@SeAMK

VIDEON KÄYTTÖ NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN HOITOTYÖN OPETUKSESSA JA OPPIMISESSA

16.12.2016

Nykyinen teknologia tarjoaa monenlaisia välineitä opetuksen ja oppimisen laadun kehittämiseen ja oppimistulosten parantamiseen (Roblyer & Doering, 2010). Videoita on yleisesti hyödynnetty esimerkiksi kielten oppimisessa, koska ne mahdollistavat yhdessä äänen ja  kuvan kanssa myös sosiokulttuurisen tiedon välittämisen, kuten tapojen,  opetuksen ja oppimisen (Chen, 2011).

Hoitotyön koulutuksessa videoita on käytetty pääasiassa kliinisten hoitotaitojen opetuksessa ja oppimisessa, koska videon avulla voidaan kuvainnollisesti havainnollistaa hoitotyön toimenpiteitä (Forbes ym., 2016). Kliinisten hoitotoimenpiteiden toteuttamisen lisäksi sairaanhoitajilta vaaditaan näyttöön perustuvan hoitotyön osaamista. Tällä tarkoitetaan sitä, että hoitotyön päätöksenteko pohjautuu paraaseen mahdolliseen tutkimustietoon, käytännön asiantuntemukseen ja potilaan yksilöllisyyden, arvojen ja kokemusten huomioimiseen käytännön hoitotyössä (Melnyk ym. 2014). Tutkimus on kuitenkin osoittanut, että sairaanhoitajaopiskelijoilla on vaikeuksia tutkitun tiedon etsimisessä ja sen soveltamisessa hoitotyön käytäntöön (Denison & Montgomery, 2012; Melnyk ym. 2014). Hoitotyön koulutuksen aikana näyttöön perustuvan toiminnan oppimisen on todettu olevan tehokkainta silloin, kun itseohjautuvaan oppimiseen yhdistetään opettajan konsultaatio tyyppinen opetus (Melender ym. 2016).

Yhteinen kehittämistyö Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakoulujen kesken näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisessä aloitettiin tammikuussa 2015, kun molemmissa AMK:ssa havaittiin tarve kehittää opiskelijoille tiedonhakuun välineitä itseohjautuvan oppimisen tueksi. Kehittämistyön tuloksena tuotettiin yksinkertainen video, jolla näytetään vaiheittain tiedonhaku kansainvälisestä Cinahl tietokannasta. Video alkaa hoitotyön käytäntöön liittyvällä kysymyksellä “Miten tutti vaikuttaa imetykseen?” ja videolla tiedonhaun vaiheet etenevät seuraavasti:

1. Pääkäsitteiden kääntäminen suomenkielestä englanniksi
2. Kuinka löytää tietokannasta oikeat avainsanat “subject headings”
3. Kuinka yhdistää pääkäsitteet Boolean operaattoria käyttäen hakulausekkeeksi
4. Kuinka rajata hakuja
5. Kuinka tarkastella hakutuloksia
6. Miten saada artikkeli tulostettua

 

Videon käytöstä pyydettiin arviointia sähköpostikyselynä (käyttäen Likert asteikkoa 5= erittäin hyvä -1= huono) sekä sen katsoneilta hoitotyön opiskelijoilta että opettajilta. Kysely lähetettiin 77 ja siihen vastasi 30 hoitotyön opiskelijaa ja neljä hoitotyön opettajaa. Video näytti tukevan  itseohjautuvan tiedonhaun oppimista esimerkiksi:

Videon arvioitiin tukevan hakutermien määrittelyssä (keskiarvo 4.41), Boolean operaattorin käytössä ja hakujen rajaamisessa  (keskiarvot 4.18) ja se antoi positiivisen kuvan tiedonhakemisesta kansainvälisestä tietokannasta (keskiarvo 4.09). Sanallisessa palautteessa positiivista palautetta tuli erityisesti suomenkielisestä toteutuksesta.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että videosta voi olla hyötyä ja se voi edistää hoitotyön opiskelijoiden itseohjautuvuutta tiedonhakun oppimisessa ja osaamisen kehittymisessä näyttöön perustuvassa hoitotyön toiminnassa. Lisäksi tulevaisuudessa näyttöön perustuvan hoitotyön opettamiseen ja oppimiseen kannattaa hyödyntää opetusteknologiaa.

 

Lähteet:

Chen, H.J.H. 2011. Developing and evaluating SynctoLearn, a fully automatic video and transcript synchronisation tool for EFL learners. Computer Assisted Language Learning 24 (2), 117-130.

Denison, D.R., Montgomery, D. 2012. Annoyance or delight? College students’ perspectives on looking for information. The Journal of Academic Librarianship 38, 380-390, doi: 10.1016/j.acalib.2012.08.007.

Fobes, h., Oprescu, f.I., downer, T., Phillips, N.M., McTier, L., Lord,B., Barr, N., Alla, K., Bright, P., Dayton, J., Simbag V., Visser I. 2016. Use of videos to support teaching and learning of clinical nursing education: A review. Nurse Education Today 42, 53-56.

Melender, H.L., Mattila, L.R., Häggman-Laitila, A. A. 2016. systematic review on educational interventions for learning and implementing evidence-based practice in nursing education: The state of evidence. Nordic Journal of Nursing Research 36 (1), 3-12.

Melnyk, B.M., Gallagher-Ford, L., Fineout-Overholt E. 2014. The establishment of evidence-based practice competencies for practicing registered nurses and advanced practice nurses in real-world clinical settings: Proficiencies to improve healthcare quality, reliability, patient outcomes, and costs. Worldviews on Evidence-Based Nursing 11 (1), 5-15.

Roblyer, M.D., Doering, A.H. 2010. Integrating educational technology into teaching (5th ed.). Boston, MA: Allyn B Bacon.

 

Virpi Maijala

Design by Oddmob