@SeAMK

PK-inno – kanava korkeakoulujen ja yritysten välillä

17.12.2016

Pk-yritysyhteistyön kehittäminen henkilövaihdon avulla eli Pk-Inno on Seinäjoen ammattikorkeakoulun koordinoima hanke, jonka tavoitteena oli tehostaa ammattikorkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä henkilövaihdon avulla.

SeAMKin ohella hankkeessa olivat mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu sekä alueilla toimivat yritykset, elinkeinotoimet ja yrittäjäjärjestöt. Hanketta toteutettiin 1.12.2013–31.12.2016 välisenä aikana.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja ottaa käyttöön erilaisia toimintamalleja, joiden avulla voitiin tukea ammattikorkeakouluista pk-yrityssektorille tapahtuvaa henkilöstön vaihtoa ja sitä kautta toteuttaa suoraan yritysten tarpeisiin kohdentuvia nopeavaikutteisia kehittämistoimenpiteitä. Mallin pohjana olivat etenkin nopealla aikajänteellä toteutettavat toimenpiteet, joiden kautta yritys koki nopeasti hyötyvänsä yhteistyöstä. Samalla yhteistyön tavoitteena oli nostaa yritysten tietoisuutta amkien tarjoamista mahdollisuuksista ja käynnistää pitempikestoista yhteistyötä.

Hankekumppaneiden yhteisenä ponnistuksena luotiin hankkeessa perusmalli tukemaan ammattikorkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä. Mallin tärkeimmiksi osiksi muodostuivat hankkeen alussa toteutettu ja korkeakoulujen henkilöstölle suunnattu koulutus ”Kuunteleva asiakaskohtaaminen” sekä hankkeen aikana win-win-win -toimintamalli ja yrityksen tarvekartoitus. Tarvekartoituksen tärkeimpänä työkaluna toimi itse täytettävä yritysanalyysilomake. Mallin käytännön toteutuksessa eri ammattikorkeakouluilla oli erilaisia versioita, jotka pohjautuivat omiin tarpeisiin ja painotuksiin.

 

SeAMKin henkilöstö aktiivisesti mukana

 

Koko hankkeen aikana eri toimenpiteissä on ollut mukana yhteensä 110 henkilökunnan edustajaa SeAMKin eri toiminnoista ja yksiköistä. Hanke kiinnosti myös yrityksiä. Alueellisesti yrityksiä mukana oli kaikkiaan 170 kpl projektin eri vaiheissa. SeAMKin henkilöstön yhteisiä yritysvierailuja toteutettiin 6 eri organisaatioon. Asiantuntijatöinä toteutettiin 18 yritysten antamaa toimeksiantoa. Kartoitus- ja tutustumisvierailuille osallistui 110 henkilökunnan edustajaa. Henkilöstölle ja yrityksille kohdistettuja kyselyjä/palautteita toteutettiin yhteensä 6.

Yrityksiltä saadut toimeksiannot vaihtelivat laidasta laitaan. Asiantuntijatyönä toteutettuja toimeksiantoja olivat esimerkiksi osuuskunnan palveluiden ja kilpailuetujen määrittäminen ja hyödyntäminen markkinoinnissa, asiakassegmentointi eri markkinointitoimenpiteitä varten, yrityksen markkinoinnin suunnittelu, tuotteistetun kolumnin vaatimukset, yrityksen ja ammattikorkeakoulun yhteistyömahdollisuuksien suunnittelu ja pilotointi sekä opintojakson suunnittelu yhteistyössä yrityksen kanssa.

Henkilöstön ohella mukaan hankkeeseen osallistettiin myös opiskelijat. Opiskelijoiden määrää tai opintopisteitä ei kuitenkaan suoraan kerätty hankkeen toimenpiteiksi. Välillisesti tai suoraan opiskelijoita osallistui hankkeen toimenpiteisiin eri ammattikorkeakouluista yhteensä noin 400. Opiskelijoiden suorituksia olivat muun muassa erilaiset oppimisprojektit opintojaksojen sisällä, opinnäytetyöt, harjoittelut ja kyselyjen toteuttaminen.

 

Vertaistukea korkeakouluilta

 

Hankkeen aikana korkeakoulut pääsivät keskustelemaan ja vertailemaan käytänteitään yritysyhteistyössä. Yhteisissä tapaamisissa ja workshopissa huomattiin, että jokaisella ammattikorkeakoululla oli jo olemassa osaamista ja hyviä käytäntöjä. Hankkeen mielenkiintoisinta antia olikin tutustuminen eri ammattikorkeakoulujen hyviin käytäntöihin.  Tavoitteena on, että uudet toimintatavat pääsevät laajenemaan ja tulevat osaksi jo olemassa olevia rakenteita ja tapoja.  

 

Teksti:

Seliina Päällysaho, tutkimuspäällikkö
Juha-Matti Päivölä, projektipäällikkö

 

 

Design by Oddmob