@SeAMK

SeAMKin neljäs kokoomateos julkistettiin

14.12.2016

SeAMKin neljännen kokoomateoksen valmistumista juhlistettiin maanantaina 12.12.2016. Teoksen nimeksi muodostui Hyvinvointia ja innovaatioita monialaisesti ja raja-aitoja madaltaen: Katsaus Seinäjoen ammattikorkeakoulun toimintaan 2016.

Junell%20kokoomateoksen%20julkaisu%201.jpg

Kokoomajulkaisu on jälleen mittava poikkileikkaus SeAMKin opetuksen, tutkimuksen ja kehittämisen teemoista. Teos sekä täydentää että päivittää aiemmissa kokoomateoksissa ja muutenkin SeAMKista kirjoitettuja tekstejä. Nyt julkaistussa kirjassa SeAMKin tarina jatkuu 69 kirjoittajan voimin. Kirja koostuu 40 artikkelista. Artikkeleita on kaikista SeAMKin yksiköistä. Artikkeleiden kirjoittamiseen on osallistunut myös merkittävissä määrin kirjoittajia SeAMKin yhteistyökumppaneista.

 

 Junel_kokoelmateos.jpg

Kokoomateos on monipuolinen katsaus SeAMKiin

 

Kokoomateos on monipuolinen katsaus SeAMKin toimintaan vuonna 2016. Teos rakentuu viiden teeman pohjalle. Ensimmäisenä teemana on ammattikorkeakoulun nykyisyys ja tulevaisuus. Toisena teemana on tieto ja tiedon hallinnointi. Teoksen kolmas teema sisältää otoksen SeAMKissa tehdyistä pedagogisista valinnoista ja kokeiluista. Kokoomateoksen neljäs teema käsittelee uusia tutkimuksellisia, opetuksellisia ja käytännöllisiä menetelmiä ruoan tuotannossa ja hyvinvoinnin edistämisessä. Viidentenä teemalukuna muodostuu katsaus ajan hermolla olevaan SeAMKiin, jossa ollaan tietoisia ympäröivän yhteiskunnan kehityksestä. Jokaisessa teemaluvussa on esillä ammattikorkeakoulun ydintoiminnot. Teemapohjaisen artikkeliryhmittelyn tavoitteena onkin ollut eri toimintojen välisten raja-aitojen madaltaminen.

 

Monialaisen ammattikorkeakoulun toiminta on mahdotonta kirjoittaa kattavasti yksien kansien väliin. Kokoomateoksen toimituskunta kuitenkin arvioi, että teosta lukemalla SeAMKista saa verrattain hyvän kuvan. Teos on poikkileikkaus koko ammattikorkeakoulun toiminnasta ja teoksen artikkeleissa on pyritty ilmaisemaan tarkasteltavat asiat mahdollisimman suurelle yleisölle suunnatulla tavalla. On kuitenkin todettava, että eri alojen asiantuntijoiden kirjoituksissa esiintyy lukijalle mahdollisesti vierastakin terminologiaa. Monialaisessa ammattikorkeakoulussa käsitteellinen viitekehys on laaja. Mahdollisista terminologisista haasteista huolimatta toimituskunta kannustaa lukemaan kokoomateoksen artikkeleita. Tässä osaltaan piilee avain SeAMKin monialaisen toiminnan ymmärtämiseen.

 

 

Kokoomateos oppimisprosessina

 

Kokoomateoksen tekeminen on koko ammattikorkeakouluyhteisöä kehittävä oppimisprosessi. Jokainen artikkeleiden kirjoittamiseen osallistunut on varmasti huomannut kirjoittamisen syventävän omaa tulkintaansa kirjoittamastaan aiheesta. Myös kirjan toimituskunta kokee oppineensa toimitusprosessin yhteydessä paljon. Ja sanomattakin lienee selvää, että teosta lukemalla oppii SeAMKin toiminnasta paljon uutta.

 

Lukemisen myötä tapahtuvan oppimisen vuoksi voidaankin todeta, että teos on vielä keskeneräinen. Teos tulee valmiiksi vasta niiden lukukokemusten myötä, joita syntyy kirjaa luettaessa. Teoksen toimituskunta kannustaa lukijaa myös pohtimaan, millä tavalla artikkeleissa esitettyjä tuloksia tai menettelytapoja voi hyödyntää omissa toimissaan. Pohtimisen arvoista on myös se, millä tavalla lukija voisi itse osallistua tulevaisuudessa artikkelissa esitettyihin toimiin tai tutkimuksiin.

 

Toimituskunta toivottaa antoisia lukuhetkiä kokoomateoksen parissa.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7109-51-9

 

 

Pasi Junell, yliopettaja, SeAMK Tekniikka

Asta Heikkilä, yliopettaja, SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Seliina Päällysaho, tutkimuspäällikkö, SeAMK Toimisto

Silja Saarikoski, informaatikko, SeAMK Korkeakoulukirjasto

 

Design by Oddmob