@SeAMK

Kansainvälistyminen on tie kasvuun ja kehittymiseen

17.12.2016

Yrityksen kansainvälistyminen voi toteutua monella tavalla. Jokaisen yrityksen onkin löydettävä oma polkunsa. Kansainvälistymisen niin kuin minkä tahansa liiketoiminnan toimenpiteen perustana on asiakaslähtöisyys ja asiakkaan tarpeen syvällinen ymmärtäminen. Näihin yrityksessä pitää panostaa jo kansainvälistymistä suunniteltaessa. Tutkimusten mukaan markkinointiosaaminen onkin yksi avain kansainvälistymisessä; asiakassuhteiden hallinta, brändin luominen ja markkinoinnin tuloksellinen suunnittelu auttavat yritystä menestymään kansainvälisillä markkinoilla.

Kun yritys lähtee kansainvälistymään, on yksi tärkeä onnistumiseen vaikuttava tekijä yrityksen osaamisen ja oppimisen johtaminen ja hallinta. Jos kansainvälisille markkinoille lähdetään samalla tuotteella, mitä tarjotaan kotimaan markkinoillekin, on yrityksellä etuna tuoteosaaminen. Tällöinkin on arvioitava, onko tuotetta mahdollisesti sopeutettava uusille markkinoille. Asiakastarpeet, asiakkaiden mieltymykset ja tottumukset saattavat olla hyvinkin erilaisia eri maissa ja kulttuureissa.  Usein myös toimintatavat ja liiketoimintamallit poikkeavat eri markkina-alueilla ja yrityksessä joudutaan miettimään, millä tavalla omia toimintatapoja sopeutetaan uudenlaiseen toimintaympäristöön. Yrityksen onkin hyvä tehdä markkinatutkimusta kohdemarkkinoista ja sitä kautta miettiä oma strategiansa markkinoille pääsemiseksi.

 

Osaamista voi hankkia monella tavalla

 

Osaamista voidaan hankkia oppimalla, mutta sellainen saattaa olla aivan liian hidasta. Nopeampi tapa on sellaisten henkilöiden palkkaaminen, joilla tarvittavaa osaamista on. Toinen suhteellisen nopea tapa osaamisen hankkimisessa on verkostoituminen joko kotimaisen tai kohdemailla toimivien yritysten kanssa. Verkostoissa oppiminen riippuu aina verkostokumppaneiden kyvystä ja halusta jakaa omaa osaamistaan. Tällöin on pyrittävä rakentamaan yhteistyösuhteita niin, että myös oman yrityksen tieto lisääntyy ja osaaminen kehittyy koko ajan. Näiden lisäksi on myös mahdollista ostaa kohdemarkkinoilla toimiva yritys, jolloin tiedon ja osaamisen siirtoa kyetään paremmin kontrolloimaan ja näin varmistamaan markkinatiedon hallinta ja sen pysyminen yrityksen omissa käsissä.

 

Digitaalisuus avaa mahdollisuuksia

 

Kansainvälistyminen ei ole kiinni yrityksen koosta tai iästä – myös pieni ja/tai uusi yritys voi kansainvälistyä, kunhan löytää oikean markkinaraon. Nykypäivänä digitaalisuus auttaa jopa yhden hengen aloittavia yrityksiä kehittämään skaalautuvaa globaalia liiketoimintaa. Usein yrityksellä on jo perustamisvaiheessa selkeä kansainvälistymissuunnitelma. Yritys voi päättää hypätä ikään kuin kotimarkkinoiden yli suoraan kansainvälisille markkinoille. Yhteistä kansainvälisillä markkinoilla toimiville pienille yrityksille on, että ne pyrkivät kehittämään ja kehittymään koko ajan. Näillä yrityksillä on selkeästi parempi tuntuma asiakkaista ja markkinoista kuin vain kotimaan markkinoilla toimivilla yrityksillä. Ne myös käyttävät markkinatietoa oman kehittämisensä lähtökohtana selvästi enemmän kuin kotimarkkinayritykset.

Kun yritys on oppinut kehittymään ja toimimaan kansainvälisillä markkinoilla, se kykenee toteuttamaan näihin perustuvia strategioita tulevaisuudessakin – yritys on oppinut kehittymään, kasvamaan ja kansainvälistymään.

Kirsti Sorama ja  Sanna Joensuu-Salo

Kirjoittajat työskentelevät SeAMK Liiketoiminta ja kulttuurissa.

 

Design by Oddmob