@SeAMK

SeAMKissa jo yli sata mentoriparia

17.12.2016

Tänä syksynä käynnistyi neljättä kertaa SeAMK mentorointiohjelma. Pareja on ollut mukana jo yli sata ja kokemukset ovat olleet positiivisia. Mentorointi on yksi SeAMKin uraohjauksen työkaluista, joita hyödynnetään JoPo – Jopparilta Urasuunnittelussa -hankkeessa. Idea sinänsä on vanha ja yksinkertainen; siinä kokenut välittää osaamistaan ohjattavalleen. Näin myös SeAMKin mentorointiohjelmassa, jossa työelämässä toimiva mentori ohjaa valmistumassa olevaa opiskelijaa. 

Urasuunnittelun näkökulmasta mentorointi edistää ammattiin kasvamista, oman alan tuntemusta sekä itsetuntemusta. Mentorin kanssa käydyt keskustelut auttavat opiskelijoita tiedostamaan omia vahvuuksia ja heikkouksia. Omat arvot ja tavoitteet tunnistetaan, ja eri vaihtoehtoja voi peilata mentorin kautta.

 

Kuuntelua ja kannustusta

 

Mentorointi uraohjauksen tukena vaatii ohjaavaa otetta vuorovaikutukseen: mentori kuuntelee, kysyy, kehottaa ja ehdottaa keskustelun lomassa. SeAMKissa mentorin kanssa keskustellaan usein työnhakuun liittyvistä asioista ja ohjelman kautta on auennut myös työ- ja harjoittelupaikkoja. Mentorin kannustuksella on iso merkitys nuoren urapolulla.

 

Mentoroitavan kokemat hyödyt keskittyvät usein urakehitykseen, ammatilliseen kasvuun ja ammattitaidon lisääntymiseen. Muita hyötyjä voivat olla esim. verkostojen kasvaminen, työmotivaation ja itsetuntemuksen lisääntyminen.

 

Uusia näkökulmia omaan alaan

 

SeAMKissa opiskelijoiden tärkeimpiä syitä hakeutua mentorointiohjelmaan mukaan ovat olleet halu laajemmin tutustua oman alan työmahdollisuuksiin sekä oman alan työelämäverkostojen kasvattaminen. Mentorin avulla opiskelijat pystyvät laaja-alaisemmin miettimään koulutuksensa antamia mahdollisuuksia.

 

SeAMKin opiskelijat haluavat mentorinsa heitä kiinnostavalta alalta - se miltä alalta mentori on valmistunut, on toissijaista. Oppimista voi tapahtua myös toisinpäin eli opiskelijalta mentorille.

 

Mentorointi helpottaa siirtymistä koulunpenkiltä työelämään häivyttämällä rajapintaa niiden välillä. Mentorin kokemuksen yhdistäminen opiskelijan opintoihin edistää oppimista. Omien vahvuuksien löytäminen ja osaamisalueiden tunnistaminen edesauttavat myös työllistymistä. Mentorointi on oiva lisä ammattikorkeakouluissa ammatillisten aineiden koulutuksen rinnalle.

 

LOGOT.jpg 

 

Teksti: Eija Rintamäki. Kirjoittaja työskentelee JoPo – Jopparilta Polkimille Urasuunnittelussa –hankkeen projektipäällikkönä.

Mentorointiohjelma on osa JoPo – Jopparilta Polkimille Urasuunnittelussa -hanketta. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama. Lisätietoja SeAMK Mentorointiohjelmasta Eija Rintamäki JoPo -hanke p. 040 830 2404

Design by Oddmob