@SeAMK

Ruokaheureka ruokamaakunnan näyteikkunana - lähiruokaa, toimintaa ja elämyksiä

26.09.2017

Etelä-Pohjanmaa tunnetaan erityisesti yrittäjyydestään. Maakunnassa toimii lukuisia yrityksiä, jotka edustavat elintarvikealaa, puutuoteteollisuutta sekä metalli- ja teknologiateollisuutta. Esimerkiksi elintarvikkeita jalostavat yritykset Atria, Valio ja Juustoportti sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla ja ovat alueen merkittävämpiä työllistäjiä. Etelä-Pohjanmaa onkin valtakunnallisesti tunnustettu ruokamaakunta, sillä vaikka alueella asuu vain noin 4 % maan väestöstä, se tuottaa jopa 14 % suomalaisten ruoasta. Samoin puutuoteteollisuus on Etelä-Pohjanmaalla huomattavasti muuta maata tärkeämmässä roolissa erityisesti sahateollisuudessa ja sen tuotteita jatkojalostavassa puusepänteollisuudessa.

Seinäjoki on ruokamaakunnan suurin kaupunki. Tällä hetkellä ruokamaakunnan status tai elinvoimaisen puunjalostuksen kulttuuri ei kuitenkaan näy Seinäjoen katukuvassa juuri mitenkään. Läpikulkumatkalla olevalle matkailijalle tuskin tulee ensimmäisenä mieleen, että nyt liikutaan ruokamaakunnan keskuksessa tai alueella, jossa on huomattavia mahdollisuuksia modernin puurakentamisen tunnetuksi tekemiseen. Tämän vuoksi Seinäjoella tulisi ottaa käyttöön aidosti uusia ja erilaisia toimintatapoja, jotka lisäisivät ruokamaakunnan sekä puuosaamisen näkyvyyttä ja tukisivat alueen matkailua. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan ruokajärjestelmiin ja biotalouteen liittyvät innovaatiot ovatkin yhä tärkeämpiä: yritykset menestyvät tulevaisuudessa luomalla innovatiivisia, toimialarajat ylittäviä liiketoimintamalleja.

Miten ruokamaakuntaa tai puusepänteollisuuden osaamista voitaisiin markkinoida tehokkaammin Seinäjoella? Ruokaheureka voisi olla vastaus tähän kysymykseen. Lähiruokaa ja paikallista yrittäjyyttä, erilaisia palveluita ja aktiviteetteja, oppia ja koulutusta, uusia elämyksiä – näitä kaikkia Ruokaheureka voisi edustaa. Jo pelkästään rakennus voisi olla ulkomuodoltaan näyttävä ja tavanomaisesta poikkeava: siinä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi modernia puurakentamista ja erilaisten materiaalien yhdistämistä. Se sijaitsisi ihmisvirtojen luontaisella kulkuväylällä ja olisi helposti saavutettavissa sekä asukkaiden että matkailijoiden silmissä. Se olisi täysin uudenlainen eri toimijoiden yhteenliittymä, joka tarjoaisi kuluttajille ja yrityksille tuotteita ja palveluita toimien samalla myös kansalaisten tärkeänä kohtaamispaikkana. Ruokaheureka olisi ruokamaakunnan näyteikkuna, joka esittelisi eteläpohjalaista kiertotalouden ja agrobiotalouden tutkimusta ja yritystoimintaa.

Etelä-Pohjanmaan liiton rahoittaman ja Vaasan yliopiston toteuttaman ”Kiertotalous, puurakentaminen ja ruokaketju – yhdessä liiketoiminnaksi” –hankkeen tarkoituksena onkin selvittää, millainen Ruokaheureka käytännössä olisi ja miten se voitaisiin toteuttaa. Hanke on alkanut syyskuussa 2017 ja se jatkuu vuoden loppuun asti. Hankkeessa työskennellään muun muassa teemakohtaisissa työpajoissa, joihin kutsutaan sellaisia asiantuntijoita ja yrittäjiä, joilla on kiinnostusta Ruokaheurekan kehittämiseen ja jotka voisivat mahdollistaa sen toteutumisen. Työpajojen teemat käsittelevät puurakentamista, kaavoitusta ja kiertotaloutta, keskuksen moniulotteisuutta ja toiminnallisuutta sekä sen liiketoimintamahdollisuuksia ja yrittäjyyden eri muotoja. Työpajakeskustelujen ja muun tiedonhankinnan pohjalta laaditaan käytännön malli siitä, millä edellytyksillä Ruokaheureka voitaisiin toteuttaa Seinäjoella. Lisäksi kuvataan myös Ruokaheurekan bisnesekosysteemi eli ne toimijat, joita tarvitaan Ruokaheurekan toteuttamiseksi. Hankkeen päätyttyä kuka tahansa voi hyödyntää tuotettua aineistoa Ruokaheureka-konseptin rakentamiseksi.

Kansainvälistyminen, ikärakenteen muutos ja muuttuvat kulutustottumukset luovat omanlaisiaan haasteita Seinäjoelle ja siellä toimiville yrityksille. Ruokaheureka-konsepti edustaisi vastuullisuutta ja paikallisuutta, jotka ovat yhä merkittävämpiä liiketoimintaa muokkaavia trendejä tulevaisuudessa. Ruokaheurekan tyyppistä keskusta ei ole aikaisemmin toteutettu Suomessa, mikä antaa konseptille uutuusarvoa. Lisäksi hanke on Seinäjoella ajankohtainen nyt, kun asemanseutua aletaan kehittää. Kuluttajat tavoittelevat yhä enemmän elämyksiä ja uudenlaisia kokemuksia, ja juuri niitä Ruokaheureka tuottaisi. Ruokaheurekan myötä sekä Seinäjoen asukkaat että siellä vierailevat tuntisivat todella olevansa osa ruokamaakuntaa ja oppisivat ymmärtämään laajemmin itse Ruokaheureka-rakennuksen sekä sen tuote-palvelukokonaisuuksien kautta paikallisen luonnonvaratalouden merkitystä Suomessa – ja olisivat ylpeitä siitä!


Professori Katja Lähtinen
Puurakentamisen kasvun lähteet
Vaasan yliopisto
029 449 8306
katja.lahtinen@uva.fi

Projektipäällikkö Charlotta Kankaanpää
Ruokaheureka -hanke
Vaasan yliopisto
045 1131 425​
charlotta.kankaanpaa@uwasa.fi

Kuvat: Internet

Design by Oddmob