus tuotetaan 26 ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja siinä rakennetaan tiimien, henkilökohtaisen toiminnan ja mentoroinnin kautta ammattikorkeakoulujen strategisia painoaloja ja yhteiskunnallisia tarpeita vastaavaa osaamista. Pääsimme SeAMKista mukaan 15 opintopisteen laajuiseen valmennukseen oppimaan lisää hankemaailmasta ja verkostoitumaan ammattikorkeakoulujen hanke- ja koulutusviennin ihmisten kanssa.  Monialaisuus, kansainvälisyys ja rajat rikkova innovointi olivat sanoja, joita Tampereen aloituspäivinä korostettiin tehokkaalla toistolla.

Lue lisää

Turhaa pelkoa vai todellisia vaaroja?

Verkko on täynnä mukavia ja viihdyttäviä asioita, mutta sillä on myös pimeä puolensa. Vanhemmat ovat usein huolissaan ennen muuta niistä vaaroista, joita lapset ja nuoret saattavat verkossa kohdata. Useimmiten pelätään eniten pornosivuille joutumista ja pelien haittavaikutuksia.

Verkko on reaalimaailman peilikuva. Sieltä löytyy runsaasti niin hyvää kuin pahaakin. Valitettavan usein me kuitenkin olemme huomissamme vääristä asioista, mutta emme tiedosta niitä todellisia riskejä, joita netissä on.

Lue lisää

Sairaanhoitajaopiskelijat väittelemässä tutkimusmenetelmäosaamisen merkityksestä potilaan hoidossa

Näyttöön perustuvien toimintojen on todettu tuottavan laadukasta hoitoa potilaille sekä olevan kustannustehokasta. Näyttöön perustuvassa toiminnassa on keskeistä tutkimustiedon käyttö, mikä edellyttää hoitotyöntekijöiltä tutkimusmenetelmäosaamista. Tutkimusmenetelmäopinnot ovat oleellinen osa korkea-asteen opintoja, mutta ne eivät sairaanhoitajaopiskelijolla ole ollut yleensä kaikkein suosituimpien opintojen listalla teoreettisuutensa vuoksi.

Lue lisää

Työstä opintopisteitä!

Työn opinnollistaminen on uusi, vaihtoehtoinen tapa opiskella. Työn opinnollistamisessa tunnistetaan ja arvioidaan työstä kehittyvää osaamista opintopisteiksi. SeAMK on mukana osatoteuttajana Verkkovirta – Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä –hankkeessa. Hankkeessa on mukana 12 eri ammattikorkeakoulua ympäri Suomen ja hanketta koordinoi Haaga-Helian Ammatillinen opettajakorkeakoulu.  Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia malleja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen opintopisteiksi. SeAMKin osahankkeen tavoitteena on tuottaa työn opinnollistamismalli, joka on sovellettavissa kaikissa tutkinto-ohjelmissa.

Lue lisää

Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit kartoitettu ensimmäisen kerran

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminnan) ympäristöt ja infrastruktuurit on kartoitettu kokonaisuudessaan ensimmäisen kerran. Kartoitetut ympäristöt on koottu yhteen vasta julkaistuun tutkimusraporttiin ja koko listaus on myös koottu päivitetyillä tiedoilla Arenen verkkosivuille.

Lue lisää

Saksa kannattaa ottaa vakavasti

Saksalais-suomalaisen kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jan Feller kävi taannoin puhumassa Seinäjoella. Hän rohkaisi rakentamaan suhteita pitkäjänteisesti. Kun vientilukemat jatkuvasti heikentyvät, pitää töitä tehdä enemmän ja sitkeämmin. Suomalaisten yritysten vientikaupasta suuntautui Saksaan vuonna 2015 lähes 14 %. Saksa on 7,5 miljardin volyymilla selkeästi suurin viennin kohdemaa. Suomalaiselle yrityskentälle, jonka vahvuutena ovat perinteisesti olleet investointituotteet, vahvan teollisuuden Saksa on keskeinen kumppani.

Lue lisää

Kyselytutkimus ammattikorkeakoulujen osaamisen viennin nykytilasta ja haasteista   

Osaamisen vientitoiminta on laajentumassa korkeakoulusektorilla nopeasti. Ammattikorkeakoulujen TKI-osaajavalmennuksen 2016–2017 yhteydessä osaamisen viennin teemaryhmään kuuluvat viiden ammattikorkeakoulun edustajat ottivat tehtäväksi jatkaa keväällä 2016 aloitettua selvitystä ammattikorkeakoulujen osaamisen viennin nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista. Tiedot kerättiin kyselylomakkeella, jossa oli 12 avointa kysymystä. Vastaukset saatiin 19 ammattikorkeakoululta 26:sta (73 %).

Lue lisää

SeAMK on mukana laajassa tutkimuksessa, joka kartoittaa ikääntyneiden ihmisten tilannetta Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Västerbottenissa – tavoitteena on myötävaikuttaa hyvään elämään

 Marraskuussa 20 000 ikäihmistä Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Västerbottenissa saa vastattavakseen kyselylomakkeen, jonka tarkoituksena on selvittää heidän terveyttään ja elinolosuhteitaan. Tutkimustulosten avulla halutaan myötävaikuttaa sosiaali- ja vanhustenhuollon kehittämiseen Merenkurkun alueella.

Lue lisää

SeAMK ja Seinäjoen yliopistokeskus palkitsivat vuoden kehittäjiä

Koulutuksen ja tutkimuksen gaalassa huomioitiin totuttuun tapaan vuoden kehittäjiä. Valinnat jakautuivat seuraaviin luokkiin: vuoden kehittäjäyritys, SeAMKin kehittäjähenkilö sekä Seinäjoen yliopistokeskuksen kehittäjätiimi.

Lue lisää

Ryhmätoimintaa HYVÄLLÄ MEININGILLÄ

Järjestimme 6.6.–28.7.2016 välisenä aikana positiivisesti suuntautunutta ja itsetuntemusta lisäävää ryhmätoimintaa sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille. Ryhmiä muodostettiin kaksi ja ne kulkivat nimellä HYVÄ MEININKI –ryhmä. Toiminnassa hyödynsimme keskustelua, valokuvausta sekä usei-ta muita menetelmiä, positiivisen näkökulman ja itseen tutustumisen toimiessa kaiken ytimenä. Ryhmiin osallistui yhteensä kuusi henkilöä, sekä naisia että miehiä.

Ryhmätoiminta oli osa opinnäytetyötämme sekä kokonaisuutta, jossa suoritimme Yhteisölliset ja luovat sosiaalityön menetelmät - sekä Valtaistavat sosiaalityön menetelmät -harjoittelujaksot. Ko-konaisuus toteutettiin yhteistyössä ESR-rahoitteisen Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisen ke-hittämishankkeen (SOSKU) Seinäjoen osahankkeen kanssa. Asiakkaat ohjautuivat ryhmään SOSKU-hankkeesta tai heidän yhteistyökumppaneiltaan.

 Lue lisää

Design by Oddmob