@SeAMK

Bio- ja elintarviketekniikan insinööriopinnoissa TKI tuntuu ja maistuu, mutta kuinka hyvin?

08.03.2016

Bio- ja elintarviketekniikan koulutuksessa valmistuu insinöörejä monipuoliseen elintarvikealan työkenttään. SeAMKin Elintarvike ja maatalouden kolmipyöräisen koulutuksen yhden kokonaisuuden muodostavat bio- ja elintarviketekniikan (BIEL) opinnot. Kaksi muuta ovat agrologi- ja restonomikoulutus, joten koulutusta tarjotaan kolmella eri alalla.


Opetuksessa näkyy työelämälähtöisyys

Keskeisenä osana bio- ja elintarviketekniikan koulutusta on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan eli tutummin TKI-toiminnan tiivis integrointi opetukseen. Bio- ja elintarviketekniikan TKI-hankkeet toteutetaan työelämäläheisesti, jolloin tulosten hyödyntäjäyritykset ovat tiiviisti mukana toteuttamisessa. Opiskelijat osallistuvat toteutukseen tekemällä projektiopintoja TKI-hankkeissa. Monien TKI-hankkeiden tuloksia pystytään siirtämään osaksi opetusta. Tutkivasta oppimisesta on tulossa aiempaa keskeisempi osa alan koulutusta.


TKI-hankkeet tukevat opetustoimintaa

Parhaimmillaan BIELin TKI-toiminnan hankkeet tukevat opetustoimintaa sekä lyhyellä että pitkällä ajanjaksolla. Yhdessä hankkeessa hankkeen vetäjä ja/tai opettajat yhdessä miettivät sopivan kokonaisuuden esimerkiksi osaksi opiskelijan opinnäytetyötä, projektiopintojakson yksittäistä osaa tai vaikka työpaikkaharjoittelua tukevaa toimintaa. Verraten pienellä koulutusalalla on tärkeä kyetä yhdistämään opettajien osaaminen hankkeiden tavoitteisiin ja yritysten erityistoiveisiin. Ammattiopintojen yksittäisillä kursseilla opettaja voi teettää hanketoimintaa tukevia kurssitöitä. Tutkivan opettamisen menetelmistä on helposti löydettävissä ratkaisuja, jotka tukevat TKI-toimintaa.


Vuonna 2011 TEKES/EAKR-rahoituksella käynnistyneen ”Uudet elintarvikeprosessit” -hankkeen tuloksina valmistui yhteistyössä restonomikoulutuksen kanssa mm. viisi AMK-tasoista opinnäytetyötä ja yksi yAMK-tasoinen työ. Lisäksi julkaistiin yksi ulkomaisen yhteistyökorkeakoulun opinnäytetyö. Mittavan hankkeen pysyvänä tuloksena kasvatettiin BIELissä osaamista uusien elintarviketeknologioiden kehittäjänä.


Yritysyhteistyöhön panostetaan

EAKR-rahoitteinen Frami Food -hanke loi osaltaan kehyksiä uudentyyppisen yritysyhteistyön kehittämiselle ja opetusteknologian uudistamiselle SeAMKin Elintarvike ja maataloudessa ja erityisesti BIELissä.

Uusi, vuonna 2015 käynnistynyt EUPAP-hanke on ”Uudet elintarvikeprosessit”-hankkeen luonteva jatke, minkä yhteydessä insinööriopiskelijat keräävät osaamista ja opintopisteitä kokonaisvaltaisena projektiosaamista kasvattavana Bieli Pro -toimintana. Kuten nimityksestä voi päätellä, mallia on osin haettu SeAMKin Frami Pro -toiminnasta.  Esimiestyö, markkinointi, tuotekehitys ja prosessiteknologia ovat avaintermejä näissä opinnoissa. Tehdassuunnittelun opintoja toteutetaan osana EUPAP-hanketta. Keväisin toteutettavat BIELin toisen vuosikurssin projektiopinnot yhdistyvät luontevasti hanketoimintaan silloin, kun yritysyhteistyö, hankkeet ja opetus tuntevat hyvin toisensa ja mahdollisuus joustoihin puolin ja toisin sallitaan. 

Keskiössä koulutuksen kehittäminen

Liha-alan koulutuksen kehittäminen yhdessä teollisuuden kanssa tullee olemaan tulevaisuudessa keskeinen osa BIELin TKI-työtä. Lihan rinnalla kala-alan osaaminen on nousemassa aiempaa näkyvämpään asemaan koulutus- ja TKI-toiminnassa.
Kansainvälisyys BIELin toiminnassa näkyy tulevaisuudessa vahvana uusien kv-hankkeiden kautta. Opiskelijoiden vierailut ulkomaille ja ulkomailta kasvattavat paitsi kielitaitoa myös henkistä pääomaa. Liha, kala, sienet, mikrobit, kasvikset, levät – monimuotoinen ruokamme näkyy myös monimuotoisena hanketoimintana. Hankkeiden integrointi opetukseen tulee jatkumaan keskeisen tärkeänä – näin taataan TKI-toiminnan maistuvuus BIELin opetuksessa myös tulevaisuudessa.

Pekka Maijala, pt. tuntiopettaja, SeAMK Elintarvike ja maatalous
Jarmo Alarinta, lehtori, SeAMK Elintarvike ja maatalous

tagit: koulutus, TKI-toiminta, liha-ala, kala-ala, ruoka, monimuotoisuus, bio- ja elintarviketekniikka, bieli, Maijala, Alarinta

Design by Oddmob