@SeAMK

Osaamisen viennin tuoteperhe SeAMKissa

15.12.2016

Asiakaslähtöisyys ja yhteiskehittäminen 

Asiakaslähtöisyys on ytimessä osaamisen viennissä eli ei etsitä tuotteille asiakkaita, vaan etsitään asiakkaille uusia ratkaisuja ja palveluja lähtökohtana asiakkaiden ja käyttäjien tarpeet. Palveluiden kehittämisessä (service design process) korostuu yhteiskehittämisen näkökulma (co-creation approach). SeAMKin vientipalveluiden kehittämisessä on edetty palvelukokonaisuuksien määrittelystä palvelutarjottimen sekä tuoteperheen kuvaamiseen, josta seuraavana vaiheena on yksittäisten tuotteiden asiakaslähtöinen suunnittelu, tuotekuvaukset ja tarkempi hinnoittelu. Osassa tuoteperheen tuotteista ollaan pilotointi- ja myyntivaiheessa, osa tuotteista on yhteiskehittämisen vaiheessa asiakkaiden kanssa. 

Tutkintoon johtava maksullinen koulutus 

Yksi tärkeimmistä tuotteista on tutkintoon johtava lukuvuosimaksullinen vieraskielinen koulutus, jota tarjotaan EU/ETA –alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Tutkintoon johtavaa koulutusta voidaan myös myydä tilauskoulutuksena EU/ETA –alueen ulkopuolisiin maihin, samoin on mahdollista tuotteistaa upgrading –koulutus opistoasteen tutkinnosta korkeakoulututkinnoksi sekä kaksoistutkintoon johtava koulutus myytäväksi tuotteeksi yhdessä partneriyliopistojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. SeAMKilla on kolme tutkintoon johtavaa englanninkielistä tutkinto-ohjelmaa, joihin on tavoitteena saada edelleen opiskelijoita myös EU/ETA -alueen ulkopuolelta. Kaksoistutkintoon johtavia koulutuksia on käynnissä Kiinassa ja Venäjällä olevien yliopistojen kanssa ja kiinnostusta tähän on myös mm. Vietnamissa, jossa neuvotteluja käydään mm. tekniikan tilauskoulutuksen osalta. Upgrading –koulutukselle on tarpeita mm. terveysalalla. Ylempään korkeakoulututkintoon tilauskoulutuksena on myös nähty olevan tarvetta sekä Aasian että Afrikan maissa. Avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaa voidaan hyödyntää polkuopintojen muodossa myös tutkintoon johtavassa myytävässä koulutuksessa.   

Lyhytkurssit ja intensiivijaksot 

SeAMK on kehittänyt erilaisia lyhytkursseja, joita tarjotaan partnerikorkeakouluista tuleville vaihto-opiskelijoille ja myös maksullisena koulutuksena erilaisille asiakasryhmille. Lyhytkurssien kesto on yleensä 3-5 kuukautta, joissakin tapauksissa 12 kuukautta. Esimerkkinä lyhytkurssista on ruokaketju -osaamiseen painottuva ”From Field to Fork” opintokokonaisuus. Intensiivikurssit, kesä- ja talvikoulut ovat lyhytkestoisempia 1-3 viikon opiskelujaksoja, jotka räätälöidään maksavan asiakkaan tarpeisiin pohjautuen tai joita tarjotaan valmiina tuotteina. Yhtenä esimerkkinä osaamisen viennistä intensiivikurssin muodossa ovat asiakkaan tarpeiden pohjalta kehitetyt monialaiset johtamiseen painottuvat lyhytkurssit Kazakstanista tuleville maisteriopiskelijoille. Keväällä 2016 toteutettiin kaksi kurssia ja syksyllä toteutui kolmas kurssi, johon osallistui 54 opiskelijaa. Liiketalouden Global Master School ja kesäkoulu Better Business with Design ovat myös kysyttyjen tuotteiden joukossa. Muutaman päivän opintovierailuja Seinäjoen alueelle on tehty mm. Japanista ja Kazakstanista. 

Koulutuksen ja kokonaisratkaisujen kehittäminen  

Training for traineers –tyyppiselle täydennyskoulutukselle on todettu olevan tarvetta mm. ammatillisten oppilaitosten opettajien, yrittäjien ja terveydenhuollon työntekijöiden keskuudessa. Tämän tyyppisestä osaamisen viennistä SeAMKilla on jo tekniikan alalla kokemusta Vietnamista. Myös Namibiassa on kiinnostusta terveys- ja maatalousalaan liittyen. Kouluttajien ja ohjaajien kouluttaminen liittyy laajemminkin koulutuksen kehittämiseen ja räätälöityjen koulutuspalvelujen suunnitteluun ja tuottamiseen yhdessä mm. yritysten ja yhteistyökorkeakoulujen kanssa. Kokonaisratkaisujen kehittäminen asiakkaan tarpeisiin on mahdollista erilaisissa yhteistyöverkostoissa ja konsortioissa.    

Yhteistyöllä ja verkostoilla parempiin tuloksiin  

SeAMK kuuluu Finpron Education Export Finland (EEF) –verkostoon sekä alueelliseen Team Finland South Ostrobothnia -verkostoon ja sitä kautta valtakunnalliseen Team Finland –yhteistyöhön. Kuluneen vuoden aikana on myös rakennettu yhteistyöverkostoja ruokaan sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän osaamisen viennin alueille. Molemmat verkostot tekevät yhteistyötä yritysten kanssa. Terveysalan koulutusosaamisen viennin ympärille on myös rakentumassa ammattikorkeakoulujen verkosto. Viiden ammattikorkeakoulun FLEN-verkosto on jo olemassa ruokaan liittyvän osaamisen viennin puitteissa. SeAMKilla on lisäksi laaja kansainvälisten yhteistyökorkeakoulujen ja muiden yhteistyökumppaneiden verkosto, jossa on runsaasti potentiaalia hyödynnettäväksi sekä osaamisen viennissä että yritysten vientitoiminnassa.  

 

Helli Kitinoja, koulutusvientihankkeen johtaja, SeAMK 

 

 

 

Design by Oddmob