@SeAMK

SeAMKissa toteutettu Kokeileva Suomi –kiertueen tapahtuma synnytti huikeita innovaatioita ikääntyneiden arjen parantamiseksi

16.12.2016

Valtioneuvoston kanslia on nostanut kokeilukulttuurin vahvistamisen yhdeksi hallituksen kärkihankkeeksi.

 

Kärkihanke on osa Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen – painopistealuetta, ja hankkeen tavoitteena on ennakkoluulottomien kokeilujen kautta löytää uusia ja innovatiivisia ratkaisuja yhteiskunnan ja palveluiden kehittämiseen. Valtioneuvoston kanslian ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen yhteistyönä Suomen ammattikorkeakouluissa toteutetaan syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana valtakunnallinen Kokeileva Suomi -kiertue, joka hyödyntää ammattikorkeakoulujen kokeilevaa kulttuuria. Kiertue koostuu 19 tilaisuudesta kaikissa Suomen maakunnissa.Seinäjoen ammattikorkeakoulussa haluttiin parantaa ikääntyneiden arkeaSeinäjoen ammattikorkeakoulu tarttui kokeiluhaasteeseen ensimmäisten ammattikorkeakoulujen joukossa. Kokeileva Suomi – kiertueen tilaisuudet järjestettiin Seinäjoen ammattikorkeakoulussa 25.11. ja 7.12. teemalla Ikääntyvien parempi arki. Tilaisuuksien tavoitteena oli luoda positiivisempaa kuvaa vanhenemisesta ja osoittaa arvostusta ikäihmisiä kohtaan. Tämän vuoksi kokeilujen kohteeksi haluttiin nostaa eteläpohjalaiset ikäihmiset ja ikäihmisten arjen tukeminen. Kokeilujen tavoitteena oli tukea ikääntyneiden aktiivista osallistumista yhteiskuntaan, sukupolvien välistä yhteistyötä, yhdessä tekemistä sekä arjen haasteiden pienentämistä.

Ideat kokeiluille nousivat Seinäjoen alueen ikäihmisiltä. SeAMKin geronomiopiskelijat kartoittivat ikääntyneiden arjen haasteita osana opintojaan, ja esiin nousseet kehittämiskohteet ja ikäihmisten toiveet nostettiin kokeilujen kohteeksi. Ikäihmisille tehtyjen haastattelujen pohjalta lähdettiin ideoimaan kokeiluja niihin aihepiireihin, jotka ikäihmiset kokivat tärkeiksi: digitalisaation hyödyntämisen haasteet ja niissä tukeminen, turvallisempi ulkona liikkuminen ja kotoa lähtemisen rohkaisu sekä yksinäisyyden tunteiden vähentäminen.Ensimmäisessä tilaisuudessa ideoitiin


Ikääntyneiden parempi arki - tapahtuman ensimmäinen tilaisuus 25.11. keräsi täyden salillisen kokeilusta kiinnostuneita opiskelijoita, opettajia, alueen terveydenhuollon toimijoita sekä ikäihmisiä. Ideat ja käytännön kokeilut toteutettiin kilpailun muodossa rahapalkinnosta kisaten, mikä lisäsi entisestään opiskelijoiden innostusta.

Tapahtumaan osallistujat saivat ensimmäisen päivän aikana kehitellä kokeilujaan ja tilaisuuden lopuksi esiteltiin kuusi kokeiluideaa, jotka oli tarkoitus toteuttaa seuraavan viikon aikana yhdessä alueen ikäihmisten kanssa. Kokeiluun lähtivät seuraavat uudet innovaatiot:

1.    Ikäihmisten yksinäisyyden lievittäminen ja yhteisöllisyyden tukeminen Helppari –ilmoitustaulun avulla. Tässä kokeilussa ryhmä vei taloyhtiöiden ilmoitustauluille listan, johon jokainen talon asukas sai laittaa joko avunpyynnön tai tarjota apuaan. Tarkoituksena oli hyödyntää lähellä asuvien ihmisten osaaminen ja kannustaa vapaaehtoiseen toisen auttamiseen.

2.    Asiointiapu kaupungin ikäihmisille suunnatussa liikenteessä. Tässä kokeilussa vapaaehtoinen avustaja lähti mukaan kaupungin ikäihmisille suunnattuun kuljetuspalveluun tarkoituksena auttaa sekä liikkumisessa että kaupungilla asioimisessa.

3.    Julkisen liikenteen käytön helpottaminen vapaaehtoisen bussiavustajan avulla. Tässä kokeilussa kaupungin julkisen liikenteen busseihin vietiin värillinen penkinsuojus, jonka tarkoitus oli merkitä bussissa vapaaehtoisen bussiavustajan paikka. Tähän paikkaan sai kuka tahansa istua ja osoittaa siten olevansa käytettävissä, mikäli joku kanssamatkustajista tarvitsi apua.

4.    Digitaalisten laitteiden käyttöä helpottava ja käytössä auttava ompeluseura ja ATK-kummit. Tässä kokeilussa haluttiin miellyttävässä ympäristössä tukea valmiuksia digitaalisten laitteiden käyttöön ikäihmisten omista tarpeista käsin.

5.    Kotoa lähtemistä ja arjen asiointi helpottava mopokerho ikäihmisille. Tässä kokeilussa ikäihmisten käyttöön haluttiin jalkauttaa helppokäyttöinen senioriskootteri, jolla liikkuminen olisi helpompaa.

6.    Yksinäisyyden vähentäminen ja vapaaehtoistoiminnan lisääminen vapaavalintaisen kurssin kautta. Tässä kokeilussa oli tarkoitus innovoida ja suunnitella Seinäjoen ammattikorkeakoulussa toteutettava vapaaehtoistoiminnan opintojakso, jonka kautta ikäihmisille vapaaehtoiseksi ystäväksi tai avustajaksi lähtevät opiskelijat saisivat toiminnasta opintopisteitä ja vapaaehtoistyö voisi näin sisältyä opintoihin.Ideat käytännön kokeiluiksi ja raadin palkittavaksi


Suunnitellut kokeilut toteutettiin aidossa ympäristössä yhdessä ikäihmisten kanssa noin viikon aikana ensimmäisen tilaisuuden jälkeen. Kaikki suunnitellut ideat vietiin käytäntöön ja niistä kerättiin palaute. Ryhmät onnistuivat saamaan kokeiluihinsa mukaan yhteistyökumppaneita, esimerkiksi taloyhtiöitä, yrityksiä ja terveydenhuollon toimijoita ja kaikki kokeilut onnistuivat erinomaisesti.


Kokeilujen tulokset esiteltiin Seinäjoen ikäneuvostosta koostuneelle raadille 7.12. Raati sai kuulla toinen toistaan hienompia esityksiä ja kuvauksia onnistuneista kokeiluista ja parhaan valitseminen kuuden erinomaisen kokeilun joukosta oli vaikeaa. Ikäneuvosto kehui kaikkia toteutettuja kokeiluja ja kannusti jatkamaan ideoiden viemistä eteenpäin.


Pitkän keskustelun tuloksena ikäneuvoston raati päätyi valitsemaan voittajaksi ryhmän, joka ideoi ja kehitti ikäihmisille suunnatun ATK-kummitoiminnan. Opiskelijoista koostunut voittajaryhmä järjesti ikäihmisille kahvittelutilaisuuden, ns. ”ompeluseuran”, johon ikäihmiset saapuivat omien digitaalisten laitteidensa kanssa. Opiskelijat toimivat ATK-kummeina kahvittelun ja mukavan jutustelun lomassa. Digitaalisten laitteiden käyttöä opeteltiin hitaasti, jokaisen omassa tahdissa ja omista tarpeista lähtien. Ryhmä keräsi kokeilustaan palautteen, joka oli erittäin positiivista. Perusteluina palkitsemiselle raati nimesi myös seuraavat tekijät; tarve kokeilulle oli todellinen, opiskelijat olivat oivaltaneet viedä kokeilun maaseutumaiseen ympäristöön sekä opiskelijat pystyivät luomaan turvallisen ja mukavan oppimisympäristön. Lisäksi opiskelijat olivat suunnitelleet toiminnalle jatkoa ja esitystilanteessa heistä huokui aito innostus ja ilo onnistuneesta kokeilusta.


Palkitun ryhmän lisäksi raati halusi antaa myös kaksi kunniamainintaa, jotka menivät Helppari-ilmoitustaulun kehittäjille sekä vapaaehtoistyön kurssin suunnittelijoille.


Ikääntyneiden parempi arki –tilaisuudet olivat kokonaisuudessaan erittäin onnistunut kokonaisuus. Tapahtumalla vastattiin aitoon tarpeeseen ja luotiin kontakteja ammattikorkeakoulun, alueen yritysten, muiden toimijoiden sekä ikäihmisten välille. Kaikkia hienoa kokeiluja tullaan jatkossa kehittämään eteenpäin. On myös mahdollista, että Seinäjoen ammattikorkeakoulun hienot kokeilut tulevat näkymään myöhemmin myös valtakunnallisissa tilaisuuksissa.


Lisätietoja: kokeilevasuomi.fi/kokeileva-suomi-kiertue
Jenni Kulmala, yliopettaja


Design by Oddmob