@SeAMK

Tietohallinto avoimen TKI-toiminnan tukena

15.12.2016


Viime vuosina tietohallinto on pyrkinyt systemaattisesti löytämään uusia keinoja, joiden avulla se pystyisi tarjoamaan entistä parempaa tukea ammattikorkeakoulujen ydintoimintoihin, ts. opetukseen sekä tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI).

Avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen (ATT) liittyvät lähtökohdat ovat suunnanneet kehitystä kohti laajempia ja monimutkaisempia palvelukokonaisuuksia. Määritelmän mukaan ”Avoin tiede” (Open Science) tarkoittaa pyrkimyksiä edistää avoimia toimintamalleja tieteellisessä tutkimuksessa. Keskeinen tavoite on tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä.

Ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien verkosto (AAPA) on strategiassaan 2014 linjannut, että tietohallinto pyrkii edistämään korkeakoulujen avoimen tiedon ja sen yhteiskäytön kehittämistä. Samoin tuetaan korkeakoulujen kyvykkyyttä hyödyntää ICT:tä opetuksen ja TKI-toiminnan ydinalueilla. Tätä työtä helpottaa, jos käytettävissä on yhteisiä tarkastelukehikoita tavoitetilojen hahmottamiseksi.


ATT-viitearkkitehtuuri ja tutkimuksen prosessi

Yksi tapa tuottaa yhteistä näkemystä korkeakoulusektorilla ovat nykyisin ns. viitearkkitehtuurit. Myös avoimen tieteen ja tutkimuksen osalta sellainen on laadittu. ATT-viitearkkitehtuurissa tutkimuksen pääprosessi on jaettu kuuteen vaiheeseen, jotka muodostavat kehämäisen jatkumon. Eri vaiheita ovat:


1) Tutkimuksen valmistelu,
2) Tutkimuksen toteutus,
3) Tutkimustuotosten tuottaminen,
4) Julkaisu ja levittäminen,
5) Tulosten arvottaminen sekä
6) Tutkimuksen hyödyntäminen.
Avoimen arkkitehtuurin avulla mahdollistetaan se, että prosessin aikana uusia tutkimuksia sekä ideoita saadaan käynnistettyä helposti jokaisessa prosessin vaiheessa.


Yhtenä tavoitteena viitearkkitehtuurilla on jäsentää ATT-kokonaisuuden tietojärjestelmäpalvelut (toistaiseksi nimettynä yhteensä 39 erilaista) ja sähköinen palveluympäristö soveltaen ns. SOA (Service Oriented Architecture) -periaatteita. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että palveluiden tulee olla uudelleenkäytettäviä ja vaihdettavissa, ne toteutetaan yhdenmukaisella tavalla ja niiden tulee pystyä kommunikoimaan keskenään teknologiasta tai alustasta riippumatta.


Kehittämistä tarvitaan vielä


Vaikka ATT-viitearkkitehtuuri on kertaalleen laadittu, sitä pitää jatkossa pystyä ylläpitämään, kehittämään ja syventämään myös konkreettisten palveluiden tasolle. Toistaiseksi käsillä on vasta tavoitetilan kuvaus - aukkoja palveluketjuissa on useita ja moni asia vaatii täsmentämistä. Esiin olisi pystyttävä nostamaan sellaiset tietojärjestelmäpalvelut, jotka olisivat operatiivisesti tarpeellisimpia ja tuottaisivat tutkijoille ja TKI-toimijoille eniten lisäarvoa – unohtamatta tietenkään strategisempaa, pitkän aikavälin palveluiden kehittämistä. Tämä motivoisi nykyistenkin järjestelmäpalveluiden käyttöön ja saisi aikaan positiivisen kehittämisen kierteen. Toistaiseksi ATT-viitearkkitehtuurissa esitetty palvelutarpeiden kirjo on laaja ja hyvin abstraktilla tasolla.

 

Jaakko Riihimaa, Haaga-Helia AMK
Seliina Päällysaho, SeAMK Toimisto

Design by Oddmob